Wet van 1 november 2023 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen over een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product en dat het daartoe noodzakelijk is de Mediawet 2008 aan te passen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING VAN DE MEDIAWET 2008

De Mediawet 2008 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 3.29a komt te luiden:

Artikel 3.29a

In deze titel en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

animatie:

audiovisuele productie met toepassing van een filmtechniek waarbij de illusie van beweging wordt gecreëerd door verschillende stilstaande beelden na elkaar af te spelen;

commerciële mediadienst op aanvraag:

mediadienst op aanvraag die door een commerciële media-instelling wordt verzorgd en waarbij het media-aanbod betrekking heeft op producten met bewegende beeldinhoud al dan niet mede met geluidsinhoud. Daaronder worden ook begrepen bijbehorende ondertitelingsdiensten en elektronische programmagidsen;

documentairefilm:

audiovisuele productie in het genre non-fictie waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl, met een vertoningsduur van ten minste 50 minuten;

documentaireserie:

audiovisuele productie in het genre non-fictie, waarbij de eigen visie van de regisseur wordt vormgegeven met creatieve gebruikmaking van filmische middelen in een persoonlijke stijl, met een doorlopende verhaallijn en in een beperkte reeks, met een totale vertoningsduur van ten minste 120 minuten, verdeeld over meerdere afleveringen van ieder ten minste twintig minuten;

dramaserie:

audiovisuele productie in het genre fictie, met een doorlopende verhaallijn en in een beperkte reeks, met een totale vertoningsduur duur van ten minste 120 minuten, verdeeld over afleveringen van ieder ten minste twintig minuten, dan wel in het geval van een serie die in het bijzonder bestemd is voor kinderen jonger dan twaalf jaar of van een animatie, met een totale vertoningsduur van ten minste 100 minuten, verdeeld over afleveringen van ieder ten minste tien minuten;

speelfilm:

audiovisuele productie in het genre fictie met een vertoningsduur van ten minste 60 minuten.

B

Na artikel 3.29d worden vijf artikelen ingevoegd, die luiden:

Artikel 3.29e

 • 1. Een media-instelling die een commerciële mediadienst op aanvraag verzorgt, investeert in Nederlands cultureel audiovisueel product.

 • 2. De investering bedraagt vijf procent van de relevante omzet per boekjaar.

 • 3. De relevante omzet per boekjaar bestaat uit alle in Nederland gegenereerde omzet die verband houdt met het aanbieden van de betreffende commerciële mediadienst op aanvraag. Hiertoe wordt gerekend omzet uit:

  • a. reclameboodschappen;

  • b. abonnementen;

  • c. gebruikerstransacties;

  • d. sponsoring; en

  • e. productplaatsing.

 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing indien de relevante omzet per boekjaar minder dan € 10 miljoen bedraagt.

 • 5. Het Commissariaat kan een media-instelling als bedoeld in het eerste lid ontheffing verlenen van het eerste lid indien toepassing gelet op de aard of het onderwerp van de betreffende mediadienst, of het gebruik van innovatieve formats, praktisch onuitvoerbaar of ongerechtvaardigd zou zijn.

 • 6. Het Commissariaat kan nadere regels stellen over de ontheffing, bedoeld in het vijfde lid, welke regels de goedkeuring behoeven van Onze Minister.

Artikel 3.29f

Onder Nederlands cultureel audiovisueel product wordt verstaan een Europese productie in de zin van artikel 1, onderdeel n, van de Europese richtlijn, niet zijnde een verslag of de weergave van een of meer sportevenementen of sportwedstrijden, die voldoet aan ten minste twee van de volgende voorwaarden, waarvan ten minste één van de onder a of b genoemde voorwaarden:

 • a. het scenario is voor ten minste 75 procent geschreven in de Nederlandse of Friese taal;

 • b. de hoofdpersonages drukken zich voor ten minste 75 procent uit in de Nederlandse of Friese taal;

 • c. het scenario is gebaseerd op een origineel literair werk in de Nederlandse of Friese taal;

 • d. het hoofdthema houdt verband met de Nederlandse cultuur, geschiedenis, maatschappij of politiek.

Artikel 3.29g

 • 1. De investering, bedoeld in artikel 3.29e, eerste lid, wordt uitgevoerd voordat twee boekjaren zijn verstreken sinds het einde van het boekjaar waarin de relevante omzet, bedoeld in artikel 3.29e, is gegenereerd.

