Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1999, 15 pagina 6Besluiten van algemene strekking

Wijziging Arbeidsomstandighedenregeling betreffende de willekeurige afschrijving arbo-investeringen

20 januari 1999

ARBO/AMIL/98/40438

Directie Arbeidsomstandigheden

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst;

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Gelet op artikel 10, derde lid, onderdeel d, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964;

Besluit:

Artikel I

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

Bijlage IA wordt vervangen door de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 20 januari 1999. De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J.F. Hoogervorst.

Toelichting

De onderhavige regeling strekt tot wijziging van bijlage IA bij de Arbeidsomstandigheden-regeling, de zogenaamde Arbolijst 1998. In deze lijst zijn de bedrijfsmiddelen opgenomen, die in aanmerking komen voor willekeurige afschrijving van arbo-investeringen zoals deze zijn aangewezen bij artikel 1.17 van de Arbeidsomstandighedenregeling. Door de onder-havige wijzigingsregeling vindt de jaarlijkse actualisering van de Arbolijst plaats zoals deze is toegezegd bij de introductie van deze fiscale maatregel op 1 januari 1998.

Bij de vaststelling van de huidige Arbolijst is zoveel mogelijk rekening gehouden met investeringen die passen in de benadering van de Arbeidsomstandighedenwet met be-trekking tot arbeidsbescherming, namelijk dat gezondheidsschade zoveel mogelijk aan de bron wordt voorkomen. Daarnaast is gekeken naar de mate waarin de bedrijfsmiddelen bijdragen aan een aanzienlijke verbetering van de arbeidsomstandigheden, waarbij in het bijzonder gedacht is aan investeringen die nadelige gezondheidseffecten op de lange termijn kunnen verminderen of teniet doen. Voorts dienden de bedrijfsmiddelen innovatief of niet gangbaar te zijn.

De bovengenoemde uitgangspunten zijn ook leidraad geweest bij de vaststelling van de voorliggende bedrijfsmiddelenlijst, de zogenaamde Arbolijst 1999. Met inachtneming daarvan is deze lijst aangepast aan de recente ontwikkelingen in het arbeidsomstandighedenbeleid en aan de voortgang van de technische ontwikkeling.

De ontwerp-wijzigingsregeling is op 22 december 1998 ingevolge artikel 8, eerste lid, van richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Europese Commissie (notificatienummer 99/0009/NL).

De notificatie is noodzakelijk omdat de regeling technische voorschriften bevat in de zin van genoemde richtlijn. Het gaat hier immers om technische specificaties die vergezeld gaan van een fiscale maatregel, die van invloed is op het gebruik van producten doordat ze de naleving van die technische specificaties aanmoedigt. De regeling kan derhalve enige invloed hebben op het productenverkeer, die echter gerechtvaardigd wordt door het belang van de arbeidsbescherming. Er wordt daarbij overigens geen onderscheid gemaakt tussen Nederlandse producten en geïmporteerde producten, zodat van de regeling geen discriminatoire werking uitgaat. Bovendien is in artikel 1.18 van de Arbeidsomstandighedenregeling voorzien in een wederzijdse erkenningsbepaling van niet-Nederlandse bedrijfsmiddelen, die ertoe strekt te verzekeren, dat de onderhavige stimuleringsmaatregel ook van toepassing is bij de aanschaf van bedrijfsmiddelen uit andere lidstaten van de Europese Unie of andere landen die partij zijn bij de overeenkomst inzake de Europese Economische Ruimte, mits deze voldoen aan eisen die gelijkwaardig zijn aan die van de onderhavige regeling.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.F. Hoogervorst.

Bijlage IA

behorend bij artikel 1.17

1. Deze lijst wordt aangehaald als: Arbolijst 1999.

2. De in de bijlage begrepen bedrijfsmiddelen die in aanmerking kunnen komen voor willekeurige afschrijving, dienen de aangegeven bestemming te hebben voor zover aangegeven en ten minste te bestaan uit de bestanddelen vermeld achter ’en bestaande uit’; indien zij uit deze bestanddelen bestaan mogen de bestanddelen vermeld achter ’(en eventueel)’ daaraan worden toegevoegd. Tot die bestanddelen kunnen tevens gerekend worden voorzieningen (zoals leidingen, appendages en meet- en regelapparatuur) die technisch noodzakelijk zijn voor en uitsluitend dienstbaar zijn aan deze bedrijfsmiddelen en derhalve geen zelfstandige betekenis hebben.

3. Bedrijfsmiddelen waarvoor een beroep wordt gedaan op de FARBO-regeling en waarvan het eventuele hydraulische systeem meer dan 3 liter olie bevat, moeten gevuld zijn met biologisch-afbreekbare en niet-toxische olie (zie in dat verband ook de VAMILlijst).

4. De met een asterisk gemarkeerde bedrijfsmiddelen dienen, overeenkomstig de daarvoor geldende EEG-richtlijnen, vergezeld te zijn van een EG-verklaring van overeenstemming en van een gebruiksaanwijzing, die beiden zijn opgesteld in de Nederlandse taal.

Categorie-indeling

De bedrijfsmiddelen op deze lijst zijn ingedeeld in de volgende categorieën:

S. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen.

Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan lawaai.

F. Investeringen ter voorkoming dan wel vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie.

Diverse op de lijst voorkomende bedrijfsmiddelen bieden meer dan één arbovoordeel. In die gevallen is het betreffende bedrijfsmiddel toegedeeld aan een van de hiervoor genoemde categorieën.

Bedrijfsmiddelen

1. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan toxische en andere stoffen

*S 001 Installatie t.b.v. roetmeting

bestemd voor: het voorkomen van de verspreiding van dieselrook in een werkruimte tijdens de roetmeting van dieselmotoren (verplicht onderdeel van de APK-keuring), zonder de meetresultaten te beïnvloeden,

bestaande uit:

• verbindingsstuk tussen uitlaat voertuig en meetopstelling;

• kast met meetsonde;

• afvoerleiding en ventilator;

• (eventueel) aansluiting op bestaande afzuiginstallatie.

*S 002 Mobiele afzuigwand

bestemd voor: het opvangen van lijmresten en het afvoeren van dampen die vrijkomen tijdens het spuiten van lijm,

bestaande uit:

• omkasting op wielen;

• labyrintfilter met een oppervlak van 2 m2, (eventueel) 3 m2;

• geluidsarme ventilator;

• slang voor afvoer van de gefilterde lucht;

• geluidbeperkende voorzieningen.

*S 003 Afzuigkast (opzetzuurkast)

bestemd voor: het via een afzuigsysteem afvoeren van schadelijke stoffen op plaatsen waar met kleine hoeveelheden chemicaliën wordt gewerkt,

bestaande uit:

• omkasting met bypass-rooster;

• stromingspanelen;

• afzuig- en filtersysteem;

• schuifruiten van veiligheidsglas;

• schakelaar met controlelamp voor ventilatiesysteem;

• (eventueel) ventilator en afvoerleiding.

*S 004 Gesloten afzuigunit

bestemd voor: het opvangen van stoffen en dampen (eventueel) het afvoeren van dampen, die vrijkomen bij het vervaardigen en bewerken van kunstgebitten, tandtechnisch plaat- en beugelmateriaal,

bestaande uit:

• werktafel met opbouw;

• doorzichtig venster;

• handdoorvoeropeningen met strokengordijnen;

• geluidsarm afzuig- en filtersysteem;

• (eventueel) bewerkingsapparatuur;

• (eventueel) aansluiting met afvoerleiding.

