Wet van 15 november 2023 tot wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 15 november 2023

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

Uitgegeven de dertiende december 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.780.733

10.322.760

857.104

218.814

54.125

77.890

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Openbaar bestuur en democratie

413.807

281.256

14.765

42.565

40.965

140

2

Nationale veiligheid

451.152

451.152

17.214

– 6.035

– 6.035

0

3

Woningmarkt

7.107.960

6.857.504

505.600

– 14.284

– 102.337

59.355

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

1.044.050

898.160

91

237.190

163.623

595

5

Ruimtelijke ordening en Omgevingswet

143.672

143.672

4.458

– 11.069

– 11.069

7.494

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

514.629

514.629

10.927

– 1.678

– 1.678

0

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

139.301

139.301

64

– 37.533

– 39.002

59

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

163.651

163.651

144.531

67

67

0

14

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

3.000

3.000

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

11

Centraal apparaat

738.580

739.254

141.486

24.432

24.432

10.247

12

Algemeen

46.000

116.250

17.968

90

90

0

13

Nog onverdeeld

14.931

14.931

0

– 14.931

– 14.931

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 435 VII

Naar boven