Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatscourant 1997, 171 pagina 15Overig

Ontwerp-besluit reparatie enkele algemene maatregelen van bestuurgebaseerd op art. 8.40 Wet milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer maakt bekend dat ten aanzien van het onderstaande ontwerp van een algemene maatregel van bestuur gedurende vier weken na dagtekening van deze Staatscourant opmerkingen te harer kennis kunnen worden gebracht.

Adres: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, CDJZ/afdeling Wetgeving (ipc 115), Postbus 20951, 2500 EZ ’s-Gravenhage.

Besluit van , nr. , houdende reparatie van enkele algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van , nr. MJZ , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 8.40 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van , nr. );

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van , nr. MJZ , Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

In het Besluit brood- en banketbakkerijen milieubeheer wordt in bijlage I, onderdeel II, voorschrift 5.10 ’bedoel’ vervangen door: bedoeld.

Artikel II

Voorschrift 4.3 van het Besluit woon- en kantoorgebouwen milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, komt te luiden:

4.3 Bedrijfsafvalwater afkomstig uit een parkeergarage, dat snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990, wordt niet in een openbaar riool gebracht.

Artikel III

Het Besluit detailhandel milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, wordt gewijzigd als volgt.

1. De bij besluit van 19 januari 1996, houdende het opnemen van voorschriften in enkele algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 8.40 Wet milieubeheer met betrekking tot het brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (Stb. 45) ingevoegde voorschriften 1.5 tot en met 1.10 worden vernummerd tot 1.6 tot en met 1.11.

2. Het opschrift ’17. Reparatie- en onderhoudswerkplaats, drukkerij en fotografische afdeling’ wordt vervangen door: 17. Reparatie- of onderhoudswerkplaats, drukkerij of fotografische afdeling.

Artikel IV

Voorschrift 2.4, onder a en b, van het Besluit doe-het-zelf-bedrijven milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, komt te luiden:

a. grove bedrijfsafvalstoffen bevat, of

b. snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990,.

Artikel V

Het Besluit herstelinrichtingen motorvoertuigen milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, wordt gewijzigd als volgt.

1. Voorschrift 1.19, onder b en c, komt te luiden:

b. het geen grove bedrijfsafvalstoffen bevat, en

c. het geen snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990.

2. In voorschrift 1.20, wordt voor ’olie-afscheider’ ingevoegd: een.

3. Voorschrift 2.11 komt te luiden:

b. dat snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990,.

4. Voorschrift 5.8, onder a en b, wordt gewijzigd als volgt.

a. In het eerste en derde lid, wordt ’vetafscheider’ telkens vervangen door: olie-afscheider.

b. In het derde lid vervalt voor ’correctiebladen’: ’de’.

Artikel VI

Voorschrift 4.4, onder a en b, van het Besluit opslag goederen milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, komt te luiden:

a. grove bedrijfsafvalstoffen bevat, of

b. snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1, uitgave juli 1990,.

Artikel VII

Het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, wordt gewijzigd als volgt.

1. Voorschrift 4.6, onder b en c, komt te luiden:

b. dat grove bedrijfsafvalstoffen bevat, of

c. dat snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1,.

2. In voorschrift 4.7, eerste en derde lid, wordt ’vetafscheider’ telkens vervangen door ’olie-afscheider’ en voorts vervalt in het derde lid voor ’correctiebladen’: ’de’.

Artikel VIII

Het Besluit scholen- en opleidingsinstituten milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, wordt gewijzigd als volgt.

1. Voorschrift 5.16, onder b en c, komt te luiden:

b. het geen grove bedrijfsafvalstoffen bevat, en

c. het geen snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald met een testzeef volgens ISO 3310-1.

2. In voorschrift 17.16 wordt ’ruimten’ vervangen door: ruimte.

Artikel IX

Voorschrift 21.3 van het Besluit horecabedrijven milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, komt te luiden:

21.3 Bedrijfsafvalwater afkomstig uit een parkeergarage, dat snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald volgens ISO 3310-1, wordt niet in een openbaar riool gebracht.

Artikel X

Het Besluit tankstations milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, wordt gewijzigd als volgt.

1. Voorschrift 11.4, onder b en c, komt te luiden:

b. het geen grove bedrijfsafvalstoffen bevat, en

c. het geen snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald volgens ISO 3310-1.

2. In voorschrift 11.6 wordt ’de gemiddelde korreldiameter van zand groter is dan 0,5 mm, bepaald volgens DIN 4188,’ vervangen door: dat snel bezinkende bedrijfsafvalstoffen bevat met een korreldiameter van meer dan 0,75 mm, bepaald volgens ISO 3310-1,.

3. Voorschrift 12.1 wordt gewijzigd als volgt.

a. In het eerste en derde lid, wordt ’vetafscheider’ telkens vervangen door: olie-afscheider.

b. In het derde lid vervalt voor ’correctiebladen’: ’de’.

Artikel XI

Het Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer, bijlage I, onderdeel II, wordt gewijzigd als volgt.

1. In de aanhef van voorschrift 1.1.4b wordt ’op een openbaar riool wordt gebracht’ vervangen door: op een openbaar riool worden gebracht.

2. In voorschrift 2.4 wordt ’open grondteelt’ vervangen door: open grondsteelt.

3. Voorschrift 8.12 wordt gewijzigd als volgt.

a. In het eerste en derde lid, wordt ’vetafscheider’ telkens vervangen door: olie-afscheider.

b. In het derde lid vervalt voor ’correctiebladen’: ’de’.

Artikel XII

Dit besluit treedt in werking met ingang van de negenentwintigste dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Nota van toelichting

Op 1 maart 1996 is het besluit van 19 januari 1996, houdende het opnemen van voorschriften in enkele algemene maatregelen van bestuur gebaseerd op artikel 8.40 Wet milieubeheer met betrekking tot het brengen van bedrijfsafvalwater in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (Stb. 45) in werking getreden. Dat besluit maakte onderdeel uit van een meer omvangrijke aanpassing van regelgeving aan richtlijn nr. 91/271/EEG van 21 mei 1992 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (PbEG L 135). In bovengenoemd besluit zijn enkele onvolkomenheden over het hoofd gezien. In het onderhavige besluit worden deze onvolkomenheden gerepareerd.

De twee belangrijkste wijzigingen zijn de volgende.

- In enkele voorschriften over slibvangputten en olie-afscheiders is in het eerste en derde lid abusievelijk van vetafscheider in plaats van olie-afscheider gesproken.

- De verwijzing naar DIN 4188 als bepalingsmethode is onjuist omdat deze bepalingmethode niet meer geldt. Verwezen moet worden naar ISO 3310-1, uitgave juli 1990.

Voor het overige gaat het om zeer kleine verbeteringen.

[Dit besluit zal worden genotificeerd.]

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,