Besluit van 18 april 2024 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2022, 443) en het Besluit van 19 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2023, 236);

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 15 april 2024, nr. 2024-0000200144;

Gelet op artikel II van de Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2022, 443) en artikel II van het Besluit van 19 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2023, 236);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2022, 443) en het Besluit van 19 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2023, 236) treden in werking met ingang van 1 juli 2024.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 18 april 2024

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

Uitgegeven de dertigste april 2024

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkintreding van de Wet van 13 oktober 2022 tot wijziging van de Woningwet in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2022, 443) (hierna: de wet) en het Besluit van 19 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (Stb. 2023, 236) (hierna: het besluit) vastgesteld op 1 juli 2024. Met deze datum van inwerkingtreding wordt aangesloten bij het vaste verandermoment van 1 juli, zoals dat in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving is opgenomen. De wet en het besluit zijn respectievelijk op 9 november 2022 en 30 juni 2023 bekendgemaakt in het Staatsblad.

Inwerkingtreding van de bijbehorende Regeling van de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van 4 juli 2023, tot wijziging van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 in verband met aanpassing van het saneringskader (Strct. 2023, 29338) (hierna: de regeling) is geregeld in artikel II van die regeling. Deze treedt in werking op het tijdstip waarop het besluit in werking treedt.

In artikel 56a van de Woningwet wordt de Adviescommissie noodzakelijke werkzaamheden toegelaten instellingen ingesteld. In artikel 110a, tweede lid, van het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting 2015 wordt geregeld dat de minister voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de leden van deze commissie benoemt. Het voornemen is om gelijktijdig met inwerkingtreding van de wet, het besluit en de regeling de leden te benoemen. Het benoemingsbesluit zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

Naar boven