Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 1998
Nr. 123

Gepubliceerd op 3 juli 1998Wijziging Regeling opening en sluiting van de jacht

«Jachtwet»

1 juli 1998

No. J. 985799

Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op artikel 20, derde lid, van de Jachtwet;

Besluit:

Artikel I

In artikel 3 van de Regeling opening en sluiting van de jacht vervalt in de categorie ’Klein wild’ het onderdeel:

- patrijzen: van 1 september tot en met 31 december;.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 1 juli 1998. De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
J.J. van Aartsen.

Toelichting

In het op 19 mei door de Eerste Kamer der Staten-Generaal aangenomen wetsvoorstel voor een Flora- en faunawet (kamerstukken I 1997/98, 23 147, nr. 104) is in artikel 32, derde lid, een bepaling opgenomen met als strekking dat de jacht niet wordt geopend op diersoorten die in die wet zijn aangewezen als wild, maar die voorkomen op een zogenoemde ’Rode lijst’. Op deze lijst staan dier- en plantensoorten vermeld die met uitroeiing bedreigd worden of speciaal gevaar lopen.

De patrijs (Perdix perdix) is weliswaar aangewezen als wildsoort maar komt tevens voor op de ’Rode lijst’ (Stcrt. 1994, 20), hetgeen betekent dat bij inwerkingtreding van de Flora- en faunawet de jacht op de patrijs niet geopend zal kunnen worden. Vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Flora- en faunawet wordt daarom de jacht op de patrijs, die voorheen geopend was in de periode van 1 september tot en met 31 december, gesloten.

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl