Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1997, 240Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Textielindustrie

Vrijwillig Vervroegd Uittreden Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN EEN GEWIJZIGDE BEPALING VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR DE TEXTIELINDUSTRIE INZAKE VRIJWILLIG VERVROEGD UITTREDEN

AI Nr. 8897

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen het verzoek van de Stichting Vrijwillig Uittreden Textielindustrie SUT namens de Vereniging van Confectie- en Tricotageondernemingen Fenecon en de Algemene Werkgeversvereniging als gemachtigde voor de bij deze vereniging aangesloten textielondernemingen als partijen te ener zijde mede namens de Industriebond FNV, CNV Industrie- en Voedingsbond, de Vereniging Hoger Personeel Nederlandse Textielindustrie en de Unie als partijen te anderer zijde bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Textielindustrie inzake Vrijwillig Vervroegd Uittreden, strekkende tot algemeen verbindendverklaring van gewijzigde bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst;

Overwegende,

dat de wijziging van genoemde collectieve arbeidsovereenkomst in werking is getreden;

dat van het verzoek tot algemeen verbindendverklaring mededeling is gedaan in de Nederlandse Staatscourant;

dat naar aanleiding van dit verzoek geen schriftelijke bezwaren zijn ingebracht;

dat de bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst gelden voor een belangrijke meerderheid van de in de bedrijfstak werkzame personen;

Gelet op de artikelen 2, 4 en 5 van de Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten;

Besluit:

I. Trekt in zijn besluit van 9 april 1997 (Stcrt. 1997, nr. 71), voor zover daarin werd overgegaan tot het algemeen verbindendverklaren van artikel 6 sub e van het reglement behorende bij de Stichting Vrijwillig Uittreden Textielindustrie, zulks met inachtneming van hetgeen onder IV en V is bepaald;

II. Verklaart algemeen verbindend tot en met 31 december 2000 artikel 6 sub e van het reglement behorende bij de Stichting Vrijwillig Uittreden Textielindustrie, zoals dit door partijen is gewijzigd en zulks met inachtneming van hetgeen onder III, IV en V is bepaald:

REGLEMENT STICHTING VRIJWILLIG UITTREDEN TEXTIELINDUSTRIE

Artikel 6 sub e wordt gelezen als volgt:

„Artikel 6 sub e

De (ex-)werkgever dient de desbetreffende premies per kwartaal achteraf te declareren bij de Stichting SUT, volgens een voorgeschreven model en binnen de termijn zoals hieronder omschreven.

Declaraties dienen met gebruikmaking van het voorgeschreven model binnen twee maanden na afloop van het kwartaal bij de Stichting SUT te zijn ingediend. Alleen als declaraties aldus tijdig zijn ingediend, neemt de Stichting SUT de in dit artikel opgesomde financiële verplichting voor haar rekening. Indien declaraties later worden ingediend, ontstaat hieruit niet de verplichting voor de Stichting SUT om de in dit artikel opgesomde financiële verplichtingen voor haar rekening te nemen.

De beschreven systematiek van het tijdig indienen van declaraties brengt tevens mee, dat uitsluitend tijdig – dat wil zegen vóór het verstrijken van de termijn van twee maanden na afloop van elk kwartaal – ingediende correcties op declaraties in behandeling kunnen worden genomen en alleen dan tot (aanvullende) financiële verplichtingen uit hoofde van dit artikel voor de Stichting SUT kunnen leiden. Later ingediende (correcties op) declaraties worden derhalve niet gehonoreerd.

De (ex-)werkgever dient bij het indienen van de declaratie(s) aantoonbaar te maken dat de gedeclareerde premies reeds door hem zijn betaald.

De betreffende formulieren zijn verkrijgbaar bij de Stichting SUT, telefoon 013–594 44 49".

III. Indien en voor zover de onder II opgenomen bepalingen strijdig zijn met (mede) ter zake van de vaststelling van lonen en/of andere arbeidsvoorwaarden bij of krachtens de wet gestelde of te stellen regelen, prevaleren deze regelen.

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van publicatie in de Nederlandse Staatscourant.

V. Dit besluit wordt gepubliceerd door plaatsing in een bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant.

's-Gravenhage, 9 december 1997

C. J. Meerhof.