Wet van 22 augustus 2022, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede incidentele suppletoire begroting)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 mei 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 mei 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 mei 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Defensie, K.H. Ollongren

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van het Defensie (X) voor het jaar 2022 (tweede incidentele suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

1e suppletoire begroting

Mutaties 2e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

               
 

TOTAAL

13.647.875

13.991.998

149.345

     
               
 

Beleidsartikelen

5.773.393

5.792.742

140.283

     
               

01

Inzet

286.912

314.661

2.907

     

02

Koninklijke Marine

879.234

870.834

10.881

     

03

Koninklijke Landmacht

1.482.673

1.482.673

7.875

     

04

Koninklijke Luchtmacht

700.121

700.121

12.111

     

05

Koninklijke Marechaussee

535.424

535.424

8.249

     

07

Defensie Materieel Organisatie

632.195

632.195

25.765

     

08

Defensie Ondersteuningscommando

1.256.834

1.256.834

72.495

     
               
 

Niet-beleidsartikelen

7.874.482

8.199.256

9.062

     
               

09

Algemeen

226.103

226.103

1.600

     

10

Apparaat kerndepartement

1.534.715

1.534.715

7.462

     

11

Geheim

15.636

15.636

       

12

Nog onverdeeld

836.576

849.316

       

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

5.261.452

5.573.486

 

1.095.000

   

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 36 143

Naar boven