Besluit van 19 september 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 juli 2022 tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (Stb. 2022, 304)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 16 september 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4127429;

Gelet op artikel V van de Wet van 6 juli 2022 tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (Stb. 2022, 304);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 6 juli 2022 tot wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met informatiedeling tussen bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak en enige overige wijzigingen (Stb. 2022, 304) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2022, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel A, onder 4, voor zover het betreft het zesde lid, en onderdeel O, voor zover het betreft de zinsnede «, bedoeld in artikel 18.21 van de Omgevingswet» in onderdeel n, en II.

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 19 september 2022

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de drieëntwintigste september 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Met de inwerkingtreding op 1 oktober 2022 wordt afgeweken van de vaste verandermomenten. Deze afwijking is gerechtvaardigd gelet op de betekenis van deze wet voor de mogelijkheden van het bestuur om zijn integriteit te beschermen tegen het ongewild faciliteren van criminele activiteiten, zodat aanmerkelijke ongewenste publieke nadelen worden voorkomen als bedoeld in aanwijzing 4.17, vijfde lid, aanhef en onder a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De wet zorgt voor een effectievere signaalfunctie naar andere bestuursorganen om een betere risico-inschatting door bestuursorganen mogelijk te maken. Zo wordt de kans verkleind dat malafide personen legale structuren kunnen misbruiken voor criminele activiteiten. Gemeenten en provincies zijn bovendien al geruime tijd bekend met de voorgenomen inwerkingtredingsdatum van 1 oktober.

De wijzigingen die zijn opgenomen in de artikelen I, onderdeel A, onder 4, voor zover het betreft het zesde lid, en onderdeel O, voor zover het betreft de zinsnede «, bedoeld in artikel 18.21 van de Omgevingswet» in onderdeel n, en II hangen samen met de Omgevingswet. Vanwege die samenhang wordt de inwerkingtreding van deze bepalingen geregeld in het inwerkingtredingsbesluit dat voorziet in de inwerkingtreding van de wetten en AMvB’s of de onderdelen daarvan die verband houden met het stelsel van de Omgevingswet. Zodoende wordt gewaarborgd dat deze bepalingen op een later moment tegelijkertijd met de Omgevingswet in werking treden.

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Naar boven