Besluit van 19 april 2023, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 april 2023, kenmerk 3561106-1045668-WJZ;

Gelet op artikel 9.2 van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg, met uitzondering van artikel 7.3, treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 april 2023

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de eenentwintigste april 2023

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit koninklijk besluit wordt het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (hierna: Wegiz) vastgesteld op 1 juli 2023, met uitzondering van artikel 7.3. Met de datum van inwerkingtreding wordt aangesloten bij het vaste verandermoment van 1 juli, zoals dat in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving is opgenomen.

De Wegiz maakt het mogelijk om bij algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb) specifieke gegevensuitwisselingen in de zorg aan te wijzen waarbij de gegevens verplicht elektronisch moeten worden uitgewisseld. De Wegiz kent twee typen aanwijzingen: een spoor 1- en een spoor 2-aanwijzing. Een spoor 1-aanwijzing verplicht dat een gegevensuitwisseling ten minste elektronisch plaatsvindt, bijvoorbeeld via beveiligde e-mail. Een spoor 2-aanwijzing verplicht elektronische gegevensuitwisseling volgens genormeerde eisen aan taal en techniek.

Voor vier gegevensuitwisselingen zijn momenteel amvb’s in ontwikkeling. De eerste is de spoor 1-aanwijzing Versturen van het recept door de huisarts aan de terhandsteller (onderdeel van de gegevensuitwisseling Medicatieoverdracht – Digitaal voorschrijven en ter hand stellen). Beoogde inwerkingtreding van deze amvb is medio 2024.

De eerste amvb met een spoor 2-aanwijzing wordt naar verwachting in 2024 gepubliceerd en treedt in dat geval op 1 juli 2025 in werking. Dit betreft de uitwisseling van de Basisgegevensset Zorg binnen instellingen waar medisch specialistische zorg wordt verleend. De overige twee gegevensuitwisselingen, Beeldbeschikbaarheid en Verpleegkundige overdracht, volgen in de jaren erna. Behalve de amvb’s die nu ontwikkeld worden, staan op de Meerjarenagenda Wegiz en bijbehorende verzamellijst meer gegevensuitwisselingen waaraan de komende jaren gewerkt gaat worden. Deze Meerjarenagenda wordt regelmatig herijkt.

Met de inwerkingtreding van de Wegiz op 1 juli 2023 heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ook de mogelijkheid om certificerende instellingen aan te wijzen. Bij de certificerende instellingen kunnen IT-leveranciers informatietechnologieproducten en -diensten, die voldoen aan normen die van toepassing worden verklaard in een amvb bij een spoor 2-aanwijzing, laten certificeren. Zo weten zorgaanbieders dat zij informatieproducten en -diensten afnemen die hen in staat stellen aan de Wegiz te voldoen. Toezicht en handhaving op het stelsel van certificering (en daarmee op zorgaanbieders en leveranciers van ICT-producten en -diensten) is bij de IGJ belegd.

De afgelopen jaren is onder meer door het zorgveld al hard gewerkt aan de implementatie van de gegevensuitwisselingen die straks bij amvb verplicht worden. Zo worden onder meer voor alle vier genoemde gegevensuitwisselingen al kwaliteitsstandaarden ontwikkeld. Anders dan vermeld in paragraaf 10.3 van de memorie toelichting bij de Wegiz zal daarom geen overgangsperiode gaan gelden. Met betrekking tot artikel 7.3 waarin een wijziging is opgenomen van de Wet publieke gezondheid wordt het volgende opgemerkt. Wanneer de gegevensuitwisseling in de jeugdgezondheidszorg in de toekomst eventueel onder de Wegiz wordt gebracht, zal de Wegiz de basis moeten zijn waarop eisen gesteld worden aan taal en techniek, en niet artikel 5, derde lid, onderdeel b. Zolang dit echter nog niet het geval is, zal de wijziging van de Wet publieke gezondheid zoals opgenomen in artikel 7.3 van de Wegiz nog niet in werking treden. De invoering van de Wegiz op 1 juli 2023 komt op een mooi moment, omdat de eerste amvb dan kan ingaan in 2024 op het moment dat het zorgveld hier klaar voor is. Onderdelen van de normen, standaarden en afsprakenstelsels van gegevensuitwisselingen zijn weer bouwstenen voor volgende gegevensuitwisselingen, waardoor volgende aanwijzingen steeds sneller tot stand kunnen komen. Zo kan de Wegiz haar functie van vliegwiel bij de realisatie van elektronische gegevensuitwisseling in de zorg vervullen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport E.J. Kuipers

Naar boven