Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 1994, 252Algemeenverbindendverklaring van CAO-bepalingen

Metaal- en Elektrotechnische Industrie Bekendmaking in het kader van de algemeen verbindend- verklaring CAO-bepalingen

Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepaling

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID

BEKENDMAKING IN HET KADER VAN DE ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST IN DE METAAL- EN ELEKTROTECHNISCHE INDUSTRIE

8196

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelezen de mededeling van Stichting Raad van Overleg in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie namens partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie inzake de vaststelling van de gemiddelde bedrijfstakpremie voor de risicoverzekering welke een aanvulling geeft op de AAW/WAO-uitkeringen tot 70% van het WAO-dagloon;

Overwegende,

dat in artikel VI.5, lid 14 van de collectieve arbeidsovereenkomst in de Metaal- en Elektrotechnische Industrie onder meer is bepaald dat voor 1995 wordt uitgegaan van een gemiddelde bedrijfstakpremie die door deskundigen, door partijen te benoemen, wordt vastgesteld aan de hand van door de verzekeraar(s) aan te leveren gegevens;

dat genoemd artikel bij besluit van 7 oktober 1994 (Stcrt. 1994, nr. 196) algemeen verbindend is verklaard tot en met 31 mei 1996;

Maakt bekend:

De gemiddelde bedrijfstakpremie is voor 1995 bepaald op 3,88% van het loondeel tussen het maximum WAO-uitkeringsdagloon op jaarbasis en de AAW-grondslag op jaarbasis.

's-Gravenhage, 28 december 1994

De Minister van sociale Zaken en Werkgelegenheid

Names deze,

W. J. Schmale.