Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1998, 247Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Metaal en Technische Bedrijfstakken

Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds

Verbindendverklaring CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WERKGEVERSBIJDRAGE SOCIAAL FONDS DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN

AI Nr. 9149

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van Stichting Samenwerkende Metaal en Technische Bedrijfstakken namens de in het aanhangsel bij dit besluit genoemde partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Overwegende,

dat genoemde collectieve arbeidsovereenkomst met ingang van 1 januari 1999 in werking zal treden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is gedaan in de Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek bedenkingen zijn ingebracht;

CAO-partijen hebben aangegeven dat indiener van bedenkingen niet onder de werkingssfeer van de onderhavige CAO valt;

dat vervolgens de bedenkingen zijn ingetrokken;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrjfstak werkzame personen;

Gelet op de artikel 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

I. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2003 de navolgende bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken alsmede de daarbij behorende statuten en het reglement van de Stichting Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken, zulks met inachtneming van hetgeen onder II, III, IV en V is bepaald:

Artikel 1 Definities

In deze overeenkomst wordt verstaan onder:

 • A.S.F.M. of stichting:

 • de Stichting Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken (voorheen Stichting Sociaal Fonds voor de Metaalnijverheid) gevestigd te s-Gravenhage;

 • B.Werkgever:

 • de in Nederland wonende natuurlijke persoon of de in Nederland gevestigde rechtspersoon, dan wel de maatschap, de vennootschap onder firma of de commanditaire vennootschap gevormd door twee of meer zodanige natuurlijke en/of rechtspersonen gezamenlijk, alsmede de in het Rijk in Europa gevestigde nevenvestiging van een daarbuiten wonende natuurlijke persoon en/of een daarbuiten gevestigde rechtspersoon, waarvoor op grond van artikel 1, eerste lid onder b, van de Handelsregisterwet 1918 een verplichting tot inschrijving in het Handelsregister bestaat;

 • C. Werknemer:

 • degene die in dienst van een werkgever tegen salaris arbeid verricht, tenzij in de hierna volgende artikelen of reglementen anders is bepaald;

 • D. Metaal en Technische Bedrijfstakken (voorheen Metaalnijverheid):

 • de hierna onder 1 t/m 13 genoemde takken van bedrijf, te weten:

  • 1. het carrosseriebedrijf, waaronder wordt verstaan:

   • a. het vervaardigen, samenstellen, veranderen, onderhouden en/of herstellen van wagens, zoals aanhangwagens, opleggers, caravans en kampeerwagens en de chassis daarvan, alsmede van carrosserieën, wisselcarrosserieën, carrosserieën ook wel aangeduid als containers, carrosseriesegmenten, carrosserieplaatwerk, of delen daarvan, door toepassing van onder meer hout, houtprodukten, staal, ijzer, non-ferrometalen, beton, gips, kunststof, glas, zomede het be- en/of verwerken van deze materialen dan wel combinaties daarvan;

   • b. het aanbrengen en/of herstellen – ongeacht de gebruikte materialen – van stofferingen aan onder a. bedoelde objecten, alsmede aan c.q. in motorvoertuigen; het – ongeacht de gebruikte materialen – vervaardigen van produkten die dienen ter stoffering of bekleding zoals onder meer hoezen, cabrioletkappen en hemels;

   • c. het aanbrengen van beschermende lagen op onder a. bedoelde objecten door onder meer spuiten, schilderen, lakken en dompelen;

   • d. het aanbrengen van teksten en reclame op onder a. bedoelde objecten;

   • e. het richten, meten, controleren en uitlijnen bij het herstellen van chassis en/of carrosserieën met behulp van richt- en meetapparatuur (richt- of meetbank, c.q. richtbank en mallen);

   • f. het verlengen, inkorten, versmallen en/of verbreden van chassis en/of carrosserieën;

  • Ten deze wordt verstaan onder:

  • wagen: het gestel op wielen of glijvlakken om – anders dan langs spoorstaven – te worden voortbewogen voor het vervoer van personen en/of goederen, met uitzondering van rijwielen, bromfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen, kinderwagens, landbouwtrekkers, landbouwwerktuigen, en andere mechanische werktuigen, rijdende kranen, vorkheftrucks en bulldozers.

  • carrosserie: de open of gesloten opbouw van een wagen c.q. een motorvoertuig, onder meer ter verkrijging van een wagen c.q. motorvoertuig met een speciale bestemming, zoals bijv. autobussen, brandweerwagens, geldtransportwagens, koelwagens, ladderwagens, legerwagens, politiewagens, spaarbankwagens, tandartswagens, winkelwagens en ziekenwagens.

  • 2.het elektrotechnisch bedrijf, waaronder wordt verstaan:

   • a. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische zwak- en sterkstroominstallaties (elektrotechnisch installatiebedrijf);

   • b. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en elektronische installaties ten behoeve van signalering van en/of beveiliging tegen onbevoegde toegang, kwaadwillig gedrag en persoonlijke en/of materiële schade (elektrotechnisch beveiligingsinstallatiebedrijf);

   • c. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties op het gebied van aarding en kathodische bescherming (aardingsbedrijf);

   • d. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van toestellen en installaties voor ontvangst, opslag, registratie, en/of distributie van signalen, en/of impulsen welke geschikt zijn en/of worden gebruikt voor de overdracht van geluid en/of beeld(en), elektronische geluidsversterkerinstallaties, alsmede bijbehorende hulptoestellen of onderdelen (radio- en televisie installatie- en reparatiebedrijf);

   • e. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van installaties ten behoeve van ontvangst, bewerking, opslag en/of distributie van signalen, alsmede van overdracht van informatie (installatiebedrijf voor – collectieve – antennes, kabeltelevisie, telematica en overige (tele)communicatie);

   • f. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, vervaardigen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van lichtinstallaties met gasontladingsbuizen van hoge spanning, waaronder begrepen het monteren en demonteren van deze buizen, alsmede algemene reclameverlichtingsinstallaties voor zover deze niet binnen een pand functioneren (lichtreclamebedrijf);