*S 005 Overdrukfiltersysteem met airco

bestemd voor: het met gereinigde buitenlucht creëren van een aangenaam klimaat en van overdruk, in de cabine van mobiele machines,

bestaande uit:

• stevige behuizing met stoffilter;

• airco-unit;

• geluidsarme ventilator;

• flexibele leiding;

• permanente overdrukbewaking;

• (eventueel) actief koolfilter met filterdoorslagdetectie.

*S 006 Afzuiginstallatie met recirculatie

bestemd voor: het afzuigen en verzamelen van houtstof en spanen, en voor het reinigen van het afgezogen medium zodat in de recirculatielucht zich maximaal 0,2 mg/m3 stof bevindt,

bestaande uit:

• een omkasting met geluidsarme ventilator en filter(s);

• een filterindicatie- en reinigingssysteem;

• container (eventueel geplaatst op wielen) waarin het afgezogen materiaal wordt opgevangen;

• (eventueel) een geluiddemper op de uitlaat van de installatie;

• leidingnet.

*S 007 Cirkelzaag met schuiftafel (formaatzaag) volgens norm EN 1870-1

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaat-materialen en kunststofplaten,

verder bestaande uit:

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 008 Freesmachine met één verticale as (tafelfreesmachine) volgens norm EN 848-1

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden frezen van hout en houtachtige materialen,

verder bestaande uit:

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 009 Vlakbank met handvoeding volgens norm EN 859

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden vlakken en strijken van hout en houtachtige materialen,

verder bestaande uit:

• een afzuigpunt dat zodanig is uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 010 Werktafel met geïntegreerde stofafzuiginstallatie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bewerken van hout en houtachtige materialen,

bestaande uit:

• een omkasting met werkblad (rooster) dat zich op een hoogte tussen de 800 en 900 mm bevindt;

• afzuigopeningen onder het rooster langs de randen van het rooster;

• systeem voor toevoer van schone lucht boven het rooster;

• verlichtingsarmaturen boven het werkblad;

• geïntegreerde afzuiging die is uitgerust met een filter van zodanige kwaliteit dat na filtratie de retourlucht maximaal 0,2 mg/m3 stof bevat;

• automatische filterreiniger;

• geluidbeperkende voorzieningen;

(eventueel) verstelinrichting voor werkbladhoogte;

• (eventueel) aangesloten op bestaande afzuiginstallatie.

*S 011 Industriële stofzuiger

bestemd voor: het opzuigen en verzamelen van stof, gruis, spanen enz. en het afzuigen tijdens (machinale) bewerkingen,

bestaande uit:

• een omkasting op wielen;

• een ventilator, (eventueel) turbine;

• een filter;

• een filterzak, (eventueel) cassette;

• reinigingsset voor grof vuil (buizen, slang en mondstukken);

• voorzieningen die het geluid, gemeten volgens EN/ISO 3744, beperken tot maximaal 70 dB(A).

Toepassing:

bij hout-, steen-, metaal- en kunststofbewerking

stofzuiger met ten minste M (C) of gelijkwaardige beschermingsgraad;

bij asbestsanering

stofzuiger met ten minste H (K1) of gelijkwaardige beschermingsgraad.

*S 012 Saneringshandfreesmachine met afzuiging volgens norm EN 50144/1

bestemd voor: het verwijderen en opvangen van bijvoorbeeld oude verflagen, kalk, bekistingsvoegen en het opruwen van betonvlakken,

bestaande uit:

• een handfreesmachine;

• trillingsvrije freeskop;

• hardmetalen frezen;

• verstelbare afzuigkap;

• (eventueel) industriestofzuiger die voldoet aan S 011.

*S 013 Kithandfreesmachine met afzuiging volgens norm EN 50144/1

bestemd voor: het verwijderen en opvangen van kitresten, glassplinters en spijkers uit kozijnen,

bestaande uit:

• een handfreesmachine;

• splinterbeschermingsafzuigkap;

• (eventueel) industriestofzuiger die voldoet aan S 011.

*S 014 Verticale platenzaag volgens norm EN 1870-2

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op maat zagen van hout, houtachtige plaatmaterialen en kunststofplaten,

verder bestaande uit:

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 015 Eenzijdige pennenbank met schuiftafel volgens norm EN 1218-1

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden maken van houten pennen,

verder bestaande uit:

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• optimale afscherming snijgereedschappen;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 016 Lak/verfmengtafel met bronafzuiging

bestemd voor: het zonder blootstelling aan schadelijke stoffen gebruiksklaar maken (mengen) van lak/verf,

bestaande uit:

• metalen onderstel;

• werkblad met aan de achterzijde een kast met afzuigopeningen;

• filter;

• aansluitleiding op een afzuigsysteem;

• (eventueel) geluidsarme ventilator.

*S 017 Oplosmiddelenfiltratie- en luchtzuiveringsunit

bestemd voor: het reinigen van met schadelijke (niet-kankerverwekkende) stoffen of gassen vervuilde lucht en voor het recirculeren van de gereinigde lucht,

bestaande uit:

• onderstel met omkasting (eventueel verrijdbaar);

• (centrale) geluidsarme ventilator;

• (eventueel) afzuigarmen

• luchtzuiveringsunit met filter(s) voor stofdeeltjes en/of actief koolfilter(s) (eventueel met voor- en na filter) voor dampen;

• regelunit voor de afzuigcapaciteit;

• teller voor aantal bedrijfsuren (noodzakelijk voor het vervangen van het actief koolfilter; eventueel signaalfunctie voor het vervangen van de filter door middel van een drukfiltersysteem of elektrochemische gasdetector);

• geluidbeperkende voorzieningen.

*S 018 Vierzijdige schaafmachine volgens norm EN 12750

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden profileren (schaven) van hout,

verder bestaande uit:

• afzuigpunten die zodanig zijn uitgevoerd dat de stofemissiewaarde maximaal 1 mg/m3 lucht bedraagt;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 019 Vandiktebank voor eenzijdige bewerking volgens norm EN 860

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden op dikte schaven van hout,

verder bestaande uit:

• afzuigpunt dat zodanig is uitgevoerd dat de stofemissiewaarde minder is dan 1 mg/m3 lucht;

• (eventueel) aansluitleiding op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) automatische klepregeling.

*S 020 Houtvezelstrooimachine

bestemd voor: het beperken van stof die vrijkomt bij het strooien van houtvezels in een kuikenverblijf,

bestaande uit: een V-vormige container, aandrijfmechanisme met overbrenging, doseersysteem, verrijdbaar onderstel.

S 021 Tankmeetsysteem

bestemd voor: het via een gesloten systeem laden en lossen (van bijvoorbeeld gesmolten zwavel) in/uit tanks, zodat blootstelling aan schadelijke stoffen en/of dampen achterwege blijft,

bestaande uit:

• zender/ontvanger voor radargolven;

• interfacekast;

• industriële computer in het stuurhuis.

*S 022 Anti-stofstoomapparaat

bestemd voor: het voorkomen van stof die vrijkomt bij het verwerken en sorteren van aardappelen e.d.,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel met geluidsarme stoomgenerator en regelunit.

*S 023 Optimaliseringsregeling op stofafzuiginstallatie

bestemd voor: het verhogen van de afzuigsnelheid op het moment dat de machines in werking zijn;

bestaande uit: mechanisch bediende kleppen en besturingsinstallatie.

*S 024 Stofafzuiging op afvulinstallatie

bestemd voor: het afzuigen van stof dat vrijkomt bij het vullen van o.a. containers uit een afvulinstallatie,

bestaande uit:

• afzuigkap op vultrechter;

• leiding met klep voor aansluiting op bestaande afzuiginstallatie:

• (eventueel) geluidsarme ontstoffingsinstallatie met automatisch klopmechanisme en filterbewakingssysteem;

• (eventueel) absoluut of nafilter;

• (eventueel) aan- en afvoerleiding;

• (eventueel) voorafscheider.

*S 025 Afzuiginstallatie voor bakkerijmachines

bestemd voor: het afzuigen van stof(bakbloem) dat vrijkomt bij bewerkingen in de (brood) bakkerij,

bestaande uit:

• geluidsarme ontstoffingsinstallatie met automatisch klopmechanisme en filter-bewakingssysteem;

• leidingsysteem met klep(en) en afzuigkap(en);

• (eventueel) flexibele afzuigarm(en);

• (eventueel) absoluut- of nafilter.

*S 026 Mobiele frees- of schuurmachine met stofafzuiging

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden nat of droog frezen of schuren van muren of vloeren,

bestaande uit:

• op wielen geplaatst en verstelbaar onderstel;

• elektromotor;

• frees- of slijpkoppen;

• afzuig- en beschermkap;

• variator,

• (eventueel) industriestofzuiger die voldoet aan S 011.

S 027 Oxidatiekatalysator voor transportmiddelen met dieselmotoren

bestemd voor: het verminderen van de emissies van koolwaterstoffen en koolmonoxide van dieselmotoren van voertuigen (niet zijnde vrachtwagens of personenauto’s),

bestaande uit: katalysatorsysteem, eventueel in combinatie met roetfiltersysteem.

*S 028 Hand- en hoekstukkenreiniger

bestemd voor: het machinaal reinigen, desinfecteren en/of steriliseren van tandheelkundige hand- en hoekstukken,

bestaande uit: een reiniger of een combinatie van reinigers specifiek bestemd voor reiniging, desinfectie en/of sterilisatie van tandheelkundige hand- en hoekstukken.

*S 029 Asfaltanalysator

bestemd voor: het extraheren van asfalt met oplosmiddelen (gechloreerde koolwaterstoffen) in asfaltlaboratoria, in een gesloten systeem (met oplosmiddelterugwinning),

bestaande uit: spoelkamer met zeeftrommel, extractiecentrifuge, droogsysteem, condensator voor afgezogen damp, bemonsteringsinrichting, bedieningskast, onderstel met opvangbak.

*S 030 Gesloten wassysteem voor zeefdrukramen

bestemd voor: het automatisch wassen (verwijderen van drukinkten) uit zeefdrukramen,

bestaande uit:

• gesloten ombouw met laad- en losdeur;

• reinigingsmiddelrondpomp;

• doseerinrichting;

• reinigingsmiddelreservoir;

• opvang voor vervuild reinigingsmiddel;

• aftap voor vervuild reinigingsmiddel;

• drukregelaar t.b.v. onderdruk in spoelruimte;

• raamhouders of raamtransportinrichting.

*S 031 Automatische infilmmachine

bestemd voor: het machinaal aanbrengen van vloeibare emulsie op een schoon zeefdrukraam,

bestaande uit:

• onderstel met holrakelgeleide-inrichting;

• bedieningspaneel;

• diverse holrakelsets;

• eventueel infrarooddroging.

*S 032 Tipafzuiging soldeerdamp

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden solderen, door afzuigen van soldeerdampen direct aan de tip van de soldeerbout,

bestaande uit:

• afzuigbuisje te monteren op het verwarmingselement van de soldeerbout;

• flexibele verbindingsslangen;

• aansluiting op bestaande afzuiginstallatie;

• (eventueel) vaste buizen;

• (eventueel) verbindingsstukken;

• (eventueel) geluidsarm filter- en afzuigsysteem.

2. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan lawaai

L 001 Geluidarm snijgereedschap

bestemd voor: het beperken van het geluid dat vrijkomt bij gebruik van houtbewerkingsmachines,

bestaande uit:

• een draaglichaam;

• (eventueel) klemstukken en verwisselbare messen;

• het gereedschap voldoet aan het gestelde van norm EN- 847-1;

• het geluid van het gereedschap is - in vergelijking met standaardgereedschap - blijkens een meetrapport met ten minste 5 dB gereduceerd.

*L 002 Geluidsarme gipstrimmer met vol-diamantschijf

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden bewerken (slijpen) van gipsmodellen,

bestaande uit:

• elektromotor geplaatst in een omkasting;

• op de motoras gemonteerde steunplaat;

• vol-diamantschijf;

• afneembare met schakelaar beveiligde front-beschermkap;

• ondersteuning voor het werkstuk;

• water- toe en afvoerleiding;

• (eventueel) doseerapparaat;

Het geluid van de gipstrimmer, gemeten bij volle belasting volgens de norm DIN 45635-01- KL3, bedraagt maximaal 74 dB(A).

*L 003 Geluidsarme handschaafmachine met stofafzuiging volgens de normen EN 50144/1 en EN 50144/2/14

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden uit de hand schaven van hout,

bestaande uit:

• motorhuis met een aansluiting voor op een stofafzuiging;

• twee handgrepen;

• schaafas met spiraalvormige messen;

• bescherming die in uitgangspositie de schaafas tegen aanraking beschut;

• (eventueel) stofzuiger met slangen;

Het geluid van de machine, bij onbelast draaien bedraagt maximaal 79 dB(A).

L 004 Vrijhangende pendelcabine

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden werken met o.a. houtoogstmachines en uitrijcombinaties,

bestaande uit: trillingsvrije geluidsarme cabine. Het geluid in de cabine, gemeten volgens de norm NEN-ISO 11957, bedraagt maximaal 72 dB(A).

*L 005 Geluidgedempte elektrische compressor

bestemd voor: het met weinig lawaai comprimeren van lucht (perslucht),

bestaande uit: door een elektromotor aangedreven compressor, drukvat, geluidomkasting en regelunit. Het geluid van de compressor, gemeten volgens de norm EN 12076, bedraagt maximaal 72 dB(A).

L 006 Geluidsmantel om heiblok

bestemd voor: het reduceren van geluid bij heiwerkzaamheden,

bestaande uit: geluidsmantel die (eventueel in combinatie met een speciale heimuts) het geluid - blijkens een meetrapport - met minimaal 15 dB(A) reduceert (eventueel uitgebreid met geluiddempende paalmantel).

*L 007 Hakhamer met lage vibratie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden hakken of slopen,

bestaande uit:

• een pneumatische of elektrische aandrijving, of een verbrandingsmotoraandrijving;

• een beitelhouder met beitel.

De gezamenlijk massa is minder dan 25 kg. Blijkens een meetrapport is het vibratieniveau ten minste 50% lager dan dat van een gangbare hakhamer.

3. Investeringen ter voorkoming/vermindering van de blootstelling aan fysieke belasting en ter bevordering van de reïntegratie

F 001 Chauffeursstoel voor bedrijfs-wagens

bestemd voor: het in een goede houding besturen/bedienen van voertuigen,

bestaande uit: een stoel die tenminste voldoet aan de specificaties van BGZ-Wegvervoer (Kwaliteitsmerk)en de norm NEN 5518.

*F 002 Verstelbare werktafel

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van werkzaamheden,

bestaande uit:

• onderstel;

• werkblad,

• verstelinrichting;

• bedieningsorgaan;

• (eventueel) elektrisch aangedreven;

• (eventueel) hydraulisch aangedreven;

• (eventueel) schroefspindels met slinger;

• (eventueel) voorzien van gasveren.

*F 003 Hydraulische pluklift

bestemd voor: het op goede werkhoogte plukken van champignons,

bestaande uit: hangend platform, voorzien van twee hydraulische cilinders met een hydropomp en twee-handenbeveiligingsbediening.

*F 004 Verrijdbare bouwcirkelzaag volgens norm EN 1870-5

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden en op wisselende plaatsen zagen van hout, houtachtige materialen en kunststof,

bestaande uit:

• onderstel voorzien van twee wielen en een tilbeugel om de machine met geringe krachtsinspanning te verplaatsen (hefkracht maximaal 400 N);

• tafelblad met draaibaar deel;

• van onderen werkende afkortinrichting;

• aansluitpunten voor stofafzuiging op de beschermkappen.

*F 005 Aangedreven, flexibele harmonicarollenbaan

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning, op wisselende plaatsen met variabel verloop, transporteren van goederen,

bestaande uit:

• een uittrekbare (harmonica) transportbaan met rollen;

• geluidsarme en traploos instelbare aandrijving d.m.v. motorreductor;

• op geremde zwenkwielen geplaatste en in hoogte verstelbare ondersteuningen;

• verrijdbare besturingskast;

• aan/uitschakelaars en noodstoppen op baanuiteinden.

*F 006 Manipulator (positioneerder)

bestemd voor: het in een goede houding bewerken van voorwerpen door deze over twee of drie assen (x-, y- en z-as) in een gewenste positie brengen,

bestaande uit:

• kantel- en/of liftconstructie;

• (eventueel) overnameconstructie (voor veilig uit de baan overnemen en weer in de baan plaatsen van produkten).

*F 007 Pneumatisch-werkend balanceersysteem

bestemd voor: het in een goede houding met geringe fysieke inspanning tillen, verplaatsen van goederen en materialen en het plaatsen van werkstukken op een bewerkingsmachine,

bestaande uit:

• balanceerdeel met pneumatische aandrijving;

• parallellogramconstructie;

• lastopnemer;

• geluidbeperkende voorzieningen.

*F 008 Mobiele telescooptransporteur

bestemd voor: het in een goede houding en met geringe fysieke inspanning horizontaal en/of onder een hoek transporteren van goederen, bijvoorbeeld diep in een oplegger of magazijn,

bestaande uit:

• op wielen geplaatst onderstel (eventueel) elektrisch aangedreven;

• draag- en geleidingsconstructie voor bevestiging op de vloer of aan het plafond;

• uitschuifbaar en elektrisch aangedreven transportbandsysteem;

• hydraulische inrichting om de hellingshoek(en) van de transportband in te stellen.

*F 009 Stoffeerkolom

bestemd voor: het uit een goede houding stofferen van meubelen,

bestaande uit:

• op voetplaat gemonteerde telescopische kolom;

• een elektromotor;

• draaikrans met pneumatische klem;

• een losse bedieningskast;

• (eventueel) pneumatisch bediende werkstukklem.

F 010 Spraakherkenningssysteem

bestemd voor: het met mondelinge commando’s bedienen van elektrische apparatuur, bestaande uit: microfoon/speaker, eventueel headset, draadgebonden interface of infraroodzender of radiozender (software uitgezonderd).

*F 011 Hijs- en railsysteem voor het keren van kazen in een pekelbad

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning keren van kazen in een pekelbad,bestaande uit: hijs- en railsysteem met container.

*F 012 Apparatensteekwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren van lasten over hellingen en trappen, zoals bij het bezorgen van witgoed, vaten en kratten,

bestaande uit:

• stalen frame met schep;

• spanriemen;

• rupsbanden;

• elektrische aandrijving;

• accu’s;

• in hoogte verstel- en omklapbare stuurbeugel;

• bedieningsschakelaar met snelheidsregeling;

• twee wielen met luchtbanden.

*F 013 Opper- en bestratingsmachine (uitgevoerd als: mini -knik, -schrank, -wiellader)

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en plaatsen van o.a. straatstenen, tegels, trottoirbanden en putten,

bestaande uit:

• basiswerktuig met verbrandingsmotor (maximaal vermogen van 25 kW);

• (eventueel) laadschop;

• (eventueel) graafarm;

• (eventueel) sleuventrekker;

• (eventueel) grondboor;

• (eventueel) hydraulische stenenklem;

• (eventueel) hydraulische trottoirbandenklem;

• (eventueel) breekhamer;

• (eventueel) veegborstel;

• (eventueel) allesdrager;

• (eventueel) mestvork;

• (eventueel) maaiblad.

Het geluid van de machine, gemeten op de bedieningsplaats volgens de Europese richtlijn 89/514/EEG, bedraagt maximaal 85 dB(A).

F 014 Stahulp

bestemd voor: het ontlasten van de benen en rug op werkplekken waar langdurig wordt gestaan en zittend werk niet kan,

bestaande uit:

• vast of inklapbaar frame op voet;

• (eventueel) zwenkwielen;

• verstelinrichting (bijvoorbeeld met gasveer);

• zitting (eventueel) met neigingverstelling.

*F 015 Chrysantenoogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afknippen van chrysanten,

bestaande uit:

• op wielen geplaatst onderstel;

• elektrische aandrijving;

• accu’s;

• schaar- en knipmessen;

• bufferdeel;

• bedieningspaneel.

*F 016 Kluitenrooimachine op rups-banden

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning rooien en verplaatsen van bomen met kluit,

bestaande uit:

• een motorvoertuig op rupsbanden;

• rooiarm;

• hydraulische installatie;

• rooimessen.

*F 017 Glastransportset

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning transporteren en hijsen van ruiten op of vanaf de glasauto,

bestaande uit:

• glastransportwagen;

• glasslee;

• portaalkraan met vacuümheffer ;

• loopkat.

*F 018 Opkar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oppakken, transporteren en weer lossen van een pakket stenen van zo’n 50 stuks,

bestaande uit:

• wagen met één wiel;

• twee handgrepen met bedieningsorganen;

• door een elektromotor aangedreven hefbordes met linkswerkende tanden;

• accu-pak.

*F 019 Glas- en vensterplaatser

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervoeren van ruiten en het plaatsen/verwijderen van ruiten in/uit een kozijn,

bestaande uit:

• verrijdbaar onderstel;

• opbouw;

• hefinrichting;

• vacuümpompset;

• zuigplaat.

*F 020 Gevelhefinrichting

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omhoog hijsen van ruiten, kozijnen, zonwering enz.,

bestaande uit:

• op een voetstuk geplaatste uitschuifbare mast met giek;

• handlier;

• (eventueel) afstandsteunen;

• (eventueel) laddersteunen;

• (eventueel) goothaken;

• (eventueel) optrekinrichting.

*F 021 Betonijzervlechtset

bestemd voor: het in een goede (staande) houding vlechten van betonijzer,

bestaande uit:

• een patroonhouder;

• klemmechanisme;

• verstelinrichting met handvat;

• (eventueel) bindsels;

• (eventueel) elektro-hydraulische betonschaar.

F 022 Draaitafel met inmeetmal voor deuren

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning pasmaken en inhangen van deuren,

bestaande uit:

• draaitafel met vergrendelinrichting;

• inmeetmal;

• (eventueel) speciale handschaafmachine volgens norm EN 50144-1;

• (eventueel) speciale handzaagmachine volgens norm EN 50144-1.

