Besluit van 9 december 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 8 december 2022, nr. IENW/BSK-2022/293297, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van de Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels treedt in werking met ingang van 17 december 2022.

Artikel 2

Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt gepubliceerd, wordt uitgegeven na 16 december 2022 treedt in afwijking van artikel 1 de Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels in werking met ingang van 1 januari 2024, met uitzondering van artikel I, onderdeel J, dat op 15 januari 2023 in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 9 december 2022

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Uitgegeven de zestiende december 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Eerste Kamer heeft op 29 november 2022 het initiatiefvoorstel van Wet van de leden Bromet en Tjeerd de Groot tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels aanvaard.

De Tweede Kamer heeft vervolgens op 1 december 2022 een motie1 aanvaard die de regering vraagt zorg te dragen dat de wetswijziging nog voor de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 in werking treedt, en uiterlijk 18 december 2022 in het Staatsblad wordt gepubliceerd. Feitelijk betekent dit publicatie op uiterlijk 16 december 2022.

Om uitvoering te geven aan deze motie wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en van de vaste invoeringstermijnen voor wetten. De Wet tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels (verder: wet) treedt in werking op 17 december 2022. Dat is voor de datum waarop nieuwe politieke partijen of groeperingen bij het centraal stembureau kunnen worden geregistreerd.

Indien dit besluit na 16 december 2022 in het Staatsblad wordt gepubliceerd, dan wordt de wet op 1 januari 2024 van kracht, met uitzondering van artikel I, onderdeel J, dat op 15 januari 2023 van kracht wordt. Dit artikelonderdeel bevat het schrappen van de verplichte geborgde zetel in de dagelijkse besturen van de waterschappen. Het is zo ruim voor de komende coalitievormingen in de besturen duidelijk dat deze zetel vervalt. Voor dat onderdeel wordt in dit geval afgeweken van de vaste verandermomenten en vaste invoeringstermijnen. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de motie van de Eerste Kamer waarin de regering wordt verzocht om dit onderdeel wel voor de komende waterschapsverkiezingen van kracht te laten worden indien de wetswijziging niet uiterlijk op 19 december 2023 is gepubliceerd.2

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers


X Noot
1

Kamerstukken II 2022/2023, 35 608, nr. 18.

X Noot
2

Kamerstukken I 2022/2023, 35 608, nr. N (tijdens de plenaire behandeling is in reactie op de motie aangegeven dat die wordt gezien als verzoek om publicatie uiterlijk vóór 19 december 2022).

Naar boven