Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1995, 3 pagina 0Besluiten van algemene strekking

Wijziging bijzonder Dagloonbesluit

'De Samenwerking', Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in Vlees en de Pluimveeslachterijen

29 december 1994

nr. 946606

De Sociale Verzekeringsraad,

Gelezen een verzoek van 'De Samenwerking' Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in Vlees en de Pluimveeslachterijen;

Gelet op artikel 15, vijfde lid van de Ziektewet;

Besluit:

goed te keuren het bijgevoegde besluit van 29 maart 1994 van het bestuur van 'De Samenwerking', Bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in Vlees en Pluimveeslachterijen tot wijziging van het bijzonder Dagloonbesluit ZW BV Samenwerking 1980.

Zoetermeer, 29 december 1994.
De Sociale Verzekeringsraad,
W.J.P.M. Fase, voorzitter.
N. van Veen, algemeen secretaris.

Bijlage

Het bestuur van 'de Samenwerking', bedrijfsvereniging voor het Slagers- en Vleeswarenbedrijf, de Groothandel in Vlees en de Pluimveeslachterijen, gevestigd te 's-Gravenhage;

Gelet op artikel 15, vierde lid, van de Ziektewet;

Besluit:

Artikel I

Het bijzonder Dagloonbesluit ZW BV Samenwerking 1980 wordt als volgt gewijzigd:

A. Het huidige artikel 1 wordt vernummerd tot artikel 1, eerste lid.

B. Na artikel 1, eerste lid, wordt een tweede lid ingevoegd dat als volgt luidt:

2. Voor de bij de bedrijfsvereniging verzekerde werknemer die in dienst is bij een werkgever die deelneemt aan de regeling SAVAS wordt, in afwijking van artikel 1, tweede lid, onderdeel d, van de in artikel 15, eerste en tweede lid van de Ziektewet bedoelde algemene regelen, het werknemersaandeel in de SAVAS-premie geacht niet tot het loon te behoren.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 oktober 1994.

Aldus vastgesteld te Rijswijk, 29 maart 1994.

Toelichting

Ingaande 1 januari 1994 is het sociaal fonds SAVAS in het leven geroepen. Dit fonds is opgericht door werkgevers- en werknemersorganisaties in het slagersbedrijf en strekt tot reparatie van het zogenaamde WAO-gat voor de werknemers in deze sector. Dit sociaal fonds kent een werknemersaandeel in de premie. Dit aandeel wordt op het loon van de werknemer ingehouden.

Over de ZW-uitkering is geen premie voor dit fonds verschuldigd. Indien dit werknemersdeel in de premie niet uitgezonderd zou worden voor de vaststelling van het ZW-dagloon, zou vanuit de ZW een vergoeding verstrekt worden voor werknemersdelen van premies die tijdens de ZW-periode niet verschuldigd zijn. Dat is ongewenst.

Artikel 1 lid 2: De bepaling heeft slechts betrekking op die werknemers op wier loon daadwerkelijk premie in wordt gehouden.