*F 023 Elektrische trekker/verplaatser voor bijvoorbeeld stoelen, bedden of (rol)containers

bestemd voor: het ten behoeve van verpleegkundige handelingen met geringe fysieke inspanning verplaatsen van stoelen (waarop zich een persoon bevindt), bedden of (rol)containers,

bestaande uit:

• een verrijdbaar en elektrisch aangedreven onderstel;

• accu’s;

• stuurhefboom met handgrepen;

• bedieningspaneel.

*F 024 Kraancabine

bestemd voor: het creëren van goede bedieningsplaats op laad- en loskraan van o.a. rondhouttransportauto’s en mesttransportauto’s,

bestaande uit:

• geïsoleerde cabine;

• ruitenwisser, werklampen, beschermrolgordijn en plafond- ventilator;

• cabinelift;

• bedieningspaneel;

• (eventueel) verwarming;

• (eventueel) airco.

Het geluid in de cabine, gemeten volgens de norm EN-ISO 11957, bedraagt maximaal 68 dB(A).

*F 025 Palletstapelaar en -ontstapelaar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning stapelen en ontstapelen van lege pallets,

bestaande uit: tweedelige hefinrichting, elektrische aandrijving en bedieningspaneel.

*F 026 Verrijdbare en kantelbare glassnijtafel

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting bewerken van spiegelglasbladen,

bestaande uit: tafelblad met daarin gemonteerde hefwieltjes, verrijdbaar onderstel en handbediende kantelinrichting

*F 027 Pneumatisch-aangedreven voegspijker

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting afwerken van voegen in metselwerk,

bestaande uit: handgereedschap met pneumatische aandrijving, persluchtslang en geluidgedempte compressor. Het geluid van het apparaat, gemeten volgens de norm EN 12076, bedraagt maximaal 70 dB(A).

*F 028 Hefwagen

bestemd voor: het op een goede werkhoogte brengen/houden van produkten,

bestaande uit: een op vier wielen (twee geremde zwenkwielen) gemonteerd onderstel met duw/trekbeugel, een met de voet te bedienen hydraulische tafel, scherm rond eventuele knelplaatsen.

*F 029 Vaste glazenwasinstallatie

bestemd voor: het onder goede arbeidsomstandigheden verrichten van glazenwaswerkzaamheden,

bestaande uit: een werkbak (gondel) welke bevestigd is aan een hef- en hijsinrichting en geleidingssysteem.

*F 030 Snellooproldeur

bestemd voor: het openen en sluiten van een doorgang tussen een behaaglijke en een onbehaaglijke (tochtige of koude) ruimte met een snelheid van ca.1 m/s,

bestaande uit: een elektrische aandrijving, wikkelbuis, geheel of gedeeltelijk transparant kunststof deurblad, deurbladgeleidingen en beveiliging tegen knel/botsgevaar.

*F 031 Snelloopvouwdeur

bestemd voor: het openen en sluiten van een doorgang tussen een behaaglijke en een onbehaaglijke (tochtige of koude) ruimte binnen ca. 2,5 s,

bestaande uit: een elektrische of pneumatische aandrijving, ophang/vouwmechanisme, geheel of gedeeltelijk transparante deurbladen van soepel kunststof.

F 032 Persluchtgraaflans

bestemd voor: het zonder risico op beschadiging blootleggen van kabels en leidingen,

bestaande uit:

• met de hand te bedienen spuitlans;

• (eventueel) geluidgedempte compressor volgens L 007.

*F 033 Gereedschapslift

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting monteren en demonteren van snijgereedschap op gereedschapsassen van bewerkingsmachines,

bestaande uit: takelgereedschap,

takelarm aan zuil, kogelschroefspil met persluchtmotor en bedieningspaneel.

*F 034 Verstelbare vlakmontage- en uitlijntafel (lichttafel)

bestemd voor: het in een goede houding bewerken van reprografische produkten,

bestaande uit: onderstel met een tussen 800 - 1000 mm schuin verstelbaar werkblad/lichtbak, (eventueel) elektrische aandrijving.

*F 035 Ontstapelkantelaar

bestemd voor: het automatisch ontstapelen van pakketten materiaal voor de invoer in machines,

bestaande uit: machineframe, aandrijfmechanisme, en hef- en kantelinrichting.

*F 036 Invoersysteem

bestemd voor: het mechanisch invoeren van materiaal bij bewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met transportinrichting.

*F 037 Pallettiseermachine/dépallettiseermachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning automatisch beladen/lossen van pallets,

bestaande uit: hef- en plaatsingsinrichting, besturing en veiligheidshekwerk.

*F 038 Mechanische blokkensteller

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning, mechanisch plaatsen van blokken of elementen,

bestaande uit: verrijdbare grijp- en hefinrichting.

*F 039 Dwarsafvoertransporteur

bestemd voor: het mechanisch afvoeren van materiaal bij bewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met dwars opgestelde afvoerinrichting, dikte-instelling.

*F 040 Vaste stapelaar

bestemd voor: het mechanisch stapelen van materiaal bij bewerkingsmachines,

bestaande uit: machineframe met transporteur, opvoerdeel en formeerdeel.

*F 041 Patiëntenlift

bestemd voor: het mechanisch tillen en verplaatsen van personen,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel, kolom en hefarm, (eventueel) aan plafond bevestigde rail, een elektrisch aangedreven hefinrichting en accu.

*F 042 Verrijdbare heftafel met hoekverstelling

bestemd voor: het in een goede houding onderhoud plegen aan werktuigen,

bestaande uit: op vier wielen geplaatst onderstel, in breedte en onder een hoek instelbare oprijplaten, hydraulische cilinder en handbediende pomp, (eventueel) elektrisch-hydraulisch bediening.

*F 043 Pallet/containerwagen

bestemd voor: het mechanisch transporteren van op pallets/containers geplaatste goederen,

bestaande uit:

• een hydraulisch aangedreven meeloopbasiswerktuig;

• verbrandingsmotor;

• palletlepels met insteekwielen;

• (eventueel) grondschuif;

• (eventueel) kiepbak;

• (eventueel) eg.

*F 044 Elektrisch-verstelbare aankleedtafel

bestemd voor: het in een goede houding aan- en uitkleden van kleuters en peuters,

bestaande uit: in hoogte verstelbaar tafelblad, muurbevestigingsconstructie, hefinrichting met elektromotor, veiligheidsvoorziening tegen knellen, (eventueel) ombouw/aanbouw.

*F 045 Persoonslift

bestemd voor: het in een goede houding op hoogte uitvoeren van plamuur-, schuur- en spuitwerk aan carrosserieën van voertuigen.

bestaande uit: een aan de wand bevestigde verrijdbare hefinrichting, horizontaal uitschuifbare arm met werkplateau, pneumatische aandrijvingen en bedieningspaneel.

*F 046 Mechanische kaassnijmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning mechanisch snijden van kaas,

bestaande uit: elektrisch aangedreven, afgeschermd mes, gevat in een op-en-neer-gaand raam.

*F 047 Elektrische hoogwerker (eventueel met inbegrip van aanhanger of te plaatsen op vrachtwagen)

bestemd voor: het in een goede houding en op hoogte verrichten van werkzaamheden,

bestaande uit:

• zwenkbaar onderstel met stempels;

• telescopische mast of schaar;

• draaibaar platform;

• elektromotor.

*F 048 Lichtgewichtportaalkraan met transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen, wegnemen, laden en lossen van grafmonumenten,

bestaande uit:

• aluminium draagbalk;

• twee staanders;

• loopkat met kettingtakel;

• horizontaalversteller;

• transportwagen.

F 049 Stenenlichter

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting plaatsen en wegnemen van grafmonumenten,

bestaande uit: een op twee wielen geplaatst verrijdbaar stalen frame met hefboom en over een as verstelbare lichters.

F 050 Lichtgewichtgrafstutwand

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting stutten van graven,

bestaande uit: twee aluminium lengtedelen (gewicht per stuk maximaal 16 kg), twee aluminium kopschotten (gewicht per stuk van maximaal 6 kg), (eventueel) uitzetstempel, (eventueel) hijsjuk, (eventueel) een set looproosters.

*F 051 Glastransportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting uit de stelling nemen en op kantelbare glassnijtafel of glasauto plaatsen van glas,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel, kolom met dwarsbalk voorzien van zuignappen, voetbediende vacuümpomp en hefinrichting (handlier).

*F 052 Dakbevestigingssysteem

bestemd voor: het in een goede (staande) houding bevestigen van dak-isolatiemateriaal en dakbedekking,

bestaande uit: verrijdbare standaard met verstelbare handgrepen en schroefmachine.

*F 053 Hefmasthoogwerker/hefschaarhoogwerker

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van specifieke onderhouds- en montagewerkzaamheden in ruimten met minimaal beschikbare vloeroppervlak,

bestaande uit:

• verrijdbaar onderstel;

• elektrische aandrijving;

• (eventueel) accu’s;

• werkbak op mast of schaar gemonteerd.

F 054 Winkelbalie met zitmogelijkheid

bestemd voor: het in een goede houding verrichten van balie en/of kassawerkzaamheden,

bestaande uit: een op poten gemonteerd onderstel met tafelblad en voorzien van uitsparing(en) die een juiste zithouding achter de balie mogelijk maakt.

*F 055 Elektrisch-aangedreven transportwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van goederen (eventueel op pallets),

bestaande uit:

• verrijdbaar en elektrisch aangedreven onderstel;

• (eventueel) opbouw;

• (eventueel) hefinrichting met hefhoogte tot maximaal 1,30 m;

• (eventueel) bestuurderszitplaats.

*F 056 Papiervoerlegger

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning papier uitrollen op de vloer van een kuikenverblijf en het daarop deponeren van voer,

bestaande uit: trechtervormige bak, papierrolhouder, vrijloopmechanisme en verrijdbaar onderstel.

*F 057 Witlofopzetunit

bestemd voor: het automatisch vullen van trekbakken en rekken met wortels,

bestaande uit:

• kantelaar;

• transportbanden;

• trilvuller;

• camera;

• keerstation;

• pusher;

• richtwielen;

• ontbladerunit;

• snijunit;

• inzetunit;

• rekkenmanipulator;

• centreerunit;

• bakken transporteur;

• bestrijdingsmiddelenvoorziening;

• stapelaar.

*F 058 Groentenoogstlijn

bestemd voor: het automatisch oogsten en bewerken van groenten,

bestaande uit:

• ontstapelaar;

• bakkentransportsysteem;

• rekkenmanipulator;

• oogstmachine;

• transportband;

• schoningslijn;

• afvoerband;

• weegtafel;

• afvoerband;

• (eventueel) transportbak;

• (eventueel) rekken;

• (eventueel) sorteerinrichting;

• (eventueel) verpakkingsinrichting.

*F 059 Witlofspoelunit

bestemd voor: het automatisch uit de trekbak nemen van witlofwortels en reinigen van de wortels, rek en trekbak,

bestaande uit:

• uitstootunit;

• rekkenmanipulator;

• bakkenmanipulator;

• spoelstation t.b.v. rekken;

• spoelstation t.b.v. bakken;

• vijzelbak;

• elevator.

*F 060 Reachtruck met bewegingvolgende zitplaats

bestemd voor: het in ergonomisch-verantwoorde houding verrichten van hefwerkzaamheden op een vlakke en verharde vloer,

bestaande uit:

• elektrisch aangedreven basiswerktuig;

• een kantelende zitplaats of cabine die het zicht op de heflast vergemakkelijkt.

*F 061 Hefplateau (schaarheftafel)

bestemd voor: het in een goede houding op juiste werkhoogte brengen en/of houden van produkten (al dan niet met pallet),

bestaande uit:

• onderstel met hefconstructie;

• platform of vork;

• onderloopbeveiliging;

• bedieningsorgaan;

• elektro-hydraulische-aandrijving;

• (eventueel) pneumatisch-hydraulische-aandrijving;

• (eventueel) neigplatform;

• (eventueel) opbouw;

• (eventueel) explosieveilige voorzieningen.

*F 062 Vacuümslangheffer

bestemd voor: het in een goede houding en met geringe fysieke-inspanning tillen en/of verplaatsen van goederen en materialen, het plaatsen van werkstukken op een bewerkingsmachine,

bestaande uit:

• elektrische of met perslucht aangedreven vacuümpomp;

• filterunit;

• vacuümslang;

• lastopnemer;

• traversesysteem.

*F 063 Hef-kipapparaat

bestemd voor: het in een juiste positie brengen en houden van voorraadcontainers,

bestaande uit:

• onderstel;

• handbediende hydraulische hef-kipinrichting;

• (eventueel) verrijdbaar;

• (eventueel) elektro-hydraulische aandrijving met bedieningskast.

*F 064 Ribpuller

bestemd voor: het voorsnijden van vlees, het verwijderen van botten, kraakbeen en borstbeen,

bestaande uit:

• basis-werktuig met zgn. T-handle en lus;

• extern geplaatste ventielbox;

• elektro-pneumatische besturingsunit;

• railsysteem;

• balancer;

• regelaar voor luchttoevoersnelheid;

• (eventueel) pneumatische uitvoering.

F 065 Chauffeursstoel in bussen voor het openbaar vervoer (wisselende bezetting)

bestemd voor: het in goede houding besturen/bedienen van bussen,

bestaande uit: een stoel die tenminste voldoet aan de specificaties van norm NEN 5526.

F 066 Chauffeurscabine in bussen voor het openbaar vervoer

bestemd voor: het uitvoeren van alle taken in een bus, in ergonomisch verantwoorde lichaamshouding,

bestaande uit: een cabine die tenminste voldoet aan de specificaties van de norm NEN 5526.

*F 067 Vakkenvulwagen

bestemd voor: het op de juiste hoogte neerzetten van dozen voor het vakkenvullen,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel met voorraadplateau en een in hoogte verstelbaar uitpakplateau.

*F 068 Platenlift

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning omhoog en in de juiste positie brengen van te monteren gipsplaten,

bestaande uit:

• een verrijdbaar onderstel;

• een telescopische mast;

• een oplegconstructie;

• een met de hand te bedienen hefinrichting;

• (eventueel) een zijarm;

• (eventueel) een venster- en glashouder.

F 069 Inschietwagen t.b.v. oven

bestemd voor: het in- en uitladen van produkten in de oven,

bestaande uit: voorziening in de oven, inschietwagen met platen en wieltjes.

*F 070 Slooprobot

bestemd voor: het met het met geringe fysieke inspanning uitvoeren van sloopwerkzaamheden met hoog gevaarsrisico,

bestaande uit: elektrisch aangedreven rupsvoertuig, robotarm en sloophamer, eventueel radiografisch bestuurd.

*F 071 Elektrisch schuurbord

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afwerken van gestucte wanden,

bestaande uit: schuurbord met elektrische aandrijving.

*F 072 Morteltransportmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning (stofvrij) verplaatsen van droge of natte mortel van silo naar werkplek,

bestaande uit:

• spuitpomp;

• compressor die voldoet aan L 007

of aan de VAMIL-regeling;

• slang.

*F 073 Pakketteermachine voor straatstenen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opnemen en pakketteren van straatstenen,

bestaande uit: inrichting die stenen tot een pakket samenbindt.

F 074 Montagestoel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning (zonder knielen, hurken of bukken) uitvoeren van werkzaamheden dicht boven de grond,

bestaande uit: lage stoel op verende wieltjes, waarvan twee zwenkbaar.

*F 075 Opbouw-/montagehoogwerker voor kasconstructies

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning opbouwen en afmonteren van tuinbouwkassen,

bestaande uit:

• onderstel met rupsen en een frame met een schaarconstructie (schaarconstructie is op onderstel 180° draaibaar);

• werkplateau, uitgevoerd in trapvorm, uitschuifbaar tot ca. 12 m breedte;

• hekwerk op werkplateau;

• radiografische bediening;

• aandrijvingseenheid;

• eventueel lastkraan voor hijsen.

*F 076 Wegafzettingspylonenplaatser/opnemer

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen en opnemen van pylonen bij wegafzettingen,

bestaande uit:

• frame met opneemwiel;

• aandrijfband;

• rail;

• lorrie.

*F 077 Fundatieplaatsingsmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van fundatiepalen voor kassen, geluidsschermen, vangrails, gebouwen, etc.,

bestaande uit:

• onderstel op rupsen met laserbesturing;

• hydraulisch gestuurde paalpositioneringsunit voor het opnemen en vastklemmen van palen;

• lier voor het afnemen en in positioneringsunit plaatsen van palen;

• perssysteem met cilinders die de paal in een voorgeboord gat perst (tot een door laserbesturing bepaalde diepte).

*F 078 Veerbalancer

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gewichtloos bedienen van gereedschappen,

bestaande uit: ophangconstructie, behuizing met instelbare balansveer, haspel en kabel met bevestigingsmogelijkheid voor gereedschap.

F 079 Gootsteiger

bestemd voor: het in betere werkhouding plaatsen en vervangen van bijvoorbeeld dakplaten, dakpannen en goten,

bestaande uit: gootsteiger ter bevestiging aan bouwconstructie, met loopvlak onder de dakrand.

*F 080 Lichte kraan op aanhanger

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning hijswerkzaamheden uitvoeren, bij bijvoorbeeld dak(dekkers)werkzaamheden,

bestaande uit: aluminium mast met hydraulisch uitschuifbaar giekdeel, hydraulisch uitschuifbaar en in hoogte verstelbare stempelpoten, motor, hydraulisch aangedreven draaikrans, kabelwindas, radiografische besturing voor alle bedrijfsfuncties. Het geluidsdrukniveau bedraagt op de bedieningsplaats bij het hoogst toelaatbare toerental maximaal 90 dB(A)

*F081 Automatische afkortinstallatie volgens EN 1870-10

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning afkorten van alle soorten en maten profielen,

bestaande uit: aanvoerbaan met een loopwagen en een opduwbuffer, een afkortzaag voorzien van een afschermhek, een afvoerbaan, en een besturingsunit.

*F 082 Machinale vloerafwerker

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning gladmaken van pas gestorte, cement-gebonden vloeren,

bestaande uit:

• motor;

• hydrostaatpomp voor rijaandrijving;

• hydroliekpomp(en);

• assen;

• bedieningsbenodigdheden;

• ventielbesturingssysteem;

• telescooparm;

• voorzetkoppelsysteem;

• egaliseer(voorzet)inrichting.

F 083 In hoogte verstelbare opstap

bestemd voor: het op goede werkhoogte verrichten van staand werk aan werktafel, machine of lopende band,

bestaande uit: onderstel met in hoogte verstelbare opstap.

F 084 Lichtgewicht met koolstofvezel versterkte rollen en walsen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vervangen van inkt- en vochtrollen in de grafische industrie,

bestaande uit: inkt- en/of vochtrol van composietmateriaal (met koolstofvezel versterkte epoxyhars).

*F 085 Luchtbevochtigingsinstallatie met zuiveringseenheid

bestemd voor: het regelen van de luchtvochtigheid met een luchtbevochtigingsinstallatie die - ter voorkoming van bacteriologische vervuiling - alleen gezuiverd water in een ruimte brengt,

bestaande uit: waterzuiveringseenheid, expansievat en bevochtigingsinstallatie.

*F 086 Mobiele container met hefbare bodem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning met de hand uitnemen van materiaal uit een container,

bestaande uit: verrijdbare container met elektrisch aangedreven hefbare bodem met eventueel een mogelijkheid tot aansluiting op een afzuigsysteem.

F 087 In hoogte verstelbare kinderstoel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verzorgen van kinderen,

bestaande uit: verstelbare kinderstoel met verwijderbaar voorblad en hoge rugleuning.

F 088 Hefwagen voor gasflessen

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van gasflessen op en vanaf een lasunit,

bestaande uit: steekwagen met grijparmen waarmee de flessen automatisch opgepakt kunnen worden door middel van een hefconstructie.

*F 089 Automatische belader en ontlader van lasersnijmachinewerkstukken

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning beladen en ontladen van werkstukken op een lasersnijmachine,

bestaande uit:

• casettesysteem (compact magazijn) met palletplaatsen;

• kolom met zwenkarmen - draaibaar en in hoogte verstelbaar - met vacuüm zuignappen en een hefrek;

• computerbesturing.

*F 090 Lijmmortelmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning metselen van gevelstenen met lijmmortel in plaats van specie,

bestaande uit:

• lijmmortelpistool, inclusief handgreep met afstandsbediening;

• lijmmortelmenger;

• bedieningskast (voor elektronisch mengprogramma);

• mengbak/voorraadsilo;

• hefkolom en koppelstuk;

• lijmmortelpomp voorzien van een koppeling waarop de materiaaldoorvoerslang wordt aangesloten;

• materiaaldoorvoerslang;

• lijmverdeelstuk(ken);

• lijmrekken met eventueel kopsteunen.

*F 091 Automatische eiercontainer-belader

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van stapels van eiertrays in een container met verschillende niveaus,

bestaande uit:

• stalen ombouw;

• in- en uitrijplateau voor respectievelijk lege en volle eiercontainers;

• motoren;

• luchtcilinders;

• sensoren;

• bedieningspaneel met noodstop.

*F 092 Hydraulische knipmachine

bestemd voor: het met geringe inspanning op maat knippen van stenen,

bestaande uit:

• accu met accubak;

• cilinder;

• handgreep;

• wiel en een zwenkwiel met rem;

• steenoplegplateau;

• hydrauliekpomp;

• vaste messen of lamellenmessen;

• bedieningsunit.

*F 093 Hefsteiger

bestemd voor: het op juiste hoogte werkzaamheden uitvoeren, waarbij zowel mensen als materieel op ideale werkhoogte worden gebracht,

bestaande uit:

• grondframe of zelfrijdend chassis;

• aandrijfmotoren;

• één of twee masten;

• platform.

*F 094 Robotmachine voor het verplaatsen van bloempotten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verplaatsen van gevulde bloempotten ten behoeve van teelt en het sorteren op groeiresultaat,

bestaande uit:

• twee ijzeren staanders met draagbalk;

• metalen beweegbare vorken;

• bedieningspaneel;

• transportband;

• elektromotoren.

*F 095 Aanhangwagenchassis met afzetsysteem

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning laden en lossen van goederen van een aanhangwagen met ingebouwd hydraulisch afzetsysteem (geen ’drempel’ naar laadvloer),

bestaande uit:

• u-vormig chassis;

• remsysteem;

• hydraulisch afzetsysteem.

