Wet van 22 augustus 2022, houdende regels voor het in rekening brengen van een vrachtwagenheffing voor het rijden met een vrachtwagen op aangewezen wegvakken (Wet vrachtwagenheffing)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is dat om, mede gelet op Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtwagens (PbEG 1999, L 187) een vrachtwagenheffing in te voeren met het oog op een gelijk speelveld voor buitenlandse en Nederlandse houders van vrachtwagens, in verband daarmee de belasting zware motorrijtuigen af te schaffen, de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens te verlagen en gelden te bestemmen voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 (begripsbepalingen)

Voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

boordapparatuur:

boordapparatuur als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

dienstaanbieder:

hoofddienstaanbieder of EETS-aanbieder;

dienstverleningsovereenkomst:

overeenkomst als bedoeld in artikel 8, eerste lid;

EETS-aanbieder:

EETS-aanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

euro-emissieklasse:

emissieklasse EURO 0, EURO I, EURO, II, EURO III, EURO IV of EURO V als bedoeld in bijlage 0 bij Richtlijn 1999/62/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 juni 1999 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalde infrastructuurvoorzieningen aan zware vrachtvoertuigen (PbEG 1999, L 187), of emissieklasse EURO VI als bedoeld in bijlage I bij Verordening (EG) nr. 595/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2009 betreffende de typegoedkeuring van motorvoertuigen en motoren met betrekking tot emissies van zware bedrijfsvoertuigen (Euro VI) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie, tot wijziging van Verordening (EG) nr. 715/2007 en Richtlijn 2007/46/EG en tot intrekking van de Richtlijnen 80/1269/EEG, 2005/55/EG en 2005/78/EG (PbEU 2009, L 188);

fysieke leefomgeving:

fysieke leefomgeving als bedoeld in artikel 1.2, tweede lid, van de Omgevingswet;

hoofddienstaanbieder:

toldienstaanbieder als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn;

houder:

houder als bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn:

 • a. op wiens naam een vrachtwagen is gesteld in het kentekenregister;

 • b. die een vrachtwagen waarvoor geen kenteken is opgegeven, feitelijk ter beschikking heeft;

 • c. op wiens naam een vrachtwagen is gesteld in een buitenlands register betreffende aldaar geregistreerde motorrijtuigen, de registratie betreffende motorrijtuigen gebezigd ten behoeve van de strijdkrachten, bijgehouden door Onze Minister van Defensie, alsmede enig andere registratie betreffende motorrijtuigen, waarvan hij gerechtigd is deze in Nederland te voeren;

kentekenregister:

register als bedoeld in artikel 42 van de Wegenverkeerswet 1994;

Onze Minister:

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

toegestane maximum massa:

het gewicht van een vrachtwagen vermeerderd met het voor de vrachtwagen toegestane maximum gewicht aan lading;

toezichthouder:

degene die is aangewezen op grond van artikel 14, eerste lid;

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204:

Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204 van de Commissie van 28 november 2019 inzake gedetailleerde verplichtingen van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst, de minimuminhoud van de gebiedsverklaring van de Europese elektronische tolheffingsdienst, elektronische interfaces en eisen voor interoperabiliteitsonderdelen, en tot intrekking van Beschikking 2009/750/EG (PbEU 2020, L 43);

Verordening (EU) 2018/858:

Verordening (EU) 2018/858 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2019 betreffende de goedkeuring van en het markttoezicht op motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2007 en (EG) nr. 595/2009 en tot intrekking van Richtlijn 2007/46/EG (PbEU 2018, L 151);

vrachtwagen:

motorrijtuig als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder c, van de Wegenverkeerswet 1994 of een samenstel van voertuigen bedoeld of gebruikt voor het vervoer over de weg van goederen, waarvan de toegestane maximum massa meer dan 3.500 kilogram is;

vrachtwagenheffing:

heffing als bedoeld in artikel 2, eerste lid;

weg:

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994;

wegbeheerder:
 • a. Onze Minister voor wegen onder beheer van het Rijk;

 • b. gedeputeerde staten voor wegen onder beheer van een provincie;

 • c. het algemeen bestuur voor wegen onder het beheer van het waterschap of, krachtens besluit van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur;

 • d. het college van burgemeester en wethouders of, krachtens besluit van hen, een door hen ingestelde bestuurscommissie voor andere wegen;

wegvak:

specifiek aangeduide weg of deel van die weg.

