Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatscourant 1997, 129 pagina 16Besluiten van algemene strekking

Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten

4 juli 1997

Nr. 639331/97/6

De Minister van Justitie,

Besluit:

Artikel 1

De Regeling meetmiddelen politie is van toepassing op het Korps landelijke politiediensten met dien verstande dat artikel 1, eerste lid, onder d, luidt: andere door de Minister van Justitie aan te wijzen meetmiddelen.

Artikel 2

De Regeling van 25 maart 1994 tot vaststelling van regels met betrekking tot de ijking van meetmiddelen van het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 64) wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meetmiddelen Korps landelijke politiediensten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 4 juli 1997. De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager.

Toelichting

De onderhavige regeling vervangt de Regeling van 25 maart 1994 tot vaststelling van regels met betrekking tot de ijking van meetmiddelen van het Korps landelijke politiediensten (Stcrt. 64). Het ontwerp van laatstgenoemde regeling werd niet genotificeerd overeenkomstig artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 83/189/EEG van 28 maart 1983 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften (PbEG L 109)1. Om alsnog aan de verplichting tot notificatie te kunnen voldoen, is de onderhavige regeling als ontwerp aan de Commissie genotificeerd. Daarbij is gebruik gemaakt van artikel 9, zevende lid, van de richtlijn, hetgeen betekent dat na notificatie geen zgn. stand-stillperiode in acht behoeft te worden genomen.

De tekst van artikel 1 van de onderhavige regeling is geheel identiek aan de tekst van de oorspronkelijke regeling van 25 maart 1994. Nieuw zijn de - wetstechnische - artikelen 2 t/m 4.

Het ontwerp van deze regeling is op 17 juni 1997 gemeld aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen ter voldoening aan artikel 8, eerste lid, van de bovenvermelde richtlijn (kennisgeving 97/315/NL). Het ontwerp is tevens gemeld aan het Secretariaat van de Wereld Handelsorganisatie, ter voldoening aan artikel 2, negende lid, van het op 15 april 1994 te Marrakech tot stand gekomen verdrag inzake technische handelsbelemmeringen (Trb. 1994, 235).

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager.

1 Laatstelijk gewijzigd bij richtlijn 94/10/EG van het Europees parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 maart 1994 (PbEG L 100). Een bijgewerkte integrale tekst is gepubliceerd in PbEG 1997, C 78.