Wet van 7 december 2022 tot wijziging van de Wet langdurige zorg in verband met diverse onderwerpen op het gebied van langdurige zorg

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet langdurige zorg aan te passen in verband met verschillende wijzigingen op het gebied van de langdurige zorg, en enkele technische wijzigingen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1.1 wordt in de begripsomschrijving van ADL-woning «sociale huurwoningen» vervangen door «woningen».

B

Artikel 2.2.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. Indien de verzekerde een zorgverzekering heeft, meldt zijn zorgverzekeraar hem met ingang van de datum waarop de zorgverzekering ingaat, onder vermelding van zijn burgerservicenummer ter inschrijving aan:

  • a. indien de zorgverzekeraar deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarvan ook een Wlz-uitvoerder deel uitmaakt, bij de desbetreffende Wlz-uitvoerder;

  • b. indien een zorgverzekeraar geen deel uitmaakt van een groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waarvan ook een Wlz-uitvoerder deel uitmaakt, bij de Wlz-uitvoerder die als zorgkantoor aangewezen is in de regio waar de verzekerde woont of, indien de verzekerde in het buitenland woont, bij de Wlz-uitvoerder in een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen regio.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot vierde tot en met zesde lid, worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Indien de zorgverzekering is ingegaan binnen vier maanden nadat de verzekeringsplicht, bedoeld in de Zorgverzekeringswet, is ontstaan, werkt de inschrijving terug tot en met de dag waarop die verzekeringsplicht ontstond.

 • 3. De Wlz-uitvoerder schrijft de verzekerde in.

3. In het vierde lid (nieuw) wordt «op grond van het eerste lid» vervangen door «op grond van het eerste tot en met het derde lid».

3. In het vijfde lid (nieuw) vervalt «in verband met de toepassing van het eerste of tweede lid» en wordt «indien het tweede lid van toepassing is» vervangen door «indien het vierde lid van toepassing is».

C

In artikel 2.2.2, eerste lid, wordt «artikel 2.2.1, tweede lid» vervangen door «artikel 2.2.1, vierde lid».

D

Artikel 3.3.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a komt te luiden:

 • a. een volledig pakket thuis dat verleend wordt door één zorgaanbieder, of.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt na «artikel 3.1.1» ingevoegd «en andere huishoudelijke hulp dan het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde».

3. Na het achtste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 9. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, kunnen bij ministeriële regeling aan te wijzen vormen van zorg door een andere zorgaanbieder dan de zorgaanbieder die het volledig pakket thuis verleent, worden verleend.

E

In artikel 3.3.3, eerste lid, wordt na «artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen a, onder 2°, b, f of g» ingevoegd «en andere huishoudelijke hulp dan het schoonhouden van de woonruimte van de verzekerde».

F

Artikel 3.3.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «gedurende een bij ministeriële regeling te stellen termijn van ten hoogste dertien weken» geschrapt.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «gedurende een bij ministeriële regeling te stellen termijn van ten hoogste dertien weken» geschrapt.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Indien de zorg, bedoeld in het eerste en tweede lid, beschikbaar is en er zicht op is dat binnen afzienbare tijd zorg geboden kan worden in de instelling van de voorkeur van de verzekerde, kan de Wlz-uitvoerder of het zorgkantoor na overleg met de verzekerde de toepassing van het eerste en tweede lid verlengen tot het moment dat de verzekerde zijn recht op zorg met verblijf in die instelling tot gelding kan brengen.

G

Artikel 4.2.1, eerste lid, onderdeel c, komt te luiden:

 • c. hij ervoor zorgt dat voor de verzekerde met ingang van het tijdstip waarop het CIZ het indicatiebesluit heeft vastgesteld, cliëntondersteuning beschikbaar is waarop de verzekerde, al dan niet met behulp van zijn vertegenwoordiger of mantelzorger, een beroep kan doen,.

H

Artikel 4.2.4 wordt gewijzigd als volgt:

1. Onder vernummering van het vijfde en zesde lid tot zesde en zevende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 5. Een Wlz-uitvoerder kan ter uitvoering van deze wet zorgen voor maatregelen gericht op ondersteuning van een verzekerde met informatie, advies en algemene ondersteuning die bijdraagt aan de vaststelling van het recht op zorg van de verzekerde of het tot gelding brengen van een vast te stellen recht op die zorg.

2. In het zesde lid (nieuw) wordt «artikel 79, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg» vervangen door «artikel 78, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg».

3. In het zevende lid (nieuw) wordt «het vierde en vijfde lid» vervangen door «het vierde en zesde lid»,.

I

Artikel 9.1.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde tot en met het negende lid tot vierde tot en met het tiende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Een Wlz-uitvoerder en het CIZ verstrekken op verzoek, binnen een bij dat verzoek genoemde termijn, uit de onder hun verantwoordelijkheid gevoerde administratie kosteloos de gegevens, waaronder gegevens over gezondheid als bedoeld in artikel 4, onderdeel 15, van de Algemene verordening gegevensbescherming, aan een aanbieder van Zvw-zorg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn om vast te kunnen stellen of hij zorg die tot het verzekerde pakket behoort, verleent dan wel heeft verleend aan een verzekerde.

2. In het zesde lid (nieuw) wordt «De in het eerste tot en met vierde lid bedoelde gegevens en inlichtingen» vervangen door «De in het eerste tot en met vijfde lid bedoelde gegevens en inlichtingen» en wordt «in het eerste lid bedoelde verzoek» vervangen door «in het eerste en derde lid bedoelde verzoek».

3. In het negende lid (nieuw) wordt «eerste tot en met zesde lid» vervangen door «eerste tot en met zevende lid».

J

Artikel 11.1.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid vervalt, onder vernummering van het tweede en derde lid tot het eerste en tweede lid.

2. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden:

 • 2. De voorwaarden voor de in het eerste lid genoemde subsidie kunnen voor verschillende categorieën van verzekerden verschillend worden vastgesteld.

K

Hoofdstuk 11, paragraaf 4 en 5, vervalt.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt bepaald dat artikel I, onderdelen D, onder 2, en E terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 december 2022

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.J. Kuipers

Uitgegeven de zestiende december 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 943

Naar boven