Wet van 22 augustus 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 mei 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Wijziging van de begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (tweede incidentele suppletoire begroting)

Artikel

Omschrijving

1e suppletoire begroting

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

TOTAAL

7.476.302

5.989.180

6.299.547

     
               
 

Beleidsartikelen

7.476.302

5.989.180

6.299.547

1.095.000

   
               

01

Defensiebreed Materieel

1.287.655

1.223.463

81.946

     

02

Maritiem Materieel

926.784

771.724

21.500

     

03

Land Materieel

1.175.635

791.732

2.500

     

04

Lucht Materieel

1.675.158

1.210.083

0

1.095.000

   

05

Infrastructuur en Vastgoed

959.738

897.183

25.940

     

06

IT

1.277.607

921.270

16.769

     

07

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

5.573.486

     

08

Overige uitgaven en ontvangsten

173.725

173.725

577.406

     

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 144

Naar boven