Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatscourant 1996, 247 pagina 30Besluiten van algemene strekking

Regeling uitvoering werkzaamheden Overgangswet verzorgingshuizen

18 december 1996

nr. DOB/OAO-U-9610286

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3, tweede lid, juncto artikel 15, derde lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen;

Besluit:

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. het centraal administratiekantoor: het centraal administratiekantoor, bedoeld in artikel 1, onder b, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering;

b. een verbindingskantoor: een verbindingskantoor als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering;

Artikel 2

1. Het centraal administratiekantoor verricht namens de Ziekenfondsraad de administratieve taak van landelijk kantoor voor de registratie van de vaststelling en de betaling van de bijdrage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen.

2. Verbindingskantoren verrichten namens de Ziekenfondsraad de werkzaamheden welke verband houden met de taken en bevoegdheden van de Ziekenfondsraad inzake de vaststelling en inning van de bijdrage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen.

3. Een registratie als bedoeld in het eerste lid en werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid wordt door het centraal administratiekantoor, respectievelijk worden door verbindingskantoren, niet verricht ten aanzien van de vaststelling en inning van een bijdrage voor zorg waarvoor op grond van artikel 11a van de Bijdrageregeling zorg een bedrag is vastgesteld.

Artikel 3

Het werkgebied van een verbindingskantoor wordt vastgesteld overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage.

Artikel 4

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling uitvoering werkzaamheden Overgangswet verzorgingshuizen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,Erica Terpstra.

Toelichting

1. Algemeen

Artikel 3, tweede lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen bepaalt dat de Minister bij ministeriële regeling kan bepalen dat werkzaamheden met betrekking tot het verstrekken van subsidie namens de Ziekenfondsraad worden verricht door op grond van artikel 16, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aangewezen rechtspersonen. Deze rechtspersonen zijn het centraal administratiekantoor (CAK) en de verbindingskantoren.

Artikel 15, derde lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen verklaart artikel 3, tweede lid, van die wet van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden welke verband houden met de vaststelling en inning van een bijdrage voor zorg als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van die wet.

In deze regeling wordt de uitvoering van de werkzaamheden welke verband houden met de vaststelling en de inning van voornoemde bijdrage opgedragen aan het CAK en de verbindingskantoren.

2. Artikelen

Artikel 2 De tekst van het eerste lid is ontleend aan artikel 5, eerste lid, van het Administratiebesluit Bijzondere Ziektekostenverzekering. De overige werkzaamheden welke verband houden met de vaststelling en de inning van bijdragen als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Overgangswet verzorgingshuizen zijn ingevolge het tweede lid aan de zogenaamde verbindingskantoren opgedragen. Tot die werkzaamheden behoren bijvoorbeeld het berekenen van de verschuldigde bijdragen, het afgeven van beschikkingen namens de Ziekenfondsraad en het zorgdragen ‐ eventueel via toepassing van artikel 16 van de Overgangswet verzorgingshuizen namens de Ziekenfondsraad ‐ voor betaling van de verschuldigde bijdragen en ‐ in voorkomende gevallen en mits aan de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ‐ derde tranche wordt voldaan (zie artikel 10:3 van de Awb en de toelichting bij artikel 1A.1.1.2 van het wetsvoorstel Awb ‐ derde tranche (Kamerstukken II, 1993/94, 23 700, nr. 3, blz. 169 tot en met 172)) ‐ het beslissen op een bezwaarschrift namens de Ziekenfondsraad en werkzaamheden welke verband houden met beroepsprocedures.

Het opdragen aan het CAK en de verbindingskantoren van werkzaamheden welke verband houden met de vaststelling en inning van bijdragen voor zorg, welke zorg op dit moment een onderdeel vormt van dienstverlening en flankerend beleid als bedoeld in de artikelen 2b en 2c van de Wet op de bejaardenoorden, is thans uitvoeringstechnisch nog niet goed mogelijk. Om die reden is met betrekking tot deze werkzaamheden een uitzondering in het derde lid gemaakt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra.

Bijlage, behorende bij de Regeling uitvoering werkzaamheden Overgangswet verzorgingshuizen, artikel 3

Lijst contactkantoren verzorgingshuizen

stcrt-1996-247-p30-SC7836-1.gifstcrt-1996-247-p30-SC7836-2.gifstcrt-1996-247-p30-SC7836-3.gifstcrt-1996-247-p30-SC7836-4.gifstcrt-1996-247-p30-SC7836-5.gif

1 Bij samenvoeging van gemeenten geldt de rechtsopvolger.