Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1999, 233 pagina 8Overig

Intrekking regeling tot instelling Kerncommissie ethiek medisch onderzoek

29 november 1999

CSZ/ME-2022378

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Besluit:

Artikel 1

De regeling van 26 januari 1989, Stcrt. 25, tot instelling van een commissie van advies inzake ethische aspecten van medische experimenten wordt ingetrokken

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 1999.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.