Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 1999, 17 pagina 52Besluiten van algemene strekking

Besluit organisatorische inrichting BVD 1999

1 januari 1999

Nr. 2341646-70

Binnenlandse Veiligheidsdienst

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Besluit:

Artikel 1

Er is een Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD). De Binnenlandse Veiligheidsdienst ressorteert rechtstreeks onder de Secretaris-Generaal.

Artikel 2

De taak van de Binnenlandse Veiligheidsdienst vindt zijn grondslag in artikel 8 van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

Artikel 3

De leiding van de Binnenlandse Veiligheidsdienst bestaat uit het hoofd en het plaatsvervangend hoofd.

Artikel 4

De Binnenlandse Veiligheidsdienst bestaat uit de volgende onderdelen:

a. de directie Democratische Rechtsorde (DRO);

b. de directie Staatsveiligheid (SV);

c. de directie Beveiliging (BC);

d. het project Inlichtingen Buitenland (IB);

e. de directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI);

f. de directie Bedrijfsvoering (BV);

g. de directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ).

Artikel 5

1. De directies Democratische Rechtsorde (DRO) en Staatsveiligheid (SV) bestaan elk uit:

a. de directeur;

b. het directiebureau;

c. het bureau kwaliteitsmanagement;

d. teams.

2. De directie Beveiliging (BC) bestaat uit:

a. de directeur;

b. het directiebureau;

c. de afdeling Beleid en Expertise;

d. de afdeling Beveiligingsbevordering;

e. de afdeling Veiligheidsonderzoeken A;

f. de afdeling Veiligheidsonderzoeken B.

3. Het project Inlichtingen Buitenland (IB) bestaat uit:

a. de directeur;

b. het projectbureau.

4. De directie Bijzondere Inlichtingenmiddelen (BI) bestaat uit:

a. de directeur;

b. het directiebureau;

c. de afdeling Speciale Operaties;

d. de afdeling Techniek;

e. de afdeling Operationele Opdrachten;

f. de afdeling Open Bronnen Informatie;

g. de afdeling Buitenlandse Relaties.

5. De directie Bedrijfsvoering (BV) bestaat uit:

a. de directeur;

b. het directiebureau;

c. de Kwaliteitsmanager;

d. de afdeling Personeelszaken;

e. de afdeling Financiën en Economie;

f. de afdeling Informatie en Organisatie;

g. de afdeling Facilitair Bedrijf;

h. de afdeling Veiligheid en Bedrijfshulpverlening;

i. de afdeling Registratie, Documentatie en Archief.

6. De directie Strategie en Juridische Zaken (SJZ) bestaat uit:

a. de directeur;

b. het directiebureau;

c. de afdeling Kabinet en Juridische Aangelegenheden;

d. de afdeling Strategie, Planning en Coördinatie;

e. de afdeling Interne en Externe Betrekkingen.

Artikel 6

Het Besluit organisatorische inrichting BVD 1998 wordt ingetrokken.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit organisatorische inrichting BVD 1999.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1999.

Afschrift van dit besluit zal worden gezonden aan:

- de Algemene Rekenkamer;

- de directeur van het Kabinet van de Koningin;

- de secretaris-generaal en plaatsvervangend secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de directeuren-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de hoofden van de directies, hoofdafdelingen, stafafdelingen, afdelingen en bureaus rechtstreeks ressorterend onder de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de departementale Accountantsdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

- de afdeling Publicaties Overheidsorganisatie van de Centrale Archief Selectiedienst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
A. Peper.