Besluit van 20 maart 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 maart 2023, nr. WJZ/37202202 (ID13033), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4) treedt in werking met ingang van 1 april 2023.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 maart 2023

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Uitgegeven de tweeëntwintigste maart 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet van 30 november 2022 tot wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer (Stb. 2023, 4). Nu de onderliggende wijziging van de Regeling studiefinanciering 2000 gereed is, kan deze wet per 1 april 2023 in werking treden. Deze van de vaste verandermomenten afwijkende inwerkingtredingsdatum houdt verband met het feit dat het wenselijk is de wet zo spoedig mogelijk in werking te laten treden, teneinde de daarin voorziene mogelijkheid voor studenten om gebruik te maken van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer, zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven