Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1999, 104 pagina 4Besluiten van algemene strekking

Wijziging Keuringsregulatief 1994

Regeling tot wijziging van het Keuringsregulatief 1994 in verband met de ongeschiktverklaring voor menselijke en dierlijke consumptie van Belgische slachtdieren

4 juni 1999

GZB/VVB 992574

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4 van het Besluit productie en handel vers vlees;

Besluit:

Artikel I

Aan artikel 14, eerste lid, van het Keuringsregulatief 1994 wordt onder vervanging aan het slot van de punt door een puntkomma, een onderdeel k toegevoegd, luidende:

k. slachtdieren afkomstig uit België..

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
E. Borst-Eilers.

Toelichting

Onlangs is bekend geworden dat in België met ingang van 3 juni 1999 een vervoerverbod is afgekondigd ten aanzien van slachtdieren (kippen, varkens en runderen) in verband met het risico van dioxinevergiftiging. Om uitwijking naar Nederland te voorkomen is het noodzakelijk om hier zo spoedig mogelijk te komen tot ongeschiktverklaring voor menselijke en dierlijke consumptie van slachtdieren in de zin van de Vleeskeuringswet, uiteraard voor zover die dieren afkomstig zijn uit België.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers.