Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 1996, 250 pagina 31Interne regelingen

Instelling secretariaat van de Raad voor de financiële verhoudingen

20 december 1996

SCSF96/U870

Centrale Stafdiensten

De Minister van Binnenlandse Zaken,

Besluit:

Artikel 1

Er is een secretariaat van de Raad voor de financiële verhoudingen, dat deel uitmaakt van de Centrale Stafdiensten.

Artikel 2

Het secretariaat bestaat uit:

- een secretaris

- een adjunct-secretaris

- advies-en administratieve medewerkers.

Artikel 3

De taak van het secretariaat bestaat uit de inhoudelijke en administratieve ondersteuning van de Raad voor de financiële verhoudingen en zijn leden.

I. Ten aanzien van de inhoudelijke ondersteuning:

- het voorbereiden van de standpuntbepaling door de raad;

- het redigeren van de adviezen en rapporten;

- het voorbereiden van het werkprogramma en het jaarverslag;

- het verrichten van zelfstandig onderzoek dan wel het participeren in of het begeleiden van onderzoeken door andere instanties;

- het onderhouden van externe contacten voor en het geven van voorlichting over de Raad;

- het verzamelen, beheren, verwerken en beschikbaar stellen van informatie die voor het functioneren van de Raad van belang is;

- het verrichten van overige inhoudelijke werkzaamheden die ondersteunend zijn voor het functioneren van de Raad, waartoe onder andere behoren het opstellen van agenda’s en het maken van verslagen van de vergaderingen van de Raad.

II. Ten aanzien van de administratieve ondersteuning:

- de archivering van de correspondentie en de publicaties van de Raad;

- de financiële administratie ten behoeve van de Raad;

- overige administratieve werkzaamheden ten behoeve van de Raad en de inhoudelijke ondersteuning door het secretariaat.

Artikel 4

Bij de uitoefening van de onder artikel 3, eerste lid genoemde werkzaamheden voert het secretariaat waar nodig, overleg met medewerkers van de departementen van Binnenlandse Zaken en van Financiën, alsmede met die van andere departementen die advies vragen; dit met het oog op een adequate informatievoorziening over het lopend en voorgenomen beleid.

Artikel 5

Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1997.

Afschrift van deze beschikking, die in de Nederlandse Staatscourant zal worden geplaatst, zal worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer en aan:

- de directeur-generaal, chefs van directies, staf- en Hoofdafdelingen, diensten, inspecties en rechtstreeks onder de secretaris-generaal ressorterende bureaus;

- de inspectie de Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën;

- het bureau Staatsalmanak;

- de beveiligingsambtenaar;

- de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal;

- de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal;

- de Nationale Ombudsman;

- alle ministers;

- de beheerders van de Gemeente- en het Provinciefonds;

- de directeur van het Kabinet der Koningin;

- de kanselarij der Nederlandse Orden.

De Minister van Binnenlandse Zaken,
H.F. Dijkstal.