Wet van 9 december 2022 tot wijziging van de Waterschapswet in verband met het schrappen van de geborgde zetels voor de categorie bedrijven, het schrappen van de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel en het introduceren van een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Waterschapswet te wijzigen om de geborgde zetels voor de categorie bedrijven te schrappen, de eis dat ten minste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel te schrappen en een vaste verdeling van de resterende geborgde zetels te introduceren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING WATERSCHAPSWET

De Waterschapswet wordt als volgt gewijzigd:

0A

In artikel 2, eerste lid, wordt «het bepaalde in de artikelen 7, 8 en 9» vervangen door «het elders in deze wet bepaalde».

A

In artikel 12, tweede lid, vervalt onderdeel d, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel c door een punt.

B

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

  • 2. Het totaal aantal vertegenwoordigers van de in artikel 12, tweede lid, onderdelen b en c, bedoelde categorieën, bedraagt twee per categorie.

2. Het derde lid vervalt.

C

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt, onder vernummering van het derde lid tot het tweede lid.

2. In het tweede lid (nieuw) wordt «de voorgaande leden» vervangen door «het eerste lid».

D

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «, c en d» vervangen door «en c».

2. In het tweede lid vervalt «en tweede» en wordt «, c of d» vervangen door «of c».

Da

In artikel 16, eerste lid, wordt «, c en d» vervangen door «en c».

E

[Vervallen]

F

In artikel 29, eerste lid, wordt «14, eerste en tweede lid» vervangen door «14, eerste lid».

G

In artikel 31, derde lid, wordt «, c en d» vervangen door «en c».

H

[Vervallen]

I

In artikel 33, vierde lid, wordt «, c en d» vervangen door «en c».

Ia

[Vervallen]

J

In artikel 40, eerste lid, vervalt «, waarvan ten minste één lid een vertegenwoordiger is van een van de categorieën van belanghebbenden bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdelen b, c of d».

ARTIKEL II

[Vervallen]

ARTIKEL IIA

[Vervallen]

ARTIKEL IIB SAMENLOOP

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 juni 2020 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Kieswet in verband met de aanpassing van de procedure voor de vaststelling van verkiezingsuitslagen alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet, de Waterschapswet, de Mediawet 2008 en de Mediawet BES (Wet nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslagen) (35 489) tot wet is of wordt verheven en:

a. artikel IV, onderdeel A, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet, wordt artikel I, onderdeel C, van deze wet als volgt gewijzigd:

1. Na de aanhef wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

0. In het eerste lid wordt «b, c en d» vervangen door «b en c».

2. In onderdeel 2 wordt «de voorgaande leden» vervangen door «het eerste en tweede lid».

b. artikel IV, onderdeel B, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel D, van deze wet, vervalt in artikel I, onderdeel D, onderdeel 2, van deze wet, «vervalt «en tweede» en».

c. artikel IV, onderdeel F, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel C, van deze wet, vervalt artikel I, onderdeel C, van deze wet.

d. artikel IV van die wet later in werking treedt dan artikel I, onderdeel Da, van deze wet, wordt in artikel IVA van die wet «, C en F» vervangen door «en F» en wordt «de onderdelen D en F tot de onderdelen A en B» vervangen door «de onderdelen C, D en E tot de onderdelen A, B en C».

ARTIKEL IIBa OVERGANGSRECHT PROVINCIALE REGLEMENTEN

Indien de reglementen, bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de Waterschapswet niet voor 1 januari 2023 in overeenstemming met dat artikel zijn vastgesteld, bestaat het aantal vertegenwoordigers van de in artikel 12, tweede lid, onderdeel a, van de Waterschapswet bedoelde categorie bij ieder waterschap uit het totaal aantal vertegenwoordigers, van de in artikel 12, tweede lid, onderdelen a tot en met d, van de Waterschapswet bedoelde categorieën, zoals vastgesteld bij het desbetreffende reglement zoals dat luidde voor 1 januari 2023 verminderd met vier vertegenwoordigers. Dit aantal vertegenwoordigers voor de categorie van belanghebbenden, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel a, van de Waterschapswet geldt vanaf hun benoeming op grond van de waterschapsverkiezingen van 2023 voor de duur van de zittingsperiode, bedoeld in artikel C 4 van de Kieswet.

ARTIKEL IIC OVERGANGSRECHT

  • 1. Ten aanzien van leden van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur van de waterschappen die hun functie bekleden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet, blijft tot hun aftreden op hen het recht van toepassing zoals dat gold voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.

  • 2. De toelating van plaatsvervangers van leden, bedoeld in het eerste lid, in plaatsen die openvallen in het algemeen bestuur of het dagelijks bestuur, geschiedt op de wijze als voor de inwerkingtreding van deze wet was bepaald.

ARTIKEL III INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 9 december 2022

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Uitgegeven de zestiende december 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 608

Naar boven