Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Centraal Stembureau's (cluster)Staatscourant 1998, 240 pagina 9Centraal Stembureau

Registratie aanduiding politieke groepering

Geregistreerde aanduiding politieke groepering en namen van gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde

Het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de provinciale staten van Gelderland maakt ingevolge artikel G 2, lid 5 van de Kieswet bekend dat ten behoeve van deze verkiezing de volgende verzoeken tot registratie van de politieke groepering zijn ingewilligd.

stcrt-1998-240-p9-SC16635-1.gif

Daarnaast heeft voornoemd centraal stembureau het verzoek tot wijziging van de aangewezen gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde van de reeds onder nummer 2 geregistreerde politieke groepering Partij Nieuw Gelderland (Fed Lok Gr) ingewilligd.

Gemachtigde oud: A.G.M. van Dijk, Loffertweg 17, 6616 AV Hemen

Gemachtigde nieuw: H.J.F.M. van Dungen, Van Dedemweg 5, 6861 BZ Oosterbeek

Plaatsvervanger oud: J.A.A.M. Litjens, Beelaertslaan 90, 6861 AZ Oosterbeek

Plaatsvervanger nieuw: J.B.M.B. Coenen-Grootelaar, Valburgseweg 13, 6661 ER Elst.

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge de Algemene wet bestuursrechtspraak, een ieder beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet op grond van artikel G 5, lid 1 onder b van de kieswet, uiterlijk op de zesde dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin de beschikking is opgenomen, in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak voornoemd, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Arnhem, 9 december 1998.
De voorzitter van het centraal stembureau.
P. Scholten.