Besluit van 23 november 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel A, artikel 1.1, de invoeging van de begripsbepalingen informatiestandaard en gegevensdienst en onderdeel B, artikel 3.1.2 van het Besluit van 21 oktober 2023 tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving) (Stb. 2023, 369)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 november 2023, kenmerk 3722203-1056599-WJZ;

Gelet op artikel II van het Besluit van 21 oktober 2023 tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving) (Stb. 2023, 369);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel A, artikel 1.1, de invoeging van de begripsbepalingen informatiestandaard en gegevensdienst en onderdeel B, artikel 3.1.2, van het Besluit van 21 oktober 2023 tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving) (Stb. 2023, 369), treden in werking met ingang van 1 juli 2024.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 23 november 2023

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de negenentwintigste november 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van twee begripsbepalingen in artikel 1.1 en artikel 3.1.2 van het Besluit tot wijziging van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg(aanwijzen van het versturen van een recept door huisarts aan terhandsteller als aangewezen gegevensuitwisseling en beschikbaar stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving) (Stb. 2023, 369) (hierna: het wijzigingsbesluit VRHT) vastgesteld op 1 juli 2024.

Het wijzigingsbesluit VRHT treedt op 1 januari 2024 in werking, met uitzondering van twee begripsbepalingen in artikel 1.1 en artikel 3.1.2. De inwerkingtreding van deze uitgezonderde artikelen wordt met dit besluit vastgesteld.

In artikel 3.1.2 is geregeld dat de huisarts het deel van het recept dat betrekking heeft op hoe en wanneer een geneesmiddel gebruikt moet worden (de medicatieafspraak) ter beschikking moet stellen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de cliënt, als deze laatste daarom verzoekt. In het kader van een juiste implementatie is met de huisartsen afgesproken dat deze verplichting op een later tijdstip, maar niet eerder dan een half jaar na inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit VRHT, in werking treedt. Dit besluit stelt de inwerkingtreding van de PGO-verplichting met betrekking tot de medicatieafspraak vast op 1 juli 2024.

VIPP Open en implementatie PGO-ontsluiting

Tot en met 31 mei 2024 loopt het VIPP OPEN-programma (Versnellingsprogramma informatie-uitwisseling professional en patiënt) specifiek voor huisartsen. Subsidies voor dit programma die voor deze datum zijn verstrekt blijven van toepassing. VIPP OPEN is bijna afgerond en 97% van de huisartsen zijn middels een Dienstverlener Aanbieder (DVA, voorheen DVZA) aangesloten op PGO’s. Hiermee voldoen bijna alle huisartspraktijken aan de eisen om onder andere de medicatieafspraak beschikbaar te kunnen stellen aan de cliënt via een PGO.

Met de huisartsenkoepels is besproken dat de huisartsenpraktijken die nog niet zijn aangesloten op een DVA tot 1 juli 2024 de tijd hebben om een PGO-aansluiting te realiseren. Er wordt in overleg met de huisartsenkoepels gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor deze praktijken.

Verschillende zorgsectoren, waaronder de huisartsen, worden de komende jaren financieel ondersteund door middel van subsidies bij de uitvoering van de werkagenda, die door die sectoren wordt opgesteld in het kader van het Integraal Zorg Akkoord. Door uitvoering van die werkagenda’s worden knelpunten opgelost voor de werking van de PGO’s, zodat patiënten en zorgverleners meer voordelen gaan ervaren bij de inzet van PGO’s. Dit is van belang omdat in de toekomst andere gegevensuitwisselingen zullen worden aangewezen via de Begiz, die eveneens zullen moeten gaan voldoen aan een PGO-verplichting.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven