Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1997, 207 pagina 7Besluiten van algemene strekking

Wijziging Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

10 oktober 1997

Nr. MBG 97556669

Directoraat-Generaal Milieubeheer/Directie Geluid en Verkeer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel I

Artikel 1 van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 28 april 1997, nr. MBG 97097257, houdende uitvoering van de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, 16, derde en vierde lid, en 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (Stcrt. 91), wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ’f 84.026.000,-’ vervangen door:

f 112.083.000,-.

2. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ’f 450.000,-’ vervangen door:

f 133.000,-.

b. In onderdeel b wordt ’f 85.212.000,-’ vervangen door:

f 104.400.000,-.

c. In onderdeel c wordt ’f 7.200.000,-’ vervangen door:

f 7.550.000,-.

3. In het derde lid wordt ’f 60.000.000,-’ vervangen door:

f 60.100.000,-.

Artikel II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s Gravenhage, 10 oktober 1997. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
M. de Boer.

Toelichting

Gebleken is dat als gevolg van berekeningsfouten de bedragen die bij regeling van 28 april 1997, nr. MBG 97097257, voor de uitvoering van hoofdstuk 2 en voor onderdelen daarvan beschikbaar zijn gesteld (Stcrt. 91), onjuist zijn.

De onderhavige regeling voorziet in de vaststelling van de juiste bedragen met terugwerkende kracht tot en met 1 januari van dit jaar.

Deze regeling impliceert, met uitzondering van het bedrag dat beschikbaar is gesteld voor de uitvoering van hoofdstuk 2, afdeling 1, een verhoging van de eerder beschikbaar gestelde bedragen. Gezien het geringe bedrag waarvoor tot nu toe bijdragen ter uitvoering van afdeling 1 van hoofdstuk 2 zijn aangevraagd, zal een verlaging van het budget voor de uitvoering van die afdeling tot f 133.000,- geen overschrijding van dat bedrag tot gevolg hebben.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer.