Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1998, 234 pagina 25Overig

Toelating Vereniging Socratesgroep te Utrecht

Besluit van 1 december 1998 nr. 98.005663 tot toelating van de vereniging: ’Vereniging Socratesgroep’ te Utrecht

WIJ Beatrix, bij de gratie Gods,

Koningin der Nederlanden, Prinses

van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 23 november 1998, kenmerk IUT 98084591, Directoraat-Generaal van de Volkshuisvesting, Directie Marktdiensten, betreffende het verzoek van de vereniging: ’Vereniging Socratesgroep’ te Utrecht, om toelating als instelling, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam, als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet;

overwegende, dat uit de statuten van de verenigng blijkt dat zij zich ten doel stelt uitsluitend op het gebied van de volkshuisvesting werkzaam te zijn;

gelet op artikel 70, eerste lid, van de Woningwet;

gehoord de zienswijzen van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting en van de gemeenten Utrecht, Groningen, Almere en Delft, overeenkomstig artikel 5 van het Besluit beheer sociale-huursector;

Hebben goedgevonden en verstaan:

bovengenoemde vereniging toe te laten als instelling, uitsluitend in het belang van de volkshuisvesting werkzaam.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 1 december 1998.
Beatrix. De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-beheer,
J.W. Remkes.