Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1999, 153 pagina 13Overig

Pensioenfondsen

Verzoek tot wijziging van de verplichtstelling tot deelname in een bedrijfspensioenfonds

Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 4 van de Wet betref-fende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds.

Maakt bekend:

1. dat op 21 juli 1999 een verzoekschrift is ontvangen van organisaties van werkgevers en van werknemers in de sector metaalnijverheid, daartoe strekkende dat de verplichtstelling, ingevolge de Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds, van de deelneming in de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid zodanig wordt gewijzigd, dat de naam van het fonds wordt gewijzigd in Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijfstakken.

2. dat zienswijzen tegen inwilliging van bedoeld verzoek schriftelijk kunnen worden ingediend bij de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, p/a Arbeidsinspectie Centraal Kantoor, Postbus 90801, 2509 LV Den Haag, voor of op 9 september 1999.

3. dat de op het verzoek betrekking hebbende stukken tijdens kantooruren ter inzage liggen op het Centraal Kantoor van de Arbeidsinspectie, Anna van Hannoverstraat 4, te ’s-Gravenhage. Inlichtingen terzake van dit verzoek kunnen worden verkregen onder tel.nr. 070-3334886 (telefaxnr. 070-3334003).


’s-Gravenhage, 9 augustus 1999.
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.
Namens de Staatssecretaris,
De Algemeen Directeur van de Arbeidsinspectie,
drs. ing. P.J. Huijzendveld.