   • g. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, herstellen, uitbreiden, demonteren, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektriciteits-distributienetten, straat- en terreinverlichting, elektrotechnische bewegwijzeringsinstallaties, elektrotechnische verkeersregel-, verkeersmeting- en verkeerscontrole-installaties en elektrotechnische parkeerregelinstallaties (elektrotechnisch nettenbouw- en buiteninstallatiebedrijf);

   • h. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische- en elektronische installaties, of onderdelen daarvan ten behoeve van ontvangst, distributie, zichtbare en/of hoorbare overdracht van informatie, alsmede informatieverwerking en regeling van industriële produktieprocessen of andere mechanische bedrijfsvoorzieningen (communicatie- en industriële automatiseringsinstallatiebedrijf);

   • i. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische installaties ten behoeve van exposities, beurzen, evenementen of feestverlichting (tentoonstellingsinstallatiebedrijf);

   • j. het met het oog op het gebruik van huishoudelijke elektrotechnische verbruikstoestellen bedrijfsmatig aanleggen, wijzigen, herstellen, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van een aansluitpunt op een bestaande eindgroep van een sterkstroominstallatie (elektro-aansluitbedrijf);

   • k. het ontwerpen, aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, beheren, onderhouden, en/of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische en elektronische installaties en/of onderdelen daarvan aan boord van zich op zee bevindende objecten welke niet over een eigen voortstuwing beschikken (elektrotechnisch off-shore installatiebedrijf).

  • Onder ontwerpen dient in het voorafgaande te worden verstaan, uitgaande van een programma van eisen, het omzetten van dit programma in een technische specificatie, waaronder mede wordt verstaan schets of blauwdruk, inclusief de daarbij behorende software (bijv. besturingssystemen). Ontwerpen wordt alleen dan tot de werkzaamheden van werkgever geacht te behoren indien dit plaatsvindt ten behoeve van door werkgever zelf aan te leggen, te wijzigen, te demonteren, te herstellen, te onderhouden, of bedrijfsvaardig op te leveren installaties.

   • l. het wikkelen of herstellen van elektrotechnische machines en gebruiks- en verbruikstoestellen voor sterk- en zwakstroominstallaties (elektrotechnisch wikkelbedrijf);

   • m. het monteren en bedraden van elektrotechnische- en elektronische apparatuur van bedienings-, schakel- en signaleringspanelen (elektrotechnisch paneelbouwbedrijf);

   • n. het demonteren, repareren, monteren, vervangen, wijzigen, onderhouden en gebruiksgereed opleveren van apparaten, installaties, toestellen, voorwerpen e.d. die elektrische energie afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken (elektrotechnisch reparatiebedrijf).

  • 3.de goud- en zilvernijverheid, waaronder wordt verstaan: het vervaardigen van:

   • a. gebruiksvoorwerpen van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen van andere non-ferro-metalen;

   • b. sieraden en monturen van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van sieraden en monturen van andere non-ferro-metalen;

   • c. medailles, insignes enz. van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van medailles, insignes enz. van andere non-ferro-metalen;

  • alsmede

   • d. het herstellen van, dan wel het verrichten van deelbewerkingen aan of voor de hierboven genoemde voorwerpen, waaronder begrepen het essayeren en/of het scheiden van edele metalen.

  • 4.het isolatiebedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • het aanbrengen, herstellen, bekleden, afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen

   • ter voorkoming of beperking van warmte- of koudeverlies,

   • tegen vuur, vocht, geluid, en/of vibratie,

  • bij industrieën, aan technische installaties en aan boord van schepen, zoals apparaten, kanalen, leidingen, tanks en dergelijke, voorts in ruimten, zoals koel- en vriescellen, ketel- en machineruimten, studios en dergelijke.

  • 5.het loodgieters-, fitters-, centrale verwarmingsbedrijf en koeltechnisch installatiebedrijf, waaronder wordt verstaan:

   • a. het aanleggen, veranderen, herstellen, onderhouden of ontstoppen van huisrioleringen;

   • het vervaardigen, aanbrengen, herstellen of onderhouden van uit aluminium, zink, lood of koper bestaande dakbedekkingen of onderdelen daarvan, bekledingen aan of op bouwwerken, afvoerpijpen voor regenwater of onderdelen daarvan; het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van installaties voor gas- of watervoorziening of gedeelten daarvan; het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van brandleidingen, sprinklerinstallaties of sanitaire installaties of gedeelten daarvan;

   • b. het monteren, repareren of onderhouden van installaties of onderdelen daarvan voor centrale verwarming, warmwatervoorziening, luchtbehandeling, ventilatie en koeling;

   • c. het plaatsen en monteren of repareren van koel- en vriesinstallaties en installaties voor luchtbehandeling en ventilatie (deze laatste in koeltechnische zin).

  • 6.het metaalbewerkingsbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • het be- en/of verwerken van metaal, waaronder onder meer wordt verstaan:

   • a. het aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren, forceren, gieten, herstellen, lassen, monteren, onderhouden, persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, trekken, vervaardigen, walsen van metaal (waaronder o.m. te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink, en legeringen of composities hiervan) of van metalen voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord, zoals: apparaten, appendages, automaten, automobielen, beelden, benzinepompen, beregeningsinstallaties, bliksemafleiders, blikwaren, bouten, brandkasten, bruggen, buizen, capsules, containers niet zijnde carrosserieën, draad, draadnagels, drijfwerk, elektroden, gaas, gemotoriseerde rijwielen, gereedschappen, haarden, instrumenten (waaronder optische apparaten), jalouzieën, kachels, ketels kinderwagens, klinknagels, knopen, kroonkurken, machines, matrassen, matrijzen, meters (o.a. gas-, elektriciteits-, water- en taximeters), meubelen, moeren, motoren, motorrijwielen, muziekinstrumenten, onderdelen, ovens, ramen, reservoirs, rolhekken, rollend materiaal, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen (alle vaartuigen hoe ook genaamd en van welke aard ook), schroeven, schuif- en sierhekken, sluitingen, stempels, stoomketels, tanks, toestellen, tuben, uurwerken, werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen, landbouwmachines, -tractoren en -werktuigen) en zonweringen;

