Besluit van 25 september 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Reparatiewet forensische zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Rechtsbescherming van 22 september 2023, Directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4775909, gedaan mede namens Onze Minister voor Langdurige Zorg en Sport;

Gelet op artikel XX van de Reparatiewet forensische zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Reparatiewet forensische zorg treedt in werking met ingang van 1 oktober 2023, met uitzondering van artikel I, onderdeel M, en artikel V.

  • 2. Artikel I, onderdeel M, en artikel V van de Reparatiewet forensische zorg treden in werking met ingang van 1 januari 2024.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 september 2023

Willem-Alexander

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Uitgegeven de achtentwintigste september 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Reparatiewet forensische zorg met ingang van 1 oktober 2023. Op verzoek van het openbaar ministerie treden twee onderdelen van de wet in werking met ingang van 1 januari 2024, omdat deze onderdelen enige implementatietijd vergen. De inwerkingtredingsdatum van 1 oktober 2023 wijkt af van de vaste verandermomenten van wetten en algemene maatregelen van bestuur die zijn vastgelegd in de Aanwijzingen voor de regelgeving (Ar 4.17, eerste lid). Deze uitzondering is gerechtvaardigd omdat het bij de Reparatiewet forensische zorg gaat om reparatieregelgeving (Ar 4.17, vijfde lid, onderdeel c).

De Minister voor Rechtsbescherming, F.M. Weerwind

Naar boven