Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Sociaal Economische RaadStaatscourant 1996, 122 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Samenstelling besturen en geledingen Bedrijfschappen en Produktschappen

Besluit bestuurssamenstelling Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad van 14 juni 1996 tot samenstelling van het bestuur van het Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 74, eerste lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

Gelet op artikel 4 van de Instellingsverordening Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie;

Gelet op de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Gehoord de betrokken organisaties;

Besluit:

§ 1 Samenstelling van het bestuur

Artikel 1

Elk van de volgende organisaties kan van het bestuur van het bedrijfschap, bestaande uit twaalf leden, het achter haar naam vermelde aantal leden benoemen:

Organisaties van ondernemers

- Vereniging van de Nederlandse Pluimveeverwerkende Industrie NEPLUVI: 4 leden

- Nederlandse Vereniging voor de Handel en Verwerking van Pluimvee, Wild en Tamme Konijnen: 2 leden

Organisaties van werknemers

- Voedingsbond FNV: 3 leden

- Industrie- en Voedingsbond CNV: 2 leden

- Unie BLHP, vakbond voor administratief, technisch en commercieel personeel: 1 lid

§ 2 Slotbepalingen

Artikel 2

Dit besluit wordt geplaatst in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie en de Staatscourant.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 1996.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit bestuurssamenstelling Bedrijfschap Pluimveehandel en -industrie.


Den Haag, 14 juni 1996.
K.G. de Vries, voorzitter.
J.W. Nelson, secretaris.

Indien een organisatie zich met het op haar betrekking hebbende besluit niet wil verenigen, kan zij tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van verzending daarvan op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Bestuurskamer.