Besluit van 13 november 2023, nr. 2023002190 tot wijziging van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten in verband met de uitvoering van de Verordening (EU) 2023/606 betreffende Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (Uitvoeringsbesluit wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 september 2023, 2023-0000195648, directie Financiële Markten;

Gelet op Verordening (EU) 2023/606 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft de vereisten in verband met het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen en het toepassingsgebied van in aanmerking komende beleggingsactiva, de vereisten inzake de samenstelling en diversificatie van de portefeuille en het lenen van contanten en andere fondsregels (PbEU 2023, L 80) en de artikelen 1:79, eerste lid, aanhef en onderdeel b, 1:80, aanhef en onderdeel b, en 1:81 van de Wet op het financieel toezicht;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 4 oktober 2023, nr. W06.23.00286/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 8 november 2023, 2023-0000243172, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage 1 wordt het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2015/760 (Europese langetermijnbeleggingsinstellingen) als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen wordt «13, eerste tot en met zesde lid» vervangen door «13, eerste tot en met vijfde lid», wordt «19 en 20» vervangen door «19, eerste tot en met vierde lid, en 20» en wordt «27 tot en met 30» vervangen door «29 en 30, eerste, tweede lid en vierde tot en met achtste lid».

2. In de opsomming van artikelen vervalt «26, eerste lid».

B

In bijlage 2 wordt het onderdeel met betrekking tot Verordening (EU) nr. 2015/760 (Europese langetermijnbeleggingsinstellingen) als volgt gewijzigd:

1. In de opsomming van artikelen wordt «13, eerste tot en met zesde lid» vervangen door «13, eerste tot en met vijfde lid», wordt «19» vervangen door «19, eerste tot en met vierde lid» en wordt «30» vervangen door «30, eerste, tweede lid en vierde tot en met achtste lid».

2. In de opsomming van artikelen vervallen de artikelen 26, eerste lid, 27 en 28 met de bijbehorende boetecategorie.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 januari 2024.

ARTIKEL III

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 november 2023

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag

Uitgegeven de vierentwintigste november 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

§ 1. Inleiding

Dit besluit geeft uitvoering aan Verordening (EU) 2023/606 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot wijziging van Verordening (EU) 2015/760 wat betreft de vereisten in verband met het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen en het toepassingsgebied van in aanmerking komende beleggingsactiva, de vereisten inzake de samenstelling en diversificatie van de portefeuille en het lenen van contanten en andere fondsregels (PbEU 2023, L 80) (wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen). Deze verordening is op 4 april 2023 in werking getreden en is van toepassing met ingang van 10 januari 2024.

In paragraaf 2 wordt kort de inhoud van de verordening beschreven. Paragraaf 3 beschrijft de inhoud van het uitvoeringsbesluit en paragraaf 4 beschrijft de financiële gevolgen, regeldrukkosten en uitvoeringslasten. Gezien de aard van het uitvoeringsbesluit is geen transponeringstabel opgenomen.

§ 2. Inhoud van de wijzigingsverordening

De herziening van de verordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen1 maakt deel uit van het Actieplan Kapitaalmarktunie. Met de herziening wordt beoogd de langetermijninvesteringen in bedrijven en projecten te stimuleren en niet-professionele beleggers te bewegen meer te beleggen in Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (ELTIFs). De wijzigingsverordening biedt meer mogelijkheden voor het opzetten van een ELTIF door verruiming van de activa waarin mag worden belegd, versoepeling van de fondsregels omtrent risicospreiding, de mogelijkheid om gebruik te maken van hefboomfinanciering en te beleggen in master-feeder structuren. Om niet-professionele beleggers te beschermen dient door de beheerder van de ELTIF of de distributeur een geschiktheidstoets te worden uitgevoerd voordat een niet-professionele belegger de rechten van deelneming in de ELTIF kan aanschaffen. Tevens dient de beheerder van een ELTIF te voldoen aan de regels omtrent het productontwikkelingsproces.

§ 3. Inhoud van het uitvoeringsbesluit

De wijzigingen als gevolg van de wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen zijn beperkt tot enkele aanpassingen in de bijlagen van het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten, in het onderdeel Verordening (EU) nr. 2015/760 (Europese langetermijnbeleggingsinstellingen). De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan bij overtreding van de gewijzigde artikelen een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete opleggen. Bij het bepalen van de boetecategorie die passend is bij overtreding van een artikel uit de verordening is rekening gehouden met de aard en ernst van de overtreding en aangesloten bij de boetecategorie die passend is geacht voor overtreding van vergelijkbare artikelen uit de verordening.

§ 4. Financiële gevolgen, regeldrukkosten en uitvoeringslasten

Aangezien met dit uitvoeringsbesluit uitsluitend wordt voorzien in de mogelijkheid tot handhaving van enkele onderdelen van de verordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen, heeft dit besluit geen financiële gevolgen en geen gevolgen voor de regeldruk. Het besluit heeft ook geen uitvoeringslasten tot gevolg.

§ 5. Consultatie

Gezien de aard en de zeer beperkte omvang van de in dit besluit opgenomen wijzigingen is afgezien van het openbaar consulteren van het besluit.

Artikelsgewijs

Artikel I

De wijzigingen onder onderdeel A zien op de aanpassingen van bijlage 1 van het besluit. In bijlage 1 zijn de artikelen uit de Verordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen opgenomen waarvoor bij overtreding een last onder dwangsom kan worden opgelegd door de AFM. De wijzigingen onder onderdeel B zien op de aanpassing van bijlage 2 van het besluit. In die bijlage zijn de artikelen uit de Verordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen opgenomen waarvoor bij overtreding een boete kan worden opgelegd door de AFM. Daarbij is tevens voorzien in een aanduiding van een boetecategorie die de maximale boetehoogte bepaalt. De boetecategorieën zijn bepaald naar de ernst van de overtreding en sluiten aan bij de boetecategorieën die thans gelden voor soortgelijke overtredingen.

Artikel II

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van het besluit. De wijzigingsverordening Europese langetermijnbeleggingsinstellingen is op 4 april 2023 in werking getreden en van toepassing met ingang van 10 januari 2024. Het besluit treedt tegelijkertijd met de wijzigingsverordening in werking, namelijk met ingang van 10 januari 2024. Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten voor wetgeving in verband met de uitvoering van EU-wetgeving.

De Minister van Financiën, S.A.M. Kaag


X Noot
1

Verordening (EU) 2015/760 wat betreft de vereisten in verband met het beleggingsbeleid en de voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen en het toepassingsgebied van in aanmerking komende beleggingsactiva, de vereisten inzake de samenstelling en diversificatie van de portefeuille en het lenen van contanten en andere fondsregels (PbEU 2023, L 80).

Naar boven