Besluit van 25 januari 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen van de wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (Stb. 631)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 januari 2022, kenmerk 3309623-1023370-WJZ;

Gelet op artikel II van de wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (Stb. 631);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I en Ia van de wet van 15 december 2021 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten (Stb. 631), treden in werking met ingang van 1 juli 2022.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 januari 2022

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M. van Ooijen

Uitgegeven de eenendertigste januari 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven