Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatscourant 1999, 217 pagina 6Interne regelingen

Instellingsbesluit Infodrome

8 november 1999

OWB/CMI-1999/42851

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

Overwegende dat de Ministerraad op 18 december 1998 heeft besloten om de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen te machtigen om het programmavoorstel Infodrome, dat als bijlage bij dit instellingsbesluit is opgenomen, uit te voeren,

Besluit:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de Staatssecretaris: de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

b. het programma Infodrome: het geheel van studies, rapportages, evaluaties, conferenties en andere activiteiten dat er op gericht is bij te dragen aan de gedachtevorming over het beleid van de overheid in de informatiemaatschappij;

c. de stuurgroep: de stuurgroep van het programma Infodrome als bedoeld in artikel 2 van dit besluit;

d. de begeleidingscommissie: de interdepartementale begeleidingscommissie van het programma Infodrome zoals bedoeld in artikel 6 van dit besluit;

e. het werkplan: de beschrijving van de activiteiten voorgenomen in het programma Infodrome met de bijbehorende tijdsplanning en kostenbegroting

f. het programmabureau: het bureau van waaruit de werkzaamheden van het programma Infodrome worden geïnitieerd, gecoördineerd en ondersteund;

g. de programmadirecteur: de functionaris belast met de leiding van de uitvoering van het werkplan. De taken van de programmadirecteur zijn vermeld onder artikel 8.

Artikel 2 Stuurgroep

1. Er is een stuurgroep Infodrome. De stuurgroep bestaat uit:

a. een voorzitter, zijnde de Staatssecre-taris;

b. leden, zijnde:

- de Directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, tevens waarnemend voorzitter;

- de Directeur van het Centraal Planbureau;

- de Directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu;

- de Directeur-generaal Ruimtelijke Ordening van de Rijksplanologische Dienst;

- prof.dr. W. Derksen, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid;

- de directeur Onderzoek en Wetenschapsbeleid van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen;

c. een adviserend lid, mw. prof.dr. J.C.M. van Eijndhoven, directeur van het Rathenau Instituut.

2. De Stuurgroep beschikt over een secretaris, zijnde de programmadirecteur.

Artikel 3 Taak van de stuurgroep

De stuurgroep heeft tot taak om:

a. Het werkplan vast te stellen.

b. Te besluiten over voorstellen van de programmadirecteur voor uitvoering van het werkplan.

c. De voortgang te bewaken van het werkplan en de kwaliteit van de resultaten overeenkomstig de beschrijving daarvan in het werkplan.

d. De eindrapportage van het programma vast te stellen. In de eindrapportage zijn de uitvoering van het programma en de besteding van de geldmiddelen beschreven.

e. De programmadirecteur te benoemen.

f. Medewerkers van het programmabureau te benoemen.

Artikel 4 Verantwoordelijkheid Staatssecretaris

Indien de Staatssecretaris zich, gelet op de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid, met een voorgenomen besluit niet kan verenigen, kan hij bepalen dat het besluit niet wordt genomen.

Artikel 5 Rapportage

1. De Staatssecretaris rapporteert periodiek over de voortgang en de tussentijdse resultaten van het programma aan de Raad voor het Wetenschaps-, Technologie- en Informatiebeleid.

2. De Staatssecretaris biedt de eindrapportage van het programma aan aan de Raad voor het Wetenschaps-, Technologie- en Informatiebeleid

Artikel 6 Begeleidingscommissie

1. Er is een begeleidingscommissie Infodrome. De begeleidingscommissie bestaat uit:

a. een voorzitter, zijnde de voorzitter van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid;

b. leden, zijnde

- een vertegenwoordiger namens de minister van Algemene Zaken;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksaangelegenheden;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Buitenlandse Zaken;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Defensie;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Economische Zaken;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Financiën;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Justitie;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Verkeer en Waterstaat;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

- een vertegenwoordiger namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

2. De begeleidingscommissie beschikt over een secretaris, zijnde een ambtenaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Artikel 7 Taak begeleidingscommissie

1. De begeleidingscommissie heeft tot taak:

a. Het adviseren van de stuurgroep over het werkplan alvorens dit wordt vastgesteld.

b. Het adviseren van de stuurgroep over de eindrapportage, als bedoeld in artikel 3d. van dit besluit, alvorens deze wordt vastgesteld.

c. De stuurgroep te informeren over voor het programma relevante departementale activiteiten.

d. Aan de hand van de door de stuurgroep verstrekte informatie het verloop en de vorderingen van het programma te volgen. Naar aanleiding daarvan kan de begeleidingcommissie de stuurgroep nader adviseren.

