Besluit van 10 juli 2023 tot vaststelling van het tijdstip van gedeeltelijke inwerkingtreding van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256) en van inwerkingtreding van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van een tweetal werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen (Stb. 2023, 257)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 2023, nr. 2023-0000364427;

Gelet op artikel III van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256) en artikel II van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van een tweetal werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen (Stb. 2023, 257);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 15 juli 2023 treden in werking:

  • a. artikel I, onderdelen A, B, onder 1, C, D, E, F, en G, van het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256);

  • b. het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van een tweetal werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen (Stb. 2023, 257).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst

’s-Gravenhage, 10 juli 2023

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen

Uitgegeven de twaalfde juli 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

1. Toelichting op het Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer

Het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met onder andere de aanwijzing van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ten behoeve van de inschrijving als niet-ingezetene van studenten uit met name het Caribisch deel van het Koninkrijk, alsmede van het Besluit burgerservicenummer in verband met een aanpassing in de beheervoorziening burgerservicenummer (Stb. 2023, 256; hierna: het besluit) bepaalt in artikel III dat de artikelen van het besluit in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Met dit koninklijke besluit wordt in afwijking van het kabinetsbeleid inzake vaste verandermomenten, voorzien in de inwerkingtreding van artikel I, onderdelen A, B, onder 1, C, D, E, F en G, van het besluit met ingang van 15 juli 2023. Het betreft een aantal kleine, inhoudelijke wijzigingen van het Besluit basisregistratie personen (hierna: Besluit BRP).

Artikel I, onderdeel C, van het besluit voorziet in een uitzondering op de verschijningsplicht van de niet-ingezetene bij de eerste inschrijving. Artikel 2.67, derde lid, laatste zin, van de Wet BRP biedt de mogelijkheid om bij AMvB gevallen aan te wijzen waarin van de persoonlijke verschijningsplicht bij de eerste inschrijving van een niet-ingezetene kan worden afgeweken. Hierin wordt met genoemd onderdeel voorzien voor de situatie waarin de betrokkene niet in staat is om in persoon te verschijnen vanwege de toestand van zijn gezondheid.

Artikel I, onderdeel F, onder 2, van het besluit voorziet in de uitbreiding van de registratie van EU-kiesrechtgegevens in de BRP met gegevens over het laatste adres en de woonplaats in de lidstaat van herkomst. Voorafgaand aan elke verkiezing van het Europees Parlement (EP) wisselen EU-lidstaten gegevens uit over kiesgerechtigde burgers om te voorkomen dat deze burgers twee oproepkaarten ontvangen voor de verkiezingen (in de lidstaat van verblijf en in de lidstaat van herkomst). De wijziging van het Besluit BRP maakt de registratie en de uitwisseling van de daarvoor benodigde gegevens mogelijk. Tot slot wordt met onderdeel F, onder 1 en 3, ook voorzien in een tweetal redactionele verbeteringen.

Artikel I, onderdeel G, van het besluit voorziet in het uitbreiden van de aanwijzing van gouverneurs en gezaghebbers voor gegevensverstrekking uit de BRP. De categorieën van gegevens die ten hoogste verstrekt kunnen worden, zijn uitgebreid met gegevens over curatele, gezag, nationaliteit, verblijfsrecht en paspoortgegevens. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor verschillende stappen in het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten bij personen die in de BRP zijn ingeschreven.

Deze onderdelen van artikel I van het besluit kunnen met ingang van 15 juli 2023 in werking treden, omdat de daarvoor noodzakelijke technische voorzieningen dan gereed zijn.

Tot slot worden met artikel I, onderdelen A, B, onder 1, D en E, van het besluit een aantal wetstechnische en redactionele verbeteringen aangebracht in het Besluit BRP.

Bij de inwerkingtreding van dit besluit met ingang van 15 juli 2023 wordt afgeweken van het stelsel van vaste verandermomenten en minimuminvoeringstermijnen. De mogelijkheid om af te wijken van de persoonlijke verschijningsplicht bij de eerste inschrijving van een niet-ingezetene in de situatie waarin de betrokkene niet in staat is om in persoon te verschijnen vanwege de toestand van zijn gezondheid, en de uitbreiding van de aanwijzing van gouverneurs en gezaghebbers voor gegevensverstrekking uit de BRP, dient zo spoedig mogelijk te geschieden, omdat dit aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of nadelen voorkomt. Ditzelfde geldt voor de uitbreiding van de registratie van EU-kiesrechtgegevens in de BRP met gegevens over het laatste adres en de woonplaats in de lidstaat van herkomst. Dit maakt immers de bilaterale gegevensuitwisseling tussen EU-lidstaten mogelijk rondom verkiezen van het EP. Daar komt bij dat ten aanzien van dit onderdeel sprake is van de implementatie van Richtlijn 93/109/EG.1 Ten aanzien van artikel I, onderdelen A, B, onder 1, D, E en F, onder 1 en 3, geldt dat enkel sprake is van een aantal wetstechnische en redactionele verbeteringen die voor de burger en de uitvoering geen directe gevolgen hebben.

2. Toelichting op het Besluit tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van een tweetal werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen

Het Besluit van 10 juli 2023 tot wijziging van het Besluit basisregistratie personen in verband met het aanwijzen van een tweetal werkzaamheden met gewichtig maatschappelijk belang en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen (Stb. 2023, 257; hierna: het besluit) treedt ook in werking op 15 juli 2023.

Het besluit wijzigt eveneens het Besluit BRP. Op grond van het besluit worden twee nieuwe werkzaamheden aangewezen als werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang ten behoeve waarvan systematisch gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt. De werkzaamheden betreffen: (1) het informeren van familieleden van een patiënt bij een geconstateerde erfelijke aandoening (klinisch genetische centra) en (2) het honoreren van aanspraken van gerechtigden op opvorderbare gelden en diensten op de verzekeraar en het beëindigen van periodieke uitkeringen (levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars). Tot slot wordt geregeld dat burgers niet langer de verwerking van hun persoonsgegevens door zorginstellingen kunnen beperken.

Bij de inwerkingtreding van het besluit wordt eveneens afgeweken van het stelsel van vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn. Het aanwijzen van klinisch genetische centra en levensverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars als derde voor de BRP en het beëindigen van de verstrekkingsbeperking voor verstrekkingen aan zorginstellingen dient zo spoedig mogelijk te geschieden, omdat dit aanmerkelijke ongewenste private of publieke voor- of nadelen voorkomt. Daar komt bij dat afwijking van de vaste verandermomenten en de minimuminvoeringstermijn in dit geval niet bezwaarlijk is omdat de genoemde doelgroep reeds voorbereid en geïnformeerd is en gebaat is bij een spoedige inwerkingtreding. Ten aanzien van artikel I, onderdelen A, onder 2, en B, geldt tot slot dat enkel sprake is van een wetstechnische verbetering zonder inhoudelijke gevolgen.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A.C. van Huffelen


X Noot
1

Richtlijn 93/109/EG van de Raad van 6 december 1993 tot vaststelling van de wijze van uitoefening van het actief en passief kiesrecht bij de verkiezingen voor het Europees Parlement ten behoeve van de burgers van de Unie die verblijven in een Lidstaat waarvan zij geen onderdaan zijn (PbEG 1993, L 329).

Naar boven