Besluit van 11 september 2023 tot wijziging van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met het aantal te benoemen leden per organisatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 september 2023, nr. 2023-0000498811;

Gelet op artikel 4, vijfde en zevende lid van de Wet op de Sociaal-Economische Raad;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 1 van het Besluit Organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden komt te luiden:

Artikel 1

De volgende organisaties worden aangewezen tot het benoemen van het achter hun naam vermelde aantal leden van de Sociaal-Economische Raad:

 • a. organisaties van ondernemers:

  Vereniging VNO-NCW:

  8 leden

  Koninklijke Vereniging MKB-Nederland:

  3 leden

  Land- en Tuinbouworganisatie Nederland:

  1 lid

 • b. organisaties van werknemers:

  Federatie Nederlandse Vakbeweging:

  8 leden

  Christelijk Nationaal Vakverbond:

  2 leden

  Vakcentrale voor Professionals:

  2 leden

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 september 2023

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de vijftiende september 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit zijn het aantal zetels per organisatie opnieuw vastgesteld. In verband met het vaststellen van de zetels heeft de Minister advies ingewonnen bij de Sociaal-Economische Raad (hierna: de Raad). De zetelverdeling in de Raad vindt, zowel aan werknemerszijde als werkgeverszijde, plaats op basis van overeenstemming tussen de respectieve betrokken organisaties. Als geen overeenstemming wordt bereikt, wordt de zetelverdeling vastgesteld op basis van het SER-besluit beleidsregels representativiteit.

Uit het advies volgt dat er geen aanleiding is tot het aanwijzen van andere organisaties. Wel is geadviseerd tot het uitbreiden van de zetels van 33 naar 36. Hiertoe is het Besluit ex artikel 4 Wet op de Bedrijfsorganisatie aangepast. De zeteluitbreiding wordt benut om, binnen de drie geledingen van de SER, organisaties van zelfstandigen c.q. personen met expertise op het gebied van zelfstandig ondernemerschap aan te wijzen voor een plek in de Raad.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Naar boven