HOOFDSTUK 2. VRACHTWAGENHEFFING

Artikel 2 (betalingsplichtige en belastbaar feit)

 • 1. Onder de naam vrachtwagenheffing is een houder aan Onze Minister een tarief per kilometer verschuldigd voor de afstand die met een vrachtwagen wordt gereden over een wegvak als bedoeld in de bijlage.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over het begin en einde van het wegvak of deel daarvan.

 • 3. Onze Minister is tolheffer als bedoeld in de Wet implementatie EETS-richtlijn.

 • 4. Onze Minister is namens de Staat tolheffer als bedoeld in de artikelen 8, 9, 10, 11, 12, 23, 37 en 38 van de Wet implementatie EETS-richtlijn.

 • 5. De datum met ingang waarvan de vrachtwagenheffing wordt geheven, wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.

Artikel 3 (vrijstelling of ontheffing)

 • 1. De houder is vrijgesteld van de vrachtwagenheffing voor vrachtwagens die:

  • a. blijkens:

   • 1°. een door Onze Minister van Defensie aangehouden registratie worden gebruikt door het Ministerie van Defensie;

   • 2°. een door Onze Minister van Defensie bekend gestelde registratie worden gebruikt door een bevriende krijgsmacht;

  • b. die zich met een handelaarskenteken op de weg bevinden;

  • c. een motorrijtuig met beperkte snelheid zijn als bedoeld in artikel 37, eerste lid, onder a, onder 2°, van de Wegenverkeerswet 1994;

  • d. worden gebruikt als vuilniswagen, straatveger of rioolzuiger waarvoor de aanvullende cijfers 18 of 19, als bedoeld in Bijlage 1, aanhangsel 2, van Verordening (EU) 2018/858 in de code carrosserie zijn opgenomen.

 • 2. De houder kan Onze Minister verzoeken om ontheffing te verlenen van de vrachtwagenheffing voor vrachtwagens:

  • a. die worden gebruikt door politie of brandweer;

  • b. die ten minste 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen voor zover die niet bedrijfsmatig worden gebruikt.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen voorwaarden en beperkingen worden gesteld aan de vrijstelling of ontheffing.

 • 4. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld voor de bij het verzoek, bedoeld in het tweede lid, over te leggen gegevens.

HOOFDSTUK 3. TARIEVEN

Artikel 4 (registratie km’s met boordapparatuur)

 • 1. De registratie van het aantal gereden kilometers op een wegvak als bedoeld in de bijlage vindt plaats met behulp van boordapparatuur.

 • 2. Tenzij de houder een vrijstelling of ontheffing als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid, heeft, draagt de houder er zorg voor dat de vrachtwagen tijdens het rijden over elke weg is uitgerust met boordapparatuur die:

  • a. naar behoren werkt;

  • b. is ingeschakeld; en

  • c. hoort bij de vrachtwagen waarvoor een geldende dienstverleningsovereenkomst is afgesloten.

 • 3. De verplichtingen van een houder, bedoeld in het tweede lid, gelden niet gedurende een bij ministeriële regeling te stellen termijn vanaf het moment dat de houder aan de dienstaanbieder heeft gemeld dat:

  • a. de boordapparatuur niet naar behoren werkt; of

  • b. de boordapparatuur is ontvreemd.

 • 4. Als de dienstaanbieder waarmee de houder een dienstverleningsovereenkomst heeft, zijn diensten niet meer kan leveren gelden de verplichtingen van de houder, bedoeld in het tweede lid, niet gedurende een bij ministeriële regeling te stellen termijn waarbinnen de houder in de gelegenheid wordt gesteld een dienstverleningsovereenkomst te sluiten met een andere dienstaanbieder.

Artikel 5 (tarieven)

 • 1. Het tarief voor de vrachtwagenheffing bedraagt per gereden kilometer in euro op een wegvak als aangewezen in de bijlage:

  Toegestane maximum massa [kg]

  euro-emissieklasse

   

  EURO 0

  EURO I

  EURO II

  EURO III

  EURO IV

  EURO V

  EURO VI en schoner

  meer dan 3.500 tot 12.000

  0,156

  0,144

  0,129

  0,117

  0,105

  0,086

  0,078

  12.000 tot en met 32.000

  0,252

  0,232

  0,209

  0,189

  0,169

  0,139

  0,126

  meer dan 32.000

  0,260

  0,239

  0,216

  0,195

  0,174

  0,143

  0,130

 • 2. De bedragen, bedoeld in het eerste lid, worden bij ministeriële regeling vanaf het jaar volgend op het kalenderjaar van inwerkingtreding van dit artikel, ieder jaar op 1 januari gewijzigd. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen tarieven te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens af te ronden. Als in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, wordt bij wijziging uitgegaan van het niet-afgeronde tarief.

 • 3. Bij de inwerkingtreding van dit artikel worden de bedragen, bedoeld in het eerste lid, bij ministeriële regeling gewijzigd. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de tabelcorrectiefactoren die van toepassing zijn op 1 januari 2019 en de daarop volgende jaren tot en met het jaar waarin dit artikel in werking treedt, achtereenvolgend worden toegepast.

Artikel 6 (bedrag van de vrachtwagenheffing)

Het door de houder te betalen bedrag van de vrachtwagenheffing per wegvak wordt berekend als volgt:

VWH = Tk x A

waarin:

VWH = het bedrag van de vrachtwagenheffing per wegvak;

Tk = het tarief per gereden kilometer in euro, bedoeld in artikel 5;

A = het aantal geregistreerde kilometers, bedoeld in artikel 4, eerste lid.

HOOFDSTUK 4. BETALING EN INVORDERING

Artikel 7 (betaling zonder beschikking)

Het bedrag van de vrachtwagenheffing wordt betaald zonder dat dit bij beschikking wordt vastgesteld.

Artikel 8 (dienstverleningsovereenkomst tussen dienstaanbieder en houder)

 • 1. Voor elke vrachtwagen die op de weg is, is de houder van die vrachtwagen verplicht om een geldende dienstverleningsovereenkomst te hebben gesloten met een dienstaanbieder, tenzij de houder een vrijstelling of ontheffing heeft als bedoeld in artikel 3, eerste of tweede lid.

 • 2. De houder ontvangt een factuur van de dienstaanbieder voor het berekende bedrag van de vrachtwagenheffing, bedoeld in artikel 6, over een tussen hen overeen te komen termijn en betaalt het bedrag aan de dienstaanbieder. Onverminderd artikel 20, eerste lid, van de Wet implementatie EETS-richtlijn geldt de betaling van het bedrag van de vrachtwagenheffing door de houder aan de hoofddienstaanbieder als voldoening van de betalingsverplichting van de houder aan Onze Minister.

 • 3. Voor het sluiten van de dienstverleningsovereenkomst worden de bij algemene maatregel van bestuur te bepalen voertuigdocumenten die nodig zijn om het kenteken van de vrachtwagen, de toegestane maximum massa en de euro-emissieklasse vast te stellen, door de houder aan de dienstaanbieder overgelegd om te bepalen welk tarief, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van toepassing is. Als de houder geen voertuigdocumenten kan overleggen, wordt het voertuig geacht een toegestane maximum massa van meer dan 32.000 kg te hebben en wordt het hoogste tarief voor de euro-emissieklasse van het voertuig, bedoeld in artikel 5, eerste lid, gehanteerd. Correctie van de gegevens heeft geen terugwerkende kracht.

