Vaststelling model werkrooster en werklijst voor zeevarenden

20 november 1998

J-98008665

Directoraat-Generaal Goederenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op de artikelen 6.4:1, tweede lid, en 6.4:2, vierde lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer;

Besluit:

Artikel 1

Als model voor het werkrooster, bedoeld in artikel 6.4:1, eerste lid, van het Arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 1 bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 2

Als model voor de werklijst, bedoeld in artikel 6.4:2, eerste lid, van het arbeidstijdenbesluit vervoer, wordt vastgesteld het model dat als bijlage 2 bij deze regeling is gevoegd.

Artikel 3

Het werkrooster en de werklijst worden volledig en duidelijk leesbaar ingevuld met vulpen, balpen of schrijfmachine. Op de werklijst wordt in de kolom ’opmerkingen’ in elk geval melding gemaakt van het verrichten van bergingswerkzaamheden en van de gevallen waarin een jeugdige schepeling heeft wachtgelopen dan wel arbeid heeft verricht tussen 00.00 en 05.00 uur.

Artikel 4

De toezichthoudende ambtenaren kunnen de kapitein aanwijzingen geven met betrekking tot het invullen van de werklijst.

Artikel 5

Deze regeling treedt inwerking met ingang van 1 december 1998.

Deze regeling zal met de bijlagen en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,
T. Netelenbos.

Toelichting

Bij deze regeling worden de modellen vastgesteld voor het werkrooster en de werklijst als bedoeld in het Arbeidstijdenbesluit vervoer. Deze modellen komen overeen met de modellen, vastgesteld door de Internationale Arbeids Organisatie (ILO) te Genève.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos.

Bijlage 1

Bijlage 2

Voorzijde

Achterzijde

Naar boven