Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 1997, 129 pagina 22Besluiten van algemene strekking

Wijziging samenstelling Raad voor het Korps landelijke politiediensten

Besluit van 22 mei 1997, no.97.002396

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz, enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 2 mei 1997, kenmerk 621365/597/IV gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Binnenlandse Zaken;

Gelet op artikel 40, derde en vierde lid, van de Politiewet 1993;

Hebben goedgevonden en verstaan

Enig artikel

Met ingang van 1 april 1997:

a. te herbenoemen tot voorzitter, tevens lid, van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten:

de heer drs. R.J. de Wit, oud-Commissaris der Koningin in de provincie Noord-Holland;

b. te herbenoemen tot 1 juli 1997 en met ingang van voornoemde datum eervol ontslag te verlenen aan het lid van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten uit de leden van het Openbaar Ministerie:

de heer mr. R.A. Gonsalves, procureur-generaal te ’s-Hertogenbosch;

c. met ingang van 1 juli 1997 te benoemen tot lid van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten uit de leden van het Openbaar Ministerie:

de heer mr. D.W. Steenhuis, procureur-generaal te Leeuwarden;

d. te herbenoemen tot adviserende leden van de Raad voor het Korps landelijke politiediensten:

1. uit de korpschefs van de regionale politiekorpsen:

de heer P. van Brakel, korpschef van het regionaal politiekorps Friesland;

2. uit de kring van de Koninklijke marechaussee:

de heer D.G.J. Fabius, commandant van het wapen der Koninklijke marechaussee.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat terugwerkt tot en met 1 april 1997. Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.


Den Haag, 22 mei 1997.
Beatrix. De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager.