Besluit van 19 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2023, kenmerk 3573359-1046248-WJZ;

Gelet op artikel 3.2 van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 april 2023

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de eenentwintigste april 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vastgesteld op 1 juli 2023.

Op 1 juli 2023 treedt de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (hierna: de wet) in werking. In de wet zijn grondslagen opgenomen om een nadere uitwerking te geven aan het in de wet opgenomen certificeringsstelsel. Daarnaast kunnen nadere regels worden gesteld over de informatieverwerking voor het uitvoeren van wettelijke taken (zoals toezicht en handhaving) en voor beleidsvorming. Het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg geeft hieraan uitvoering door nadere regels te stellen aan het certificeringsstelsel en over de informatieverwerking voor het uitvoeren van wettelijke taken (zoals toezicht en handhaving) en voor beleidsvorming. Met de inwerkingtreding van dit besluit op 1 juli 2023 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de mogelijkheid om certificerende instellingen aan te wijzen. Bij de certificerende instellingen kunnen IT-leveranciers informatietechnologieproducten en -diensten, die voldoen aan normen die van toepassing worden verklaard in een amvb bij een spoor 2-aanwijzing, laten certificeren. Zo weten zorgaanbieders dat zij informatieproducten en -diensten afnemen die hen in staat stellen aan de Wegiz te voldoen.

In afwijking van wat is opgenomen in artikel 3.2 van het Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg is ervoor gekozen om dit besluit in zijn geheel in werking te laten treden. De mogelijkheid om verschillende onderdelen op verschillende data in werking te laten treden was opgenomen, omdat er de mogelijk bestond dat dit besluit eveneens zou zien op aangewezen gegevensuitwisselingen als bedoeld in de wet. Nu dit besluit geen gegevensuitwisselingen aanwijst, en enkel ziet op het certificeringsstelsel, mist de noodzaak om dit besluit op verschillende momenten in werking te laten treden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Naar boven