Besluit van 21 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2023, nr. 2023-0000413550;

Gelet op artikel IV van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdeel D, van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector treedt in werking op 21 augustus 2023.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 juli 2023

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip

Uitgegeven de zevenentwintigste juli 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit treedt artikel I, onderdeel D, van de Implementatiewet Richtlijn 2020/1057/EU inzake detachering in de wegvervoersector in werking met ingang van 21 augustus 2023. Het merendeel van deze wet is reeds in werking getreden op 1 juni 2023, zodat artikel I, onderdeel D, het resterende deel betreft.

Dit onderdeel treedt in werking in werking op de datum vanaf welke slimme tachografen, die voldoen aan de vereisten inzake de registratie van grensoverschrijdingen en extra activiteiten als bedoeld in artikel 8, lid 1, eerste alinea, van Verordening (EU) nr. 165/2014, verplicht moeten worden ingebouwd in de voertuigen die voor het eerst worden geregistreerd in een lidstaat, in het kader van artikel 8, lid 1, vierde alinea, van die verordening. Dit vloeit voort uit artikel 1, vierde lid, laatste volzin, van de Mobiliteitsrichtlijn1.

De inwerkingtreding van onderdeel D heeft tot gevolg dat de vrijstellingen inzake extra activiteiten bij bilaterale wegvervoersactiviteiten, bedoeld in artikel 9b, tweede lid, onderdeel a, subonderdelen 3° en 4°, en onderdeel b, subonderdeel 4°, van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) vanaf die datum slechts van toepassing zijn op bestuurders die gebruikmaken van voertuigen waarin een slimme tachograaf is aangesloten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, C.E.G. van Gennip


X Noot
1

Richtlijn (EU) 2020/1057 van het Europees Parlement en de Raad van 15 juli 2020 tot vaststelling van specifieke regels met betrekking tot Richtlijn 96/71/EG en Richtlijn 2014/67/EU wat betreft de detachering van bestuurders in de wegvervoersector en tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG wat betreft de handhavingsvoorschriften en Verordening (EU) nr. 1024/2012 (PbEU 2020, L 249).

Naar boven