Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1998, 66 pagina 10Overig

Indieningstermijn aanvrage Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

Regeling houdende uitvoering van artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting

21 maart 1998

Nr. MJZ98028440

Centrale Directie Juridische Zaken Afdeling Wetgeving

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting;

Besluit:

Artikel 1

Aanvragen als bedoeld in artikel 7, derde lid, eerste volzin, van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting worden voor 1 september 1998 ingediend.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 21 maart 1998. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
D.K.J. Tommel.

Toelichting

Op 4 februari 1998 is de op 3 februari in Staatsblad 45 geplaatste wijziging van de Wet balansverkorting geldelijke steun volkshuisvesting in werking getreden. In artikel 7, eerste en tweede lid wordt bepaald dat de minister aan gemeenten en toegelaten instellingen voor bepaalde woningen, die vallen onder de criteria genoemd in het eerste lid, onder a en b, een aanvullende bijdrage verleent.

Het derde lid van artikel 7 bepaalt dat voor de toepassing van het eerste en tweede lid in afwijking in zoverre van die leden op een voor een door de minister te bepalen tijdstip in te dienen aanvraag mede in aanmerking genomen worden woningen die op 1 januari voldoen aan de voorwaarden genoemd in het derde lid, onder a en b. Het betreft hier de bij bovengenoemde wijzigingswet geregelde verruiming van de in aanmerking te nemen woningen die in economische eigendom zijn van een ander dan de juridische eigenaar.

In deze regeling wordt het tijdstip bepaald. De aanvragen dienen voor 1 september 1998 te zijn ingediend.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J.Tommel.