   • b. het vervaardigen van apparaten, installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen e.d., ongeacht de aard van het materiaal, die elektrische energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken, zoals produkten dienende tot het meten, muteren, schakelen, transformeren en voortbrengen van elektrisch arbeidsvermogen; elektromotoren, elektrische huishoudelijke en industriële toestellen met en zonder elektrische beweegkracht, elektrische ovens, fornuizen, apparatuur voor het elektrisch lassen en accumulatoren; produkten dienende tot het ondergronds transport van elektrisch arbeidsvermogen (grondkabel), en geïsoleerde draad;

   • installatiemateriaal, waaronder smeltveiligheden; apparaten en instrumenten op het gebied van telefonie, telegrafie en andere telecommunicatiedoeleinden;

   • gloeilampen, gasontladingsbuizen voor hoge en lage spanningen en elektronenbuizen;

   • droge batterijen;

   • radio-, radar-, televisie-, zend-, ontvang- en van alle overige elektronische apparatuur, daaronder begrepen elektro-medische toestellen en instrumenten en computers.

   • c. het staalblazen en/of gritstralen van metalen voorwerpen;

   • d. het verzinken en/of vertinnen, voorzover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt;

  • 7.het galvanotechnisch bedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • het door middel van op elektrochemische of op andere wijze aanbrengen van metaalneerslag op voorwerpen, het oxyderen of het polijsten van metalen.

  • 8.het hand- en machinegraveerbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • het graveren in metaal of andere stoffen.

  • 9.het modelmakersbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • het vervaardigen, repareren en wijzigen van gietmodellen, vormplaten en coquilles.

  • 10. het lakken, moffelen, slijpen en/of polijsten van metaal, het aanbrengen van coatings van kunststoffen op metaal; het herstellen van naaimachines; het vervaardigen en/of herstellen van roeiboten, kleine zeilboten, kano's, schepen (alle vaartuigen hoe ook genaamd en van welke aard ook) van hout.

  • 12.het rolluiken-, markiezen- en zonweringsbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • het aanbrengen, assembleren, herstellen, leasen, opbergen, verhandelen, verhuren, vervaardigen van binnenzonwering en/of buitenzonwering en/of afsluitingen, ongeacht de bestemming en/of het gebruiksdoel.

  • Ten deze wordt verstaan onder:

  • Binnenzonwering:

  • Binnen het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel, aan te brengen voorzieningen al dan niet uitsluitend ter wering van zon- en/of daglicht, ter verfraaiing van het interieur, ter afsluiting en/of afscherming, ter decoratie, ter verhoging van de privacy zoals:

   • a. zonwerende gordijnen vervaardigd uit natuurlijke vezels of kunststofvezels, al dan niet op de rugzijde voorzien van reflecterend materiaal;

   • b. vouwgordijnen vervaardigd uit natuurlijke vezels of kunststofvezels, al dan niet op de rugzijde voorzien van reflecterend materiaal;

   • c. rolgordijnen, al dan niet op de rugzijde voorzien van reflecterend materiaal;

   • d. horizontale jaloezieën gevormd door kantelbare lamellen vervaardigd van aluminium en/of enig ander materiaal;

   • e. verticale jaloezieën gevormd door kantelbare lamellen van ongeacht welk materiaal;

   • f. zonwerende foliën, etalage-foliën, veiligheidsfoliën, glascoatings;

   • g. jaloezieën en/of andere voorzieningen tussen dubbele beglazing.

  • Buitenzonwering:

  • Buiten het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel, aan te brengen voorzieningen al dan niet uitsluitend ter wering van zon- en/of daglicht, ter afscherming en/of afsluiting, ter verhoging van de privacy, ter verfraaiing van het exterieur, ter beveiliging, zoals:

   • a. markiezen, al dan niet beweegbaar en al dan niet voorzien van een raamwerk en kap van enig materiaal, bekleed met materiaal van welke aard ook;

   • b. horizontaal beweegbare schermen, voorzien van enigerlei armconstructie en een doekrol van enig materiaal en voorzien van katoendoek, synthetisch doek en/of doek van enig ander materiaal;

   • c. verticaal beweegbare schermen bewegende langs zijgeleiders, vervaardigd uit enig materiaal;

   • d. rolluiken, al dan niet dubbelwandig, al dan niet opengestanst, al dan niet – volledig – doorzichtig, bestaande uit profielen van enig materiaal die op enigerlei wijze ten opzichte van elkaar scharnieren;

   • e. niet beweegbare zonneluifels, gemonteerd aan vaste dragers;

   • f. terrasoverkappingen, al dan niet beweegbaar.

  • Afsluitingen:

  • Al die middelen die hetzij binnen hetzij buiten het gebouw, woning, bedrijfspand, winkel en/of enige andere localiteit, ongeacht de aard, bestemming en/of gebruiksdoel worden aangewend, al dan niet uitsluitend ter verduistering, afscherming en/of afsluiting, beveiliging in de ruimste zin des woords, separatie, compartimentering, zoals:

   • a. verduisteringsgordijnen hetzij oprolbaar, hetzij schuifbaar;

   • b. vouwdeuren en vouwwanden al dan niet voorzien van geluidsisolatie;

   • c. rolhekken, verticaal oprolbaar en samengesteld uit rond of plat materiaal van welke aard dan ook en/of uit aanééngeschoven strippen en/of plaatjes van enig materiaal;

   • d. schuifhekken, naar de zijkant wegschuifbaar en vervaardigd uit aluminium of staal en/of enig ander materiaal;

   • e. rolluiken, al dan niet dubbelwandig, al dan niet opengestanst, al dan niet – volledig – doorzichtig, bestaande uit profielen van enig materiaal die op enigerlei wijze ten opzichte van elkaar scharnieren;

   • f. horren al dan niet oprolbaar en/of hordeuren al dan niet oprolbaar of schuifbaar;

   • g. voorzetluiken en voorzethekken, vervaardigd uit hout, aluminium en/of enig ander materiaal.

