Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centrale organisatie Werk en InkomenStaatscourant 1998, 77 pagina 25Besluiten van algemene strekking

Besluit tarieven openbaarheid van bestuur Arbeidsvoorzieningsorganisatie

AD 1998/004

De Algemene Directie voor de Arbeidsvoorziening

Overwegende dat het wenselijk is tarieven vast te stellen voor het op verzoek verstrekken van informatie in het kader van de Wet Openbaarheid van bestuur;

Gelet op artikel 14, aanhef en onder b, van de Wet Openbaarheid van bestuur, artikel 26, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996 en artikel 5, van het Bestuursreglement Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening;

Besluit:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Regionale Directie: een Regionale Directie voor de Arbeidsvoorziening, als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Arbeidsvoorzieningswet 1996;

b. Directeur van het arbeidsbureau: een directeur, dan wel een vestigingsmanager van een arbeidsbureau.

Artikel 2. Werkingssfeer

Dit besluit is van toepassing op het verstrekken van informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 703) door organen behorende tot de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

Artikel 3. Tarieven kopieën schriftelijke stukken

1. Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

2. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van schriftelijke stukken, bedraagt deze:

• voor minder dan 6 kopieën: gratis

• voor 6 tot 13 kopieën: f 10

• voor 14 of meer kopieën f 0,75 per kopie.

3. Indien een vergoeding in rekening wordt gebracht voor het verstrekken van kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedraagt deze niet meer dan de kostprijs.

Artikel 4. Tarieven uittreksels of samenvattingen

1. Voor het verstrekken van een uittreksel van een document of een samenvatting van de inhoud van een document op grond van artikel 7, eerste lid, onder c, van de Wet openbaarheid van bestuur kan een vergoeding in rekening worden gebracht.

2. Indien deze vergoeding in rekening wordt gebracht, bedraagt deze f 5 per pagina van het uittreksel of de samenvatting.

Artikel 5. Uitvoering

De in artikel 3 en 4 genoemde tarieven kunnen door of namens de Regionale Directie, de directeur van het arbeidsbureau, of een andere door de Regionale Directie of directeur van het arbeidsbureau, aangewezen functionaris, in rekening worden gebracht.

Artikel 6. Inwerkingtreding, citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na bekendmaking in de Staatscourant.

2. Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit tarieven openbaarheid van bestuur Arbeidsvoorzieningsorganisatie.


Zoetermeer, 15 april 1998.
De Algemene Directie,
namens deze:
A. Troost

Toelichting

Doel van deze regeling is het verzekeren van de uniformiteit in de tarieven, voor zover die worden gehanteerd door onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie.

De tarieven hebben alleen betrekking op verstrekte informatie op grond van een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur en niet op informatie die door Arbeidsvoorziening op eigen initiatief is verstrekt.

Het staat onderdelen van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie vrij om kopieën, uittreksels en samenvattingen kosteloos ter beschikking te stellen, ook indien de informatie op verzoek is verstrekt. Indien echter een vergoeding wordt gevraagd dienen de tarieven van dit besluit te worden gehanteerd. Het wordt aan het desbetreffende onderdeel overgelaten te bepalen in welke gevallen tot het daadwerkelijk in rekening brengen van vergoedingen wordt overgegaan. Immers, in sommige gevallen zal het verstrekken van de bedoelde informatie weinig of geen extra bestuurslasten met zich meebrengen, terwijl dit in anders gevallen wel zo zal zijn. Het feit dat voor kleine hoeveelheden kopieën geen vergoedingen in rekening worden gebracht komt doordat de kosten van het in rekening brengen in dat geval hoger zijn dan de opbrengsten.

De Algemene Directie,

namens deze:

A. Troost.