Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1996, 159 pagina 2Besluiten van algemene strekking

Regeling koopkrachtreparatie 1996 IHS-gerechtigden

19 augustus 1996

Nr. BZ/UK/96/3765/B

Directie Bijstandszaken

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

handelende na overleg met de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Besluit:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de minister: de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

b. meerpersoonshuishouden: de personen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet individuele huursubsidie aan wie voor een zeker tijdvak in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 individuele huursubsidie ingevolge de Wet individuele huursubsidie is toegekend;

c. eenpersoonshuishouden: de persoon anders dan die in onderdeel b aan wie voor een zeker tijdvak in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 individuele huursubsidie ingevolge de Wet individuele huursubsidie is toegekend.

§ 2 Uitkeringen

Artikel 2

Meerpersoonshuishoudens en eenpersoonshuishoudens hebben jegens de minister recht op een éénmalige uitkering ter reparatie van hun koopkracht over het kalenderjaar 1996, mits zij de hen toegezonden antwoordkaart op de wijze als omschreven in artikel 4 hebben teruggezonden.

Artikel 3

De éénmalige uitkering bedraagt netto:

a. f 100,- voor een meerpersoonshuishouden;

b. f 50,- voor een eenpersoonshuishouden.

Artikel 4

1. De uitkering wordt ambtshalve door de minister toegekend, waarbij in de toekenning melding wordt gemaakt van de voorwaarde bedoeld in artikel 2.

2. Gehecht aan of gevoegd bij de toekenning wordt aan elke belanghebbende een antwoordkaart toegezonden, welke hij binnen 10 dagen na dagtekening van de toekenning onder vermelding van zijn bank- of girorekeningnummer en zijn handtekening op de aangegeven wijze dient terug te zenden.

3. Aan degene die de antwoordkaart niet binnen 10 dagen heeft teruggezonden, zal een herinnering worden gezonden, waarin hem nogmaals 10 dagen worden gegund de kaart ingevuld terug te zenden.

4. De uitkering wordt zo mogelijk vóór 31 december 1996 door de minister, zo nodig door tussenkomst van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu uitbetaald.

Artikel 5

De toekenning van de uitkering kan geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken en een reeds uitbetaalde uitkering worden teruggevorderd, indien door de belanghebbende bij de aanvraag van individuele huursubsidie als bedoeld in de Wet individuele huursubsidie onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt.

§ 3 Toezichts- en slotbepaling

Artikel 6

Het toezicht op de uitvoering van deze regeling berust bij de minister.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1996 en wordt aangehaald als: Regeling koopkrachtreparatie 1996 IHS-gerechtigden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.


’s-Gravenhage, 19 augustus 1996. De Minister voornoemd,
A.P.W. Melkert.

Toelichting

Algemeen

Aanleiding

Door een hogere dan door het kabinet geraamde nominale ZfW-premie valt de koopkrachtontwikkeling voor 1996 lager uit dan verwacht. De nominale Zfw-premie is door de ziekenfondsen gemiddeld f 48,- hoger vastgesteld dan was voorzien. Voor ziekenfondsver-zekerden treedt derhalve een inkomensverlies op van circa f 50,- en voor gehuwden of samen-wonenden van ongeveer f 100,-.

Tijdens het debat over de knelpunten in de netto-inkomensontwikkeling van 29 januari 1996 is een motie aangenomen van het lid Van Zijl c.s. waarin het kabinet werd verzocht, indien in het voorjaar van 1996 zou blijken dat koopkrachtbehoud niet waarschijnlijk is, om de benodigde corrigerende maatregelen te nemen. Het kabinet heeft geen mogelijkheden in te grijpen in de hoogte van de nominale ZfW-premie omdat die door de ziekenfondsen zelf wordt vastgesteld. Direkte compensatie voor het effect van genoemde hogere premie is derhalve niet mogelijk.

Mede vanwege de beperkte financiele ruimte die het kabinet heeft voor de jaren 1996 en 1997 is besloten bij de vormgeving van de corrigerende maatregelen voor de hogere nominale ZfW-premie zo dicht mogelijk aan te sluiten bij die groepen voor wie bij de huidige inzichten in 1996 sprake is van koopkrachtverlies en voorts toe te spitsen op de financieel meest kwetsbare groepen (zie brief 10 april 1996, Kamerstukken II, 1995/96, 24.400, nr. 45).

Doelgroep

Het kabinet heeft besloten een specifieke maatregel te treffen waarbij de Individuele Huursubsidie (IHS) als voertuig dient. Eenpersoons huishoudens ontvangen een compensatiebedrag van f 50,- en meerpersoons huishoudens van f 100,-. Omdat het echter voor het tijdvak 1996-1997 niet meer mogelijk was de huursubsidietabellen aan te passen, vindt in 1996 compensatie plaats via een eenmalige uitkering voor huishoudens aan wie voor het tijdvak 1995-1996 huursubsidie is toegekend. De onderhavige regeling voorziet hierin. Naar aanleiding van de motie Noorman/Bakker (Kamerstukken II, 1995/96, 24.400, nr. 48), heeft het kabinet besloten om in 1996 alle IHS-ontvangers in eerder genoemd tijdvak in aanmerking te doen komen voor een eenmalige uitkering.

Met ingang van het huursubsidietijdvak 1997-1998 zal de structurele reparatie plaatsvinden overeenkomstig de regels van de nieuwe huursubsidiewet.