  • 13.het zeilmakers-, dekkledenvervaardigers- en scheepstuigersbedrijf en de scheepsbenodigdhedenhandel, waaronder wordt verstaan:

  • het vervaardigen, verhandelen, herstellen en/of verhuren van zeilen, dekkleden en scheepstuig en/of de handel in scheepsbenodigdheden.

  • 14. Onder vervaardigen wordt in het voorafgaande mede verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken produkten.

  • 15. Tot de onder 2 sub 1 t/m n en tot de onder 6 sub a t/m d vermelde takken van bedrijf behoren alleen ondernemingen waarin, rekening houdende met het in die bedrijfstakken geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende minder dan 1200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

  • 16. Een onderneming die in verband met het aantal arbeidsuren van haar werknemers behoort tot de onder 2 sub 1 t/m n, c.q. onder 6 sub a t/m d vermelde takken van bedrijf, behoort, indien het bedoelde aantal arbeidsuren per week in die onderneming, rekening houdende met het in die bedrijfstakken geldende normale aantal arbeidsuren, gedurende een ononderbroken periode van onderscheidenlijk 3, 2 of 1 jaar, te rekenen vanaf 1 januari van enig jaar, ten minste heeft bedragen onderscheidelijk 1200, 2000 of 3000, na afloop van die periode met inachtneming van het hierna in punt 17 bepaalde, tot de metaalindustrie.

  • 17. De in punt 16 bedoelde onderneming behoort tot de metaalindustrie met ingang van de eerste dag van het eerstvolgende kalenderjaar aanvangende na afloop van de in punt 16 genoemde perioden.

  • 18. Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in hoofdzaak behoort tot de onder 2 sub l t/m n c.q. onder 6 sub a t/m d vermelde takken van bedrijf waarop het tot 1 januari 1985 geldende criterium van het aantal werknemers van toepassing is en die zijn ingeschreven bij de Sector Metaal en Technische Bedrijfstakken (voorheen Bedrijfsvereniging voor de Metaalnijverheid) doch waarbij op of voor genoemde datum gelet op dat criterium aansluiting bij de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie) had moeten plaatsvinden, blijven behoren tot de Metaal en Technische Bedrijfstakken.

  • 19. In geval van rechtsopvolging van een onderneming als hiervoor in punt 16 en 18 bedoeld, wordt voor de toepassing van het in punt 16 en punt 18 bepaalde aangenomen dat sprake is van eenzelfde aansluiting.

  • 20. Indien een onderneming als bedoeld in punt 18 in het kader van het bepaalde bij of krachtens de Organisatiewet Sociale Verzekering overgaat naar de Sector Metaalindustrie of Sector Elektrotechnische Industrie (voorheen te zamen de Bedrijfsvereniging voor de Metaalindustrie en Electrotechnische Industrie) behoort die onderneming met ingang van dezelfde datum tot de metaalindustrie.

  • 21. De Commissie Werkingssfeer1 ziet toe op de toepassing van de met betrekking tot de indeling en de overgang van ondernemingen in de punten 15 t/m 20 gestelde regelen.

  • 22. Ongeacht het aantal arbeidsuren gedurende welke in de regel per week door bij die ondernemingen in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht, behoren niet tot de Metaal en Technische Bedrijfstakken ondernemingen, waarin uitsluitend of in hoofdzaak een of meer van de volgende bedrijven worden uitgeoefend:

   • a. het walsen van staal;

   • b. het ijzer- en staalgietersbedrijf;

   • c. het vervaardigen en/of herstellen van vliegtuigen;

   • d. het vervaardigen en/of herstellen van liften.

  • Onder vervaardigen dient eveneens te worden verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen.

 • E. Werkgever in de Metaal en Technische Bedrijfstakken:

 • Onder „werkgever in de Metaal en Technische Bedrijfstakken" wordt in deze CAO verstaan de werkgever bij wie het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij de werkzaamheden zoals uitgeoefend in de hiervoren omschreven takken van bedrijf, groter is dan het aantal overeengekomen arbeidsuren van de in dienst zijnde werknemers die betrokken zijn bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf, blijvende bij de hiervoren omschreven vergelijking de economische functie van elk der werkzaamheden buiten beschouwing.

Artikel 2 Stichting Sociaal Fonds Metaal en Technische bedrijfstakken

 • 1. Er is een Stichting Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken (S.F.M.). De statuten en reglementen van de S.F.M. maken een integrerend deel uit van deze overeenkomst.

 • 2. De in lid 1 genoemde Stichting heeft o.m. ten doel om uit de middelen te bestrijden de kosten welke ten laste komen van de werkgevers- en werknemersorganisaties met betrekking tot:

  • voorlichting ter zake van arbeidsvoorwaarden voor de Metaal en Technische Bedrijfstakken;

  • vorming, scholing, opleiding en onderwijs van c.q. ten behoeve van in beginsel elke werknemer in de Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Artikel 3 Werkgeversbijdrage

 • 1. De werkgever in de Metaal en Technische Bedrijfstakken is over het kalenderjaar aan de S.F.M. een bijdrage verschuldigd waarvan de hoogte wordt vastgesteld overeenkomstig het te dezer zake bepaalde in de statuten van de S.F.M.

  • 2. Ten behoeve van de vaststelling van de verschuldigde bijdrage doet de werkgever aan de administrateur van de S.F.M. opgave van de bij hem in dienst zijnde werknemers door vermelding van namen, adressen, woonplaatsen en geboortedata, alsmede van de jaarsalarissen.

 • 3. Bij gebreke van de in lid 2 bedoelde opgave is de S.F.M. gerechtigd de betreffende gegevens naar beste weten te schatten.

 • 4. De werkgever voldoet aan de in lid 1 genoemde verplichting door het bedrag waarvoor hij door de S.F.M. is aangeslagen, binnen de daarbij gestelde termijn aan de S.F.M. over te maken.

BIJLAGE I STATUTEN STICHTING SOCIAAL FONDS VOOR DE METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN

Artikel 1 Begrippen

In deze statuten wordt verstaan onder:

CAO:

de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal- en Technische Bedrijfstakken (voorheen: de collectieve arbeidsovereenkomst werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaalnijverheid);

Metaalnijverheid:

metaal- en technische bedrijfstakken (voorheen Metaalnijverheid);

Federatie:

de Federatie van Werkgeversorganisaties in de Metaaltechniek, statutair gevestigd te 's-Gravenhage;

werkgevers- respectievelijk werknemersorganisaties:

de respectieve partijen bij de CAO.

Artikel 2 Naam, zetel en duur

 • 1. De stichting is genaamd:

 • „Stichting Sociaal Fonds voor de Metaal- en Technische Bedrijfstakken", hierna te noemen S.F.M.

 • Zij is gevestigd te 's-Gravenhage.

 • 2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 Doel

De stichting heeft ten doel het innen en beheren van gelden ter financiering van ten laste van de werkgevers- en werknemersorganisaties komende kosten met betrekking tot:

 • voorlichting ter zake van arbeidsvoorwaarden voor de Metaal- en Technische Bedrijfstakken;

 • vorming, scholing, opleiding en onderwijs van casu quo ten behoeve van in beginsel elke werknemer in de Metaal- en Technische Bedrijfstakken.

Artikel 4 Bestuur

 • 1. Het bestuur van de S.F.M. bestaat uit tien leden, te weten vijf werkgeversleden en vijf werknemersleden.

 • 2. De werkgeversleden worden benoemd door de Federatie. De werknemersleden worden benoemd door de werknemersorganisaties.

 • De bestuursleden worden benoemd voor een periode van twee jaar; zij zijn terstond herbenoembaar.

 • De eerste zittingsperiode eindigt op 30 juni negentienhonderd drieënzeventig.

 • In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

 • 3. Het orgaan dat casu quo de organisatie die een bestuurslid benoemde kan die benoeming te allen tijde intrekken, en in plaats daarvan een ander bestuurslid benoemen.

 • 4. Ingaande 1 januari negentienhonderd negenentachtig benoemen de werkgeversleden casu quo de werknemersleden beurtelings voor één jaar uit hun midden de voorzitter.

 • In het jaar dat een werkgeverslid voorzitter is, is een door de werknemersleden te benoemen werknemerslid plaatsvervangend voorzitter.

 • In het jaar dat een werknemerslid voorzitter is, is een door de werkgeversleden te benoemen werkgeverslid plaatsvervangend voorzitter.

 • De plaatsvervangend voorzitter vervangt de voorzitter bij diens verhindering of afwezigheid.

 • 5. Voor het jaar dat een werkgeverslid voorzitter is benoemen de werknemersleden uit hun midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, en benoemen de werkgeversleden uit hun midden een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester.

 • Voor het jaar dat een werknemerslid voorzitter is benoemen de werkgeversleden uit hun midden een secretaris en een plaatsvervangend secretaris, en benoemen de werknemersleden uit hun midden een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester.

 • De plaatsvervangend secretaris casu quo de plaatsvervangend penningmeester vervangen de secretaris casu quo de penningmeester in geval van verhindering of afwezigheid.

 • 6. De Federatie en de werknemersorganisaties kunnen één of meer plaatsvervangende leden in het bestuur benoemen. De plaatsvervangende leden hebben het recht de bestuursvergadering te allen tijde bij te wonen, doch hebben slechts een adviserende en geen beslissende stem.

 • Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel is op de plaatsvervangende leden eveneens van toepassing.

 • 7. Indien door de Minister belast met sociale zaken de wens daartoe te kennen wordt gegeven, wordt in overleg met het bestuur en de Minister een waarnemer toegelaten.

 • Waarnemers zijn gerechtigd tot het bijwonen van alle bestuursvergaderingen en ontvangen alle voor bestuursleden bestemde stukken.

Artikel 5 Bestuursbevoegdheden en vertegenwoordiging

 • 1. Het bestuur is belast met het besturen van de zaken van de S.F.M., het beheer van haar vermogen, alsmede het innen van gelden en het doen van uitkeringen; het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, tot alle rechtshandelingen, gene uitgezonderd, met name ook tot het sluiten van die overeenkomsten, waarvoor het regelend recht een beperking kent.

 • 2. Het bestuur beslist in alle zaken waarin de beslissing niet is opgedragen of gedelegeerd aan andere organen van de S.F.M.

 • 3. De S.F.M. wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris.

Artikel 6 Bureau

 • 1. Het bestuur kan de uitvoering van de werkzaamheden, verbonden aan het secretariaat en het penningmeesterschap, zomede andere door het bestuur te bepalen taken, opdragen aan een directeur.

 • 2. De directeur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur; het overige personeel van de S.F.M. wordt benoemd en ontslagen door het bestuur, op voorstel van de directeur.

Artikel 7 Besluitvorming

 • 1. Zowel de gezamenlijke werkgeversleden als de gezamenlijke werknemersleden brengen in het bestuur in totaal zestig stemmen uit, met dien verstande dat ieder bestuurslid afzonderlijk een aantal stemmen uitbrengt dat gelijk is aan het quotiënt dat gevormd wordt door het getal zestig te delen door het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden van zijn groep.

 • 2. Besluiten kunnen slechts rechtsgeldig worden genomen, indien zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde ten minste drie bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij de stemming zich aan elke zijde ten minste zesendertig stemmen voor aanvaarding van het besluit verklaren.

 • 3. In afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid kan een besluit tot vaststelling, wijziging of aanvulling van de statuten of reglementen, een besluit als bedoeld in artikel 12 lid 2, en een besluit tot ontbinding van de S.F.M. slechts rechtsgeldig worden genomen, indien zowel aan werkgevers- als aan werknemerszijde ten minste vier bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en bij de stemming zich aan elke zijde tenminste zesendertig stemmen voor aanvaarding van het besluit verklaren.

 • 4. Over zaken wordt bij voorkeur mondeling en over personen schriftelijk gestemd. Schriftelijke stemming geschiedt met behulp van stembriefjes, welke een naar de groep van bestuursleden onderscheiden waarmerk dragen.

 • 5. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander lid van het bestuur te doen vertegenwoordigen.