 • 2. Indien een media-instelling in één boekjaar meer investeert dan waartoe hij op grond van artikel 3.29e verplicht is, telt het meer geïnvesteerde mee in het daarop volgende boekjaar.

 • 3. De investering vindt plaats in media-aanbod dat kwalificeert als Nederlands cultureel audiovisueel aanbod en bestaat uit:

  • a. een investering in een productie of coproductie;

  • b. de verkrijging vooraf van een exploitatielicentie ten aanzien van een nog niet voltooide productie; of

  • c. de verkrijging van een exploitatielicentie ten aanzien van een productie die op het moment van de verkrijging niet ouder is dan vier jaar.

 • 4. Ten minste de helft van het te investeren bedrag wordt aangewend ten behoeve van media-aanbod dat kwalificeert als Nederlands cultureel audiovisueel product en een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm is.

 • 5. Ten minste zestig procent van het te investeren bedrag wordt aangewend ten behoeve van onafhankelijke producties als bedoeld in artikel 3.22, eerste lid. Artikel 3.22, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 6. De investering is uitgevoerd wanneer een of meer overeenkomsten zijn gesloten ten behoeve van een investering of verkrijging als bedoeld in het derde lid dan wel, voor zover het betreft een investering, bedoeld in het derde lid, onder a, het te investeren bedrag op andere wijze aantoonbaar daarvoor is aangewend.

 • 7. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de gevolgen voor het uitvoeren van de investering van de ontbinding of niet nakoming van een overeenkomst als bedoeld in het vijfde lid, dan wel van het niet langer op aantoonbare wijze aanwenden van het te investeren bedrag.

Artikel 3.29h

 • 1. Een media-instelling als bedoeld in artikel 3.29e, eerste lid, informeert het Commissariaat jaarlijks vóór 1 juli met betrekking tot het voorgaande boekjaar over het volgende:

  • a. de samenstelling en hoogte van de relevante omzet; en

  • b. de uitvoering van de investering bedoeld in artikel 3.29e, eerste lid.

 • 2. Het eerste lid is niet van toepassing op een media-instelling waarvan de totale in Nederland gegenereerde omzet minder dan € 10 miljoen per boekjaar betreft.

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de aanlevering van informatie of stukken bij het Commissariaat ter uitvoering van het eerste lid.

Artikel 3.29i

 • 1. De artikelen 3.29e, 3.29g en 3.29h zijn eveneens van toepassing op een aanbieder van mediadiensten die krachtens artikel 2 van de Europese richtlijn onder de bevoegdheid van een andere lidstaat valt en een commerciële mediadienst op aanvraag verzorgt die zich geheel of gedeeltelijk richt op publiek in Nederland, behalve wanneer de mediadienst een klein publiek heeft.

 • 2. Het Commissariaat kan een aanbieder van mediadiensten als bedoeld in het eerste lid ontheffing verlenen van artikel 3.29e, eerste lid, indien toepassing gelet op de aard of het onderwerp van de betreffende mediadienst, of het gebruik van innovatieve formats, praktisch onuitvoerbaar of ongerechtvaardigd zou zijn. Artikel 3.29e, zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen indicatoren worden vastgesteld waaruit kan worden opgemaakt dat een mediadienst zich richt op publiek in Nederland.

C

Na titel 9.2 wordt een titel ingevoegd, die luidt:

TITEL 9.2a OVERGANGSBEPALINGEN EN EVALUATIEBEPALING INVESTERINGSVERPLICHTING COMMERCIËLE MEDIADIENSTEN OP AANVRAAG

Artikel 9.14g

De relevante omzet, bedoeld in artikel 3.29e, wordt voor het eerst bepaald over de resterende maanden van het op de datum van inwerkingtreding van dit artikel lopende boekjaar, dan wel over het boekjaar dat aanvangt op de datum van inwerkingtreding van dit artikel.

Artikel 9.14h
 • 1. Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de artikelen 3.29e tot en met 3.29i aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van die bepalingen in de praktijk.

 • 2. Onze Minister doet voorts jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal over de door media-instellingen in het daaraan voorafgaande boekjaar gedane investeringen in Nederlands cultureel audiovisueel product, zijnde een documentairefilm, documentaireserie, dramaserie of speelfilm, en vermeldt daarbij tevens welke investeringen zijn aangewend ten behoeve van onafhankelijke producties als bedoeld in artikel 3.22, eerste lid.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 1 november 2023

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, G. Uslu

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, H.M. de Jonge

Uitgegeven de achtste november 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 176

Naar boven