2. De begeleidingscommissie regelt haar werkwijze en wijze van besluitvorming

Artikel 8 Programmabureau

1. Er is een programmabureau. Het programmabureau is gevestigd in het kantoor van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Aan het hoofd van het programmabureau staat de programmadirecteur. De programmadirecteur heeft tot taak:

a. leiding te geven aan de uitvoering van de activiteiten beschreven in het werkplan. De stuurgroep machtigt de programmadirecteur tot het verstrekken van opdrachten en het aangaan van financiële verplichtingen zoals vastgelegd in het werkplan;

b. de voortgang te bewaken van de activiteiten zoals beschreven in het werkplan en daarover te rapporteren aan de stuurgroep;

c. de internationale activiteiten van het programma te coördineren.

2. Het programmabureau heeft medewerkers, aangesteld in overeenstemming met de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 9 van dit besluit.

Artikel 9 Beheer

Het personele en financiële beheer van het programma wordt gevoerd door de KNAW, op grond van een daartoe te sluiten beheersovereenkomst en ten laste van het programmabudget. De beheersovereenkomst wordt gesloten tussen de staat der Nederlanden en de KNAW. De beheersovereenkomst omvat de volgende onderwerpen:

a. de financiële administratie van het programma Infodrome;

b. de personeelsadministratie van het programmabureau Infodrome;

c. de huisvesting van het programmabureau Infodrome;

d. andere, nader vast te stellen diensten ten behoeve van het programmabureau Infodrome, waaronder regelingen met betrekking tot het auteursrecht.

Artikel 10 Financiële aspecten

1. De kosten van het programma, van de stuurgroep, de begeleidingscommissie en het programmabureau komen voor rekening van de Staatssecretaris voor zover zij door hem zijn goedgekeurd.

2. De stuurgroep stelt jaarlijks vóór 1 oktober een ontwerpbegroting vast voor de volgende periode van 12 maanden, die per 1 januari van het volgende jaar ingaat.

3. De bestedingen van het programma Infodrome worden als zodanig verantwoord in de administratie van de KNAW.

4. Aan de hand van de financiële verslaglegging van de KNAW doet de stuurgroep Infodrome binnen 3 maanden na afloop van het programma verslag aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen van de bestedingen van de middelen van het programma.

5. De accountantsdienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is bevoegd tot het uitoefenen van controle.

Artikel 11 Rechten van intellectuele eigendom

De Staat krijgt de intellectuele eigendom van de adviezen, rapporten en andere schriftelijke stukken die in het kader van het programma worden geproduceerd. De uitvoering van deze bepaling wordt geregeld in de beheersovereenkomst zoals bedoeld in artikel 9.

Artikel 12 Archiefbeheer

1. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de stuurgroep, de begeleidingscommissie en het programmabureau geschiedt met inachtneming van de bepalingen van het Besluit algemene secretarie-aangelegenheden rijksadministratie (Stb. 1980, 182) en overeenkomstig de bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen geldende regels.

2. Alle bescheiden en resultaten van onderzoek en advisering worden na beëindiging van de werkzaamheden overgedragen aan de Centrale Archiefbewaarplaats van dit Ministerie.

Artikel 13 Inwerkingtreding en looptijd

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 1999 en vervalt op 1 september 2001.

Artikel 14 Bekendmaking

1. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.

2. Afschrift van dit besluit zal worden toegezonden aan:

a. de voorzitter en leden van de stuurgroep;

b. de voorzitter en leden van de begeleidingscommissie;

c. de programmadirecteur;

d. de KNAW;

e. de Raad voor Wetenschaps- Technologie- en Informatiebeleid;

f. de Algemene Rekenkamer.

Artikel 15

Dit besluit wordt aangehaald als: instellingsbesluit Infodrome.


Zoetermeer, 8 november 1999. De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
F. van der Ploeg.

Toelichting

Artikel 4

het voorschrift, bedoeld in artikel 4, is opgenomen met het oog op de formele verantwoordelijkheid van bewindslieden voor een rechtmatige en doelmatige besteding van overheidsmiddelen, zoals bedoeld in artikel 17 van de Comptabiliteitswet.

Artikel 10

voor zover sprake is van overheidsopdrachten tot het verrichten van leveringen of diensten zullen uiteraard de desbetreffende richtlijnen in acht worden genomen.

Artikel 11

de Staatsecretaris beschikt over de bevoegdheid om, in overeenkomsten met opdrachtnemers, auteursrechtelijke zaken te regelen in overeenstemming met de doelstellingen van het programma. In beginsel zal het publicatiebeleid van het programma gericht zijn op maximale toegankelijkheid.