 • 6. Voorts kunnen buiten vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits schriftelijk (telegrafisch, per telex of per telefax) en met eenparigheid van stemmen van alle bestuursleden. Een dergelijk besluit staat gelijk met een besluit genomen in een vergadering.

Artikel 8 Geldmiddelen

 • 1. De geldmiddelen van de S.F.M. bestaan uit:

  • a. het door de oprichters afgezonderd bedrag van in totaal tweehonderd gulden (f 200,–);

  • b. bijdragen van werkgevers welke zijn vastgesteld bij of krachtens de (algemeen verbindend verklaarde) bepaling van de CAO;

  • c. hetgeen door erfstelling, legaat of schenking wordt verkregen;

  • d. de inkomsten uit het vermogen van de S.F.M.;

  • e. andere inkomsten.

 • 2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 9 Begroting

 • 1. Uiterlijk in de maand september worden de begrotingen van inkomsten en van uitgaven voor het eerstvolgende kalenderjaar vastgesteld.

 • 2. De begroting van inkomsten vermeldt in elk geval de geraamde opbrengst van de bijdragen, bedoeld in artikel 8 lid 1 sub b.

 • 3. De begroting van uitgaven vermeldt in elk geval ramingen ter zake van:

  • a. de kosten van de S.F.M.;

  • b. de kosten van de inning der bijdragen, bedoeld in artikel 8 lid 1 sub b, indien de inning van deze bijdragen aan derden is opgedragen;

  • c. het bedrag bestemd voor financiering van de aktiviteiten, bedoeld in artikel 3.

Artikel 10 Jaarverslag; rekening en verantwoording

 • 1. Uiterlijk in de maand juni brengt de secretaris aan het bestuur verslag uit van de werkzaamheden van de S.F.M. in het voorafgaande kalenderjaar, en legt de penningmeester rekening en verantwoording af over het door hem in de genoemde periode gevoerde beheer. De rekening en verantwoording vindt plaats onder overlegging van een rapport van een door het bestuur benoemde externe registeraccountant.

 • 2. Het bestuur van de S.F.M. stelt jaarlijks een verslag op, dat een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de S.F.M. en van de ontwikkeling daarvan gedurende het boekjaar; in dit verslag wordt door het bestuur rekenschap van het gevoerde beleid afgelegd.

 • 3. Het in lid 2 bedoelde verslag moet zijn gecontroleerd door een externe registeraccountant.

 • 4. Het verslag wordt ter inzage van de bij de S.F.M. betrokken werkgevers en werknemers neergelegd:

  • a. ten kantore van de S.F.M.;

  • b. op een of meer door de Minister belast met sociale zaken aan te wijzen plaatsen.

 • 5. Het verslag wordt op aanvraag van de bij de S.F.M. betrokken werkgevers en werknemers toegezonden tegen betaling van de daaraan verbonden kosten.

Artikel 11 Goedkeuring van de jaarstukken

De jaarstukken bedoeld in de artikelen 9 en 10 worden door het bestuur niet goedgekeurd en vastgesteld dan nadat één maand is verstreken sinds het bestuur de bedoelde stukken heeft toegezonden aan de Federatie en de werknemersorganisaties.

Artikel 12 Werkgeversbijdragen

 • 1. De methode van berekening van de bijdrage, genoemd in artikel 8 lid 1 sub b, alsmede de wijze van incassering daarvan, worden bij reglement als bedoeld in artikel 14 vastgesteld.

 • 2. De hoogte van de in het vorige lid bedoelde bijdrage wordt door het bestuur van de S.F.M. vastgesteld.

 • 3. Tot gerechtelijke invordering der bijdragen wordt niet overgegaan dan krachtens besluit van het bestuur.

 • 4. Het bestuur verstrekt aan de werkgeversorganisaties alle gewenste, met de inning verband houdende, inlichtingen.

Artikel 13 Besteding van de geldmiddelen

 • 1. Het bestuur bepaalt aan het begin van elk kwartaal het bedrag dat beschikbaar is voor de financiering van de kosten, bedoeld in artikel 3.

 • 2. Het bestuur doet het in lid 1 bedoelde bedrag uitbetalen:

  • a. voor de helft aan de werkgeversorganisaties;

  • b. voor de helft aan de werknemersorganisaties.

 • 3. De betaling van de in lid 2 bedoelde bedragen geschiedt onder de voorwaarde dat de ter beschikking gestelde gelden niet worden gestort in stakings- of weerstandskassen.

 • 4. Het stichtingsbestuur is bevoegd de nakoming van het in lid 3 bepaalde te doen controleren door een door het bestuur aan te wijzen externe accountant.

Artikel 14 Reglementen

 • 1. Het bestuur kan voor de uitvoering van zijn taak een of meer reglementen vaststellen.

 • 2. Een besluit tot vaststelling van een reglement wordt niet genomen dan nadat drie weken zijn verstreken sinds de dag waarop het in lid 1 bedoelde reglement door het bestuur is toegezonden aan de Federatie en de werknemersorganisaties.

 • 3. In geval van wijziging van een reglement zijn de voorgaande leden van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

 • 4. De in lid 1 bedoelde reglementen mogen geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten.

Artikel 15 Statutenwijziging

 • 1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van de statuten.

 • Artikel 14 lid 2 is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor de aldaar genoemde termijn van drie weken gelezen dient te worden: één maand.

 • 2. De wijziging van de statuten moet bij notariële akte tot stand komen.

Artikel 16 Ontbinding

 • 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Het bepaalde in artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

 • 2. De S.F.M. wordt bovendien ontbonden indien het doel van de S.F.M. is bereikt of niet meer bereikt kan worden; voorts door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel, zomede door rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 17 Vereffening

 • 1. De vereffening geschiedt door het bestuur.

 • 2. De S.F.M. blijft na ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

 • 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

 • 4. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de S.F.M. zal worden gegeven, met dien verstande dat het saldo zal worden bestemd voor een doel, dat het doel van de S.F.M. zoveel mogelijk nabij komt.

BIJLAGE II BIJDRAGE-REGLEMENT STICHTING SOCIAAL FONDS METAAL EN TECHNISCHE BEDRIJFSTAKKEN

Artikel 1 Definities

In dit reglement wordt verstaan onder:

werkgever: pde werkgever in de Metaal en Technische Bedrijfstakken bedoeld in artikel 1 van de CAO Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken ofwel de werkgever bij wie werkzaamheden worden verricht, die in relatie staan tot de Metaal en Technische Bedrijfstakken als omschreven in artikel 1 van genoemde c.a.o. en op grond daarvan – na voorafgaand verzoek – door het bestuur van de S.F.M. onder nader te stellen voorwaarden, tot de regeling is toegelaten.

werknemer:

degene die in dienst van de werkgever tegen salaris arbeid verricht, met uitzondering van:

 • a. bestuurders van naamloze vennootschappen of van besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die als zodanig zijn ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • b. degene die op 1 januari van het jaar waarover de bijdrage is verschuldigd, de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt;

 • c. personen die geen eigenlijke bedrijfsarbeid verrichten en wier dienstverband tevens een tijdelijk karakter draagt en/of geen volledige dagtaak meebrengt;

 • d. werknemers in nettenbouwbedrijven die voor grondwerk per karwei en/of voor beperkte duur in dat karwei of een reeks karweien met een maximum van drie maanden zijn aangenomen;

jaarsalaris:

 • a. bij salarisbetaling per maand 12,96 maal het voor de betrokken werknemer vastgestelde salaris over de maand januari van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

 • b. bij salarisbetaling per vierwekenperiode 14,09 maal het voor de betrokken werknemer vastgestelde salaris over de tweede vierwekenperiode van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft;

Indien het inkomen mede is gebaseerd op provisie, wordt bij de bepaling van het jaarsalaris bovendien meegerekend de op jaarbasis herleide provisie welke in het voorafgaande kalenderjaar bij dezelfde werkgever is verdiend, onafhankelijk van de datum van uitbetaling van deze provisie.

Bovendien worden, voorzover van toepassing, bij de bepaling van het jaarsalaris mede in aanmerking genomen de navolgende elementen: loon in natura voorzover gekwantificeerd aangegeven in de loonstaten van de werkgever, toeslagen op grond van een overheidsbesluit, verdiensten op grond van een, in de onderneming geldend, beloningsysteem (tarief, merit-rating e.d.) en ploegentoeslag, alsmede een, naar de periode waarover het loon werd genoten, evenredig gedeelte van elke met de werkgever schriftelijk overeengekomen vaste jaarlijkse uitkering onder welke benaming dan ook, zoals dertiende maand, vaste einde-jaarsuitkering, gegarandeerde tantième, e.d.

Vergoedingen ter zake van overwerk, reisuren, onkosten, alsmede gratificaties, winstdelingsregelingen en soortgelijke emolumenten blijven buiten beschouwing, terwijl de vakantiebijslag in de factoren 12,96, 14,09 en 56,36 geacht wordt te zijn verwerkt. Tot het jaarsalaris behoort niet de overhevelingstoeslag.

loonsom:

het totaal van de jaarsalarissen van de bij de werkgever in dienst zijnde werknemers bedoeld in dit artikel.

bedrijfspensioenfonds:

de stichting „Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijfstakken", gevestigd te s-Gravenhage.

Artikel 2 Werkgeversbijdrage

De werkgeversbijdrage beloopt per kalenderjaar het door het bestuur van de S.F.M. krachtens artikel 12 van de statuten van de S.F.M. vastgestelde percentage van de loonsom.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 1 wordt deze bijdrage, per werknemer, berekend over maximaal het maximum-jaarsalaris zoals voor het betreffende jaar wordt vastgesteld op grond van het bepaalde in artikel II.2.3.sub a van het pensioenreglement van het bedrijfspensioenfonds.

Artikel 3 Betaling

 • 1. De door de werkgever verschuldigde jaarlijkse bijdrage wordt geheven in 4 kwartaaltermijnen. De administrateur van de S.F.M. stelt de werkgever daarvan telkenmale op de hoogte door het toezenden van een nota met begeleidend schrijven onder vermelding van het bedrag dat hij over het in de nota vermelde tijdvak aan de S.F.M. is verschuldigd. Het bedrag over het eerste kwartaal van enig jaar is een schatting indien het betreffende jaarsalaris bij de administrateur nog niet bekend is.

 • Bij deze schatting wordt uitgegaan van het jaarsalaris van het voorafgaande jaar verhoogd met het percentage waarmee de salarissen zijn verhoogd na 1 januari van het voorafgaande jaar krachtens CAO-afspraken in de Metaal en Technische Bedrijfstakken.

 • 2. De in het vorige lid bedoelde nota's hebben de vorm van een premienota met specificatie vermeldende ten minste naam en adres van de werkgever en de werknemer(s) met bijbehorende salarisgegevens, het tijdvak waarover de bijdrage is verschuldigd alsmede de hoogte van het te betalen bedrag.

 • 3. De werkgever dient de nota aan de S.F.M. te voldoen binnen de daartoe door het bestuur blijkens mededeling op het acceptgiroformulier gestelde termijn.

 • 4. Bij niet tijdige betaling van de verschuldigde bijdrage is de werkgever door het enkele verloop van de termijn in gebreke.

 • De stichting is dan bevoegd te vorderen:

  • rente over het verschuldigde bedrag van de dag af dat het verschuldigde bedrag betaald had moeten zijn en

  • vergoeding van de buitengerechtelijke invorderingskosten vast te stellen op 15% van de vordering met een minimum van f 50,–, onverminderd de overige kosten van vervolging, verschuldigd volgens de Wet.

 • De rente wordt berekend naar het percentage van de wettelijke rente bedoeld in de artikelen 6:119 en 6:120 van het BW, dat geldt voor de periode waarover de rente door de stichting wordt gevorderd.

Artikel 4 Loonsomopgave

 • 1. De werkgever is gehouden jaarlijks aan de administrateur van de S.F.M. opgave te doen van de namen, adressen, woonplaatsen, geboortedata en jaarsalarissen van de bij hem in dienst zijnde werknemers.

 • Voorts is de werkgever gehouden elke in- en uitdiensttreding van een werknemer binnen een maand schriftelijk aan de administrateur van de S.F.M. te melden.

 • 2. Ingeval de werkgever niet aan het gestelde in lid 1 voldoet, zal het bestuur bij besluit bepalen welke loonsom aangehouden moet worden ter berekening van de bijdrage van de werkgever.

 • 3. De gegevens die de werkgever krachtens dit artikel verstrekt, dienen uitsluitend ter bepaling van de door de werkgever verschuldigde bijdrage.

Artikel 5 Administratie

Het bestuur is bevoegd de administratie en de inning van de in dit reglement bedoelde bijdragen op te dragen aan derden.

De werkgever is verplicht alle gegevens en inlichtingen te verschaffen, alsmede iedere medewerking te verlenen, die noodzakelijk of gewenst worden geacht door personen of instellingen die, door of namens de S.F.M., zijn belast met de inning van de bijdrage en de controle op de naleving van het gestelde in de statuten en dit reglement

Artikel 6 Duur van het reglement

Dit reglement treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 en blijft van kracht tot en met 31 december 2003, tenzij uit een nader reglement anders blijkt.

AANHANGSEL

Partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken

 • I.

  • a. de Nederlandse vereniging van ondernemers in het carrosseriebedrijf (FOCWA), gevestigd te Sassenheim;

  • b. de Unie van Elektrotechnische Ondernemers-UNETO gevestigd te Zoetermeer;

  • c.

   • 1. de Vereniging Edelmetaalindustrie, gevestigd te 's-Gravenhage;

   • 2. de Vereniging Goud- en Zilversmeden, gevestigd te 's-Gravenhage;

  • d. de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Thermisch Isolatiebedrijf (VIB), gevestigd te Sassenheim;

  • e.

   • 1. de Vereniging van Nederlandse Installatiebedrijven, gevestigd te Zoetermeer;

   • 2. de Nederlandse vereniging van ondernemingen op het gebied van de koudetechniek en luchtbehandeling N.V.K.L., gevestigd te Zoetermeer;

  • f.

   • 1. de Metaalunie, Nederlandse organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de metaal, gevestigd te Nieuwegein;

   • 2. de Nederlandse Vereniging van Modelmakerijen, gevestigd te Nieuwegein;

   • 3. NGO nederlandse galvano ondernemers, gevestigd te Zoetermeer;

   • 4. de Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het Graveerbedrijf, gevestigd te Nieuwegein;

  • g. Vereniging van Rolluiken-, Markiezen- en Zonweringsbedrijven (Romazo), gevestigd te Nieuwegein;

  • h. Nederlandse Vereniging van Scheepsbenodigdhedenhandelaren, Zeilmakers en Scheepstuigers, gevestigd te Nieuwegein, te noemen de werkgeversorganisaties, werkgeversverenigingen of w.v. aan de ene zijde,

 • en

 • II.

  • a. de Industriebond F.N.V., gevestigd te Amsterdam;

  • b. CNV Industrie- en Voedingsbond, gevestigd te Nieuwegein;

  • c. De Unie, vakbond voor industrie en dienstverlening, gevestigd te Houten, te noemen de werknemersorganisaties, vakverenigingen of v.v. aan de andere zijde.

II. Indien en voor zover de onder I opgenomen bepalingen strijdig zijn met (mede) ter zake van de vaststelling van lonen en/of andere arbeidsvoorwaarden bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.

III. Dit besluit is niet van toepassing in de tak van het bedrijf van het vervaardigen en/of het herstellen van roeiboten, kleine zeilboten, kano's, schepen (alle vaartuigen hoe ook) van hout, zoals bedoeld in artikel 1 sub D lid 10 van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken, voorzover dit vervaardigen en/of herstellen geschiedt door werkgevers en werknemers op wie de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw danwel de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van laatstgenoemde collectieve arbeidsovereenkomst toepassing vinden;

deze uitzondering is niet van toepassing op werkgevers en werknemers in vorenbedoelde tak van bedrijf die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit reeds vielen onder de algemeen verbindend verklaarde bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Op verzoek kan dispensatie worden verleend van dit besluit aan werkgevers, lid van de HISWA-vereniging, die zich voor meer dan 50% van het totaal aantal arbeidsuren direct bezighouden met het herstellen, verbouwen en onderhouden van metalen pleziervaartuigen. Aan deze werkgevers wordt geen dispensatie verleend in de navolgende gevallen:

 • De werkgever is naast zijn lidmaatschap van de HISWA-vereniging tevens lid van de Metaalunie;

 • De werkgever en zijn werknemers nemen reeds deel aan de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken;

 • De werkgever verricht tevens andere metaalbe- en verwerkingshandelingen als genoemd in de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Verzoeken tot dispensatie van de algemeen verbindendverklaring van deze collectieve arbeidsovereenkomst worden beoordeeld door een door partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst Werkgeversbijdrage Sociaal Fonds Metaal en Technische Bedrijfstakken enerzijds en partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Houten en Kunststoffen Jachtbouw anderzijds in het leven geroepen Overlegcommissie. Deze Overlegcommissie zal zich voor haar oordeelsvorming baseren op rapportages van de Stichting MN Services te Rijswijk, alwaar ook het verzoek tot dispensatie dient te worden ingediend (postbus 5210, 2280 HE Rijswijk, tel. 070 – 3160591). De Overlegcommissie zal een lijst bijhouden van dispensatiebesluiten.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1999.

V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de Staatscourant.

's-Gravenhage, 22 december 1998

C. J. Meerhof.


XNoot
1

De Commissie Werkingssfeer is samengesteld door de Stichting Raad van Overleg in de Metaalindustrie en de Stichting Samenwerkende Metaal en Technische Bedrijfstakken.

Het secretariaat van de Commissie Werkingssfeer is gevestigd:

Postbus 5210,

2280 HE RIJSWIJK-ZH,

telefoon 070-3160325.

In de commissie hebben tevens zitting het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie en het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaal en Technische Bedrijfstakken.