Er zijn huishoudens die qua woonlasten en inkomen vergelijkbaar zijn met IHS-gerechtigden maar die niet in aanmerking komen voor IHS, bijvoorbeeld eigen huis bezitters. Deze groep huishoudens kan in aanmerking komen voor een woonkostentoeslag bijzondere bijstand. Via een circulaire zal gemeenten worden gevraagd om analoog aan de compensatie van IHS-ontvangers, de ontvangers van een woonkostentoeslag te compenseren. Daarbij moet worden aangetekend dat de woonkostentoeslag als bijzondere bijstand wordt verstrekt, welke volledig is gedecentraliseerd.

Wel/geen inkomsten

Het ligt in de rede dat sociale diensten deze eenmalige uitkering niet korten op de (bijstands)uitkeringen. Dit niet alleen gelet op de aard van de uitkering, maar ook vanwege het feit dat deze eenmalige uitkering in de toekomst wordt meegenomen in de IHS-bijdrage, welke immers evenmin op de uitkering in mindering wordt gebracht. Door het aanmerken van de eenmalige uitkering als een gift kan worden voorkomen dat de sociale diensten de eenmalige uitkering bij de vaststelling van de middelen in aanmerking wordt genomen.

Uitvoeringstraject

Aangezien ontvangers van huursubsidie doelgroep zijn van de regeling wordt de regeling uitgevoerd door het ministerie van VROM. Probleem daarbij is dat van een groot deel van de IHS-ontvangers geen rekeningnummer bekend is omdat in veel gevallen de uitbetaling van de huursubsidie via de verhuurder verloopt. Daarom is ervoor gekozen om diegenen die in aanmerking komen voor de uitkering (het IHS-bestand) een toekenningsbrief met antwoordkaart toe te zenden waarop het rekeningnummer moet worden ingevuld. Deze antwoordkaart dient tijdig en volledig ingevuld te worden geretourneerd om aanspraak te kunnen maken op de uitkering. In opdracht van het ministerie van VROM zal een informatie-centrum worden ingericht waar nadere informatie kan worden ingewonnen over de uitvoering van de regeling. Het streven is om de eenmalige uitkering nog dit najaar uit te betalen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Zoals eerder in het algemene deel van deze toelichting uiteengezet is, worden de doelgroepen van de onderhavige regeling gevormd door die personen die in de periode van 1 juli 1995 tot en met 30 juni 1996 IHS-subsidie gerechtigd waren. Het is daarbij om het even of het recht zich over de gehele periode uitstrekte of slechts over een gedeelte ervan. Om de aansluiting bij de IHS en de uit de IHS beschikbare computergegevens compleet te maken, is bij de definities steeds verwezen naar de IHS-begrippen.

Artikel 2

Het recht op subsidie is voorwaardelijk in die zin dat belanghebbenden de hen toegezonden antwoordkaart moeten terugzenden op de wijze zoals nader aangegeven in artikel 4. Dit brengt mee dat de toekenning automatisch komt te vervallen, indien de belanghebbende de tweede antwoordkaart niet, niet tijdig of onvolledig ingevuld heeft teruggezonden. Dit zal ook uitdrukkelijk in de herinnering als bedoeld in artikel 4, derde lid, vermeld worden.

Artikel 3

De doelgroepen bestaan zoals gezegd uit de een- en meerpersoonhuishoudens die over het relevante jaar IHS-subsidie hebben toegekent gekregen. Concreet aangeduid zijn dit:

- de meerpersoonshuishoudens, ongeacht of er kinderen of pleegkinderen jonger dan 18 jaar deel van uitmaken; deze huishoudens ontvangen f 100,-;

- gehuwden, waarvan de meest verdienende partner 65 jaar of ouder is; dit geldt ongeacht of hun maandelijkse huur meer of minder dan f 710,- bedraagt; ook zij ontvangen f 100,-;

- eenpersoonshuishoudens; zij ontvangen f 50,-.

De uitkeringen zijn eenmalig en incidenteel van aard, reden waarom zij fiscaal niet als belastbaar inkomen worden beschouwd. De uitkeringen zijn derhalve netto.

Artikel 4

Bij de toekenning van de uitkering wordt gebruik gemaakt van de gegevens die bekend zijn uit het IHS-systeem. Hierdoor is het mogelijk de uitkering ambtshalve te verstrekken, d.w.z. zonder dat een tijdrovende en administratief bewerkelijke aanvraagprocedure gevolgd behoeft te worden.

De in het vierde lid genoemde slotdatum van 31 december 1996 moet beschouwd worden als een uitdrukking van de intentie om voor die datum de koopkrachtverliezen te repareren, niet als een fatale datum in de zin dat er na die datum geen betalingen meer zullen plaatsvinden. Het IHS-systeem kent het onvermijdelijke probleem dat ten aanzien van sommige personen uit de doelgroepen hun rechten pas met enige vertraging kunnen worden vastgesteld. Dit zal ’doorwerken’ naar de onderhavige regeling. Dit zal ook bij de uitvoering van de onderhavige regeling onvermijdelijk leiden tot ’nabetalingen’.

Artikel 5

Indien door toedoen van de belanghebbende ten onrechte individuele huursubsidie is verkregen (en daardoor ook ten onrechte uitkering krachtens deze regeling) kan de toekenning ingevolge deze regeling worden ingetrokken en de reeds uitbetaalde uitkering worden teruggevorderd.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A.P.W. Melkert.