Regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht

9 december 1997

nr. CWW85/089

Directie Juridische Zaken

De Staatssecretaris van Defensie,

Gelet op de artikelen 7, derde lid, 8, eerste lid, 9, vijfde lid, 10, derde lid en 11 van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht.

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. wet: Wet vervoer gevaarlijke stoffen;

b. VLG: Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen 1997;

c. VBG: Regeling vervoer over binnenwateren van gevaarlijke stoffen 1997;

d. VSG: Regeling vervoer over spoorweg van gevaarlijke stoffen 1997.

e. munitie: ontplofbare stoffen en voorwerpen als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht.

Artikel 2 Militair keuringsdocument

Voor het militair keuringsdocument wordt het in de bijlage van deze regeling opgenomen model vastgesteld.

Artikel 3 Typen verpakkingen

Als typen verpakkingen voor munitie worden aangewezen de verpakkingen, bedoeld in de verpakkingsmethoden EP 01 tot en met EP 44 van de United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (United Nations Publications, Sales No. E.xx. VIII.1, ISSN 1014-5733).

Artikel 4 Eisen aan de verpakking

De verpakkingen van munitie moeten voldoen aan de sterkte-eisen die in de United Nations Recommendations on the Transport of dangerous Goods worden gesteld aan de verpakkingen van de stoffen en voorwerpen van de verpakkingsgroep II.

Artikel 5 Militair beproevingsrapport

Voor het militair beproevingsrapport wordt het in de bijlage bij deze regeling opgenomen model vastgesteld.

Artikel 6 Aanduidingen en aanwijzingen op de verpakking

1. Als aanduidingen en aanwijzingen op de verpakking van munitie worden aangewezen:

a. de aanduidingen en aanwijzingen, bedoeld in NATO Standardization Agreement 2316 en NATO Standardization Agreement 2322;

b. de opschriften, bedoeld in het VLG, het VBG onderscheidenlijk het VSG, die dienen ter identificatie van de inhoud van de verpakkingen.

c. de gevaarsetiketten, bedoeld in Aanhangsel A9 van het VLG onderscheidenlijk Aanhangsel IX van het VSG.

2. In afwijking van het eerste lid, onderdelen b en c, gelden voor het vervoer over de weg van of naar een zeehaven, een luchthaven of een spoorwegemplacement, de voor het vervoer over zee, door de lucht onderscheidenlijk per spoor vastgestelde aanduidingen en aanwijzingen.

Artikel 7 Eisen aan aanduidingen en aanwijzingen en plaats op verpakkingen

1. Ten aanzien van de eisen aan de aanduidingen en aanwijzingen, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a, en de plaats waar deze aanduidingen en aanwijzingen op de verpakkingen moeten worden aangebracht, is het Voorschrift betreffende het merken van munitie en van de verpakkingen van munitie (MP 40-40) van toepassing.

2. De opschriften, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel b, moeten goed leesbaar en onuitwisbaar zijn en op ten minste één zijde van de verpakking of op het deksel zijn aangebracht.

3. De gevaarsetiketten, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel c, moeten voldoen aan de eisen van Aanhangsel A9 van het VLG onderscheidenlijk Aanhangsel IX van het VSG en moeten duidelijk zichtbaar op de verpakkingen zijn aangebracht. Zij mogen de overige aanduidingen en aanwijzingen niet geheel bedekken of onleesbaar maken.

Artikel 8 Terinzagelegging

De United Nations Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (United Nations Publications, Sales No. E.xx.VIII.1, ISSN 1014-5733), de NATO Standardization Agreement 2316 , de NATO Standardization Agreement 2322 en het Voorschrift betreffende het merken van munitie en van de verpakking van munitie (MP 40-40) zijn ter inzage gelegd in de bibliotheek van het Ministerie van Defensie, Kalvermarkt 32, 2511 CB ‘s- Gravenhage.

Artikel 9 Intrekking

De regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht (Stcrt. 1996, 140) wordt ingetrokken.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht in werking treedt.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


‘s-Gravenhage, 9 december 1997. De Staatssecretaris van Defensie,
J.C. Gmelich Meijling.

Toelichting

Deze regeling strekt tot vervanging van de Regeling houdende uitvoering van het Besluit vervoer ontplofbare stoffen krijgsmacht (Stcrt. 1996, 140). Het ontwerp van laatstgenoemde regeling werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van de richtlijn 83/189/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)1. Om alsnog aan de verplichting tot notificatie te kunnen voldoen, is de onderhavige regeling als ontwerp aan de Commissie genotificeerd.

De tekst van de onderhavige regeling is - afgezien van de bepalingen omtrent intrekking en inwerkingtreding - vrijwel geheel identiek aan de tekst van de te vervangen regeling. Om verwarring te voorkomen is ook de artikelnummering intact gelaten.

Voor een toelichting op de achtergronden van deze regeling zij verwezen naar de toelichting bij de oorspronkelijke regeling.

De ontwerp-regeling is op 11 augustus 1997 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen, ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de eerdergenoemde richtlijn 83/189/EEG. De ontwerp-regeling is op 12 september 1997 tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorgani-satie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235). Een aankondiging van de ontwerpregeling is gepubliceerd in Stcrt 1997, nr.184. Naar aanleiding van deze notificaties zijn geen opmerkingen of uitvoerig met redenen omklede adviezen uitgebracht door lid-staten van de Europese Unie of de Commissie van de Europese Gemeenschappen en is ook geen commentaar geleverd door lid-staten van de Wereld Handelsorganisatie.

Voor zover de regeling kwantitatieve invoerbeperkingen of maatregelen van gelijke werking in de zin van artikel 30 EG-Verdrag bevat, worden deze maatregelen gerechtvaardigd ter bescherming van het belang van de openbare veiligheid.

De Staatssecretaris van Defensie,

J.C. Gmelich Meijling.

1 Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Een bijgewerkte integrale tekst van de richtlijn is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.

Bijlage

A. Model voor het militair keuringsdocument, bedoeld in artikel 2:

voorzijde:

afmeting: A4

kleur: wit

kleur diagonale balk: paars

de nummers dienen als voorbeeld

achterzijde:

kleur: wit

kleur diagonale balk: paars

B. Model voor het militair beproevingsrapport, bedoeld in artikel 5:

afmeting: A4

kleur: wit

Naar boven