Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatscourant 1999, 105 pagina 8Overig

Maatregelen in verband met dioxineverontreiniging

7 juni 1999

TRCJZ/1999/5858

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op artikel 9, eerste lid, van Richtlijn nr. 89/662/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire controles in het intracommunautaire handelsvekeer in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 395) artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en producten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224) en gelet op artikel 99 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en artikel 19 juncto 13 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel I

Artikel III van de Regeling van de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 juni 1999/Nr. TRCJZ/1999/5859 wordt als volgt gewijzigd:

Voor de tekst wordt de aanduiding ’1.’ geplaatst.

Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Het is verboden tamme konijnen afkomstig uit België en producten verkregen van of uit tamme konijnen afkomstig uit België, in Nederland te brengen.

Artikel II

De Regeling aquicultuur wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 2.22 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt niet terzake van aquicultuurdieren afkomstig uit België.

B

Aan artikel 41 wordt een lid toegevoegd, luidende:

3. De in het eerste lid bedoelde vrijstelling geldt niet terzake van aquicultuurproducten afkomstig uit België.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van 7 juni 1999.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
G.H. Faber.

Toelichting

Onlangs is bekend geworden dat in België met dioxine verontreinigd vet is verwerkt in veevoeder. Naar aanleiding hiervan zijn op 4 juni 1999 vanuit dier- en volksgezondheidsbelang maatregelen in werking getreden die moeten voorkomen dat uit België met dioxine besmette dieren - runderen, varkens en pluimvee - en van of uit die dieren afkomstige producten in de voedselketen terecht komen (Stcrt. 104). Aangezien thans niet meer kan worden uitgesloten dat in België ook tamme konijnen en aquicultuurdieren zijn gevoederd met dioxine besmet voeder, wordt ook de invoer van die dieren en van of uit die dieren afkomstige producten tot nader order met onmiddellijke ingang verboden.