*F 096 Graszodensnijmachine met stapelaar

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning snijden, opwikkelen/opvouwen en stapelen van graszoden op een transportmiddel (bijvoorbeeld pallet),

bestaande uit:

• (eventueel) voertuig met hydrosta-tische aandrijving;

• (eventueel) door tractor getrokken/aangedreven;

• één of meer snijkoppen;

• opvoerband, opwikkelapparatuur of opvouwapparatuur;

• mechanisme om zoden in een gewenst patroon te leggen;

• mechanisme om een verzameling zoden op te nemen en naar bijvoorbeeld een pallet op een hefmast te transporteren;

• hefmast;

• palletmagazijn met een mechanisme voor automatische aanvoer van lege pallets.

*F 097 Rotatiestapelaar

bestemd voor: het met geringe inspanning oppakken, roteren en stapelen van allerlei plaatmateriaal,

bestaande uit:

• hefsysteem met vacuüm of mechanisch aangedreven grijpers;

• besturing;

• roterende kolom.

*F 098 Zelfrijdende mechanische fruitoogstmachine

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oogsten van fruit,

bestaande uit:

• machine met horizontale en verticale transport- en verzamelbanden;

• kistenvuller;

• kistenwagen.

*F 099 Kuubskistenvuller

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning vullen van kisten,

bestaande uit:

• vulbak;

• aandrijfmotoren;

• afloopplaat;

• toevoerbak met steunpoot;

• kistentafel;

• losplaat;

• (eventueel) kistenpositioneerder.

*F 100 Kuubskistenlediger

bestemd voor: het automatisch kantelen van kisten,

bestaande uit: hef- en kantelinrichting, elektrische motor, opvulkussen, doseersysteem en bedieningsmiddel.

*F 101 Kledingtransporteur

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning horizontaal transporteren van kleerhangers met kledingstukken,

bestaande uit: elektrisch aangedreven transportmechanisme, transportketting met meenemer en besturingskast.

*F 102 Elektrisch-aangedreven laadvloersysteem

bestemd voor: het met geringe inspanning laden en lossen van goederen in de kleindistributie,

bestaande uit:

• frame;

• transporteur;

• achterklep/deur;

• zijdeur;

• kopschot;

• beschermplaten;

• ingangssensor

• waarschuwingssignaal;

• sensor;

• bedieningsunit.

*F 103 Vouwplatform

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning openvouwen van een laadklep,

bestaande uit: elektrisch hydraulisch aangedreven platform met drukveren.

*F 104 Elektrische of pneumatische slanghaspel

bestemd voor: het met geringe inspanning op- en afrollen van slangen op een haspel,

bestaande uit: aangedreven haspeltrommel (met elektromotor of pneumatische motor).

*F 105 Pneumatische afstandsbediening voor aanhangwagenkoppelingen

bestemd voor: het koppelen en ontkoppelen van aanhangwagens bij vrachtwagens,

bestaande uit: een schakelset en een cilinderset.

*F 106 Inzamelvoertuig ten behoeve van het legen van afvalcontainers

bestemd voor: het met geringe inspanning oppakken en legen van (huisvuil)containers,

bestaande uit: truckchassis met grijparmbelading, schroefcompactor en container (bedienbaar vanuit de cabine).

F 107 Kunststof stempelplaten

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning plaatsen van stempel-

platen,

bestaande uit: stempelplaat van poly-ethyleen.

F 108 Semi-automatische transmissie voor voertuigen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting koppelen en schakelen (chauffeur koppelt slechts bij stoppen en wegrijden),

bestaande uit: transmissie met geautomatiseerde bediening voor schakeling en koppeling (bediening met hendel aan stuurkolom).

F 109 Ontkoppelingssysteem voor voertuigen

bestemd voor: het met geringe fysieke kracht koppelen en schakelen,

bestaande uit: elektronisch-pneumatische ontkoppelingsunit (bedieningsknop op versnellingspook).

F 110 Cabine met ergonomische instap

bestemd voor: met weinig moeite in- en uit een vrachtwagen stappen,

bestaande uit: ruime trapvormige instap, met een luchtdrukpedaal verstelbare stuurkolom en naar beneden te zetten chauffeursstoel die voldoet aan F 001 in deze lijst.

F 111 Tapijtspanner

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning spannen van tapijt,

bestaande uit:

• fijne pennen die het tapijt naar voren halen;

• grove pennen die het tapijt op de plek houden;

• kniebediende hevel.

F 112 Hevelspanner

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning spannen van tapijt

bestaande uit:

• met de hand te bedienen hefboom;

• poot met pennen om het tapijt op de plaats te houden;

• uitschuifbare poot met pennen om het tapijt naar voren te halen;

• klep waarmee het tapijt achter de lat kan worden gespannen.

F 113 Opdeelbare vloerbedekkingswals

bestemd voor: het walsen van vloerbedekking, zonder dat het transport van de wals grote fysische inspanning oplevert,

bestaande uit: onderdelen van elk maximaal 23 kg die door middel van een kliksysteem in elkaar te zetten zijn.

F 114 Opklapbare muldenwagen

bestemd voor: het met geringe fysieke belasting vervoeren van tapijtrollen,

bestaande uit: verrijdbaar onderstel met inklapbare steunen.

*F 115 Volautomatische reuzelverwijderaar

bestemd voor: het volautomatisch verwijderen van de reuzellaag uit de binnenzijde van een karkas,

bestaande uit: bovenconstructie met frame en reuzelverwijderarmen, gepositioneerd door servo-aandrijving.

*F 116 Automatische wasinrichting voor rubberdoeken en tegendruk-cilinders

bestemd voor: het automatisch reinigen van rubberdoeken en tegendruk-cilinders,

bestaande uit: reinigingselement, scherm voor de programmakeuze, reinigingsmiddelverdeler en een geluidsarme compressor volgens L 007.

*F 117 Automatisch drukplaatwissel-systeem

bestemd voor: het automatisch verwijderen van een oude plaat en inbrengen van een nieuwe,

bestaande uit: één of meer platenmagazijnen, automatische plaatklemmen, servomotoren en software.

*F 118 Stapelkeerder

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning draaien van stapels materiaal,

bestaande uit: hydraulische hefinrichting, platform of vork, draai-inrichting.

*F 119 Radijsbosmachine

bestemd voor: het automatisch bossen van radijs,

bestaande uit: radijsbosopneemgedeelte, selectie- en bindapparaat, opvoermechanisme, fustbewaarplaats.

*F 120 Mechanisch aangedreven zeilhaspel

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning oprollen van een (stoom)zeil,

bestaande uit: een mechanisch aan-gedreven haspel.

F 121 Voorziening voor rolstoelgebruikers die mobiele arbeidsmiddelen voor hen toegankelijk en bestuurbaar maakt

bestemd voor: het toegankelijk maken van mobiele arbeidsmiddelen voor rolstoelen, zodanig dat de rolstoelgebruikers als volwaardig chauffeur van zulke arbeidsmiddelen kunnen fungeren,

bestaande uit: een voorziening die rolstoelgebruikers in staat stelt zelfstandig plaats te nemen in mobiele arbeidsmiddelen en die hen in staat stelt deze te besturen vanuit de rolstoel.

*F 122 Kledinglift

bestemd voor: het met geringe fysieke inspanning verticaal transporteren van trolleys met goederen/kledingstukken naar verschillende etages,

bestaande uit: bedieningskast, hefwagen, trolleywagen(s), geleidingen, aandrijfmechanisme voor hefwagens en liftschacht met beveiliging.