Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
College voor ZorgverzekeringenStaatscourant 1999, 252 pagina 52Besluiten van algemene strekking

Regeling College voor zorgverzekeringen subsidiëring te verwezenlijken ADL-clusters 2000

Het bestuur van het College voor zorgverzekeringen,

gelet op het verzoek van de toenmalige staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur om uit het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten gelden beschikbaar te stellen voor de financiering van het stichten en de exploitatie van ADL-clusters en van de assistentie in deze clusters en het verzoek d.d. 17 juli 1995 tot aanvulling van de subsidieregeling;

gelet op de artikelen 3 en 4 van de Regeling overgangsrecht wet uitvoeringsorganen;

heeft in zijn vergadering van 16 december 1999 besloten:

Artikel I

Het College voor zorgverzekeringen verstrekt voor het jaar 2000 ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten subsidies voor de bouw en de exploitatie van ADL-clusters. De subsidieverstrekking heeft plaats met overeenkomstige toepassing van de Regeling Ziekenfondsraad subsidiëring te verwezenlijken ADL-clusters 1999, met dien verstande dat voor het subsidiejaar 2000:

A

In de artikelen 2 tot en met 17 ’de Ziekenfondsraad’ steeds wordt vervangen door: het College voor zorgverzekeringen.

B

In de artikelen 1, 2 en 3 ’1999’ steeds wordt vervangen door: 2000.

C

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

1. Het College voor zorgverzekeringen stelt ten laste van het Algemeen Fonds Bijzondere Ziektekosten een bedrag van maximaal f 7.500.000,- beschikbaar voor het verlenen van subsidie in het jaar 2000 bestemd voor de bouw en exploitatie van ADL-clusters. Eventueel verschuldigde BTW is in dit bedrag begrepen.

D

Artikel 3 wordt gewijzigd:

1. De voorwaarde onder a komt te luiden:

a. het cluster tenminste twaalf en ten hoogste vijftien ADL-woningen en een ADL-eenheid omvat.

2. Aan het slot van voorwaarde g wordt de punt vervangen door:

, waarbij het aantal 4-kamerwoningen het aantal 3-kamerwoningen niet overschrijdt.

3. Lid 2 wordt toegevoegd:

2. In gevallen van kennelijke hardheid kan het College voor zorgverzekeringen afwijken van de in het eerste lid vermelde voorwaarden.

E

Artikel 7 wordt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

1. De aanvraag van een subsidie wordt uiterlijk 1 november 2000 bij het College voor zorgverzekeringen ingediend. Indiening heeft plaats door toezending van het door de subsidieontvanger volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier.

2. Het tweede lid, onder c, komt te luiden:

c. de op schrift gestelde overeenkomst als bedoeld in artikel 3, onder e.

F

Artikel 12, onder b, komt te luiden:

b. de verzekerde en zijn gezinsleden zich voor het betrekken van de ADL-woning verplichten te verhuizen, blijkens een door hen daartoe ondertekend aanhangsel huurovereenkomst ingeval de verzekerde niet meer voldoet aan het onder a met betrekking tot hem gestelde criterium, bij beëindiging van de dienstverlening van de betrokken ADL-verlenende instantie, of bij overlijden of bij opname in een andere zorgvoorziening van de verzekerde.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Zij kan worden aangehaald als Regeling College voor zorgverzekeringen subsidiëring te verwezenlijken ADL-clusters 2000.


L. de Graaf, voorzitter.
J.L.P.G. van Thiel, algemeen directeur.