 • 4. Om de inning van de vrachtwagenheffing te verzekeren, kan de dienstaanbieder in de dienstverleningsovereenkomst de houder van de vrachtwagen de verplichting opleggen zekerheid te stellen voor de betaling.

 • 5. In de dienstverleningsovereenkomst wordt met het oog op de vrachtwagenheffing in ieder geval het volgende geregeld:

  • a. het door de dienstaanbieder verstrekken van boordapparatuur aan de houder en het onderhouden van de functionaliteit daarvan;

  • b. het door de dienstaanbieder verzenden van een factuur aan de houder met daarin in ieder geval gespecificeerd het totaalbedrag van de vrachtwagenheffing en het aantal per dag geregistreerde kilometers;

  • c. het in ieder geval door middel van girale betaling door de houder kunnen betalen van het bedrag van de vrachtwagenheffing aan de dienstaanbieder;

  • d. het beheren door de dienstaanbieder van de klantenrelatie met de houder met inbegrip van een procedure voor klachtenafhandeling;

  • e. het uitvoeren en naleven van het beveiligings- en privacybeleid voor het heffingssysteem voor de vrachtwagens;

  • f. het verstrekken van een kwitantie door de dienstaanbieder aan de houder nadat het bedrag van de vrachtwagenheffing door de dienstaanbieder is ontvangen; en

  • g. een beschrijving van de verplichtingen van de houder, bedoeld in artikel 4, tweede en derde lid, in verband met het functioneren van de boordapparatuur.

 • 6. Artikel 2, zesde lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204 is van overeenkomstige toepassing bij het factureren, bedoeld in het vijfde lid, onder b, van de houder door de hoofddienstaanbieder.

Artikel 9 (relatie Onze Minister en dienstaanbieder)

 • 1. Als een dienstverleningsovereenkomst is gesloten, opgeschort, of beëindigd, en als de houder een melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 4, derde lid, geeft de dienstaanbieder dat onmiddellijk door aan Onze Minister. Artikel 2, vierde lid, van Uitvoeringsverordening (EU) 2020/204 is van overeenkomstige toepassing op de gegevensverstrekking door de hoofddienstaanbieder aan de tolheffer.

 • 2. De dienstaanbieder geeft voor vrachtwagens met een geldende dienstverleningsovereenkomst, dagelijks via elektronische weg aan Onze Minister door hoeveel gereden kilometers op de dag hieraan voorafgaand per vrachtwagen geregistreerd zijn op wegvakken als bedoeld in de bijlage en het voor die vrachtwagen verschuldigde bedrag voor die dag.

 • 3. De dienstaanbieder betaalt het door de houder verschuldigde bedrag van de vrachtwagenheffing aan Onze Minister binnen vier weken nadat de gegevens, bedoeld in het tweede lid, aan Onze Minister zijn doorgegeven.

 • 4. Onze Minister is bevoegd om de gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid, die met behulp van een technisch hulpmiddel zijn vastgelegd, te verwerken ten behoeve van de verificatie, bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder b, Wet implementatie EETS-richtlijn en de controle, bedoeld in artikel 12, eerste lid, Wet implementatie EETS-richtlijn.

 • 5. Verwerking voor het doel, bedoeld in het vierde lid, kan plaatsvinden door de vastgelegde gegevens door middel van een technisch systeem geautomatiseerd te vergelijken met andere gegevens die voor dit doel zijn verkregen.

Artikel 10 (invordering via privaatrecht)

Op de betalingsverplichting, bedoeld in de artikelen 8, tweede lid, en 9, derde lid, zijn de artikelen 4:88, derde lid, 4:94 en 4:94a en de afdelingen 4.4.2, 4.4.3 en 4.4.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

HOOFDSTUK 5. HOOFDDIENSTAANBIEDER

Artikel 11 (verplichtingen hoofddienstaanbieder)

 • 1. De hoofddienstaanbieder, bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn, is verplicht met elke houder die daarom verzoekt, een dienstverleningsovereenkomst te sluiten.

 • 2. De artikelen 12, 32 en 33 van de Wet implementatie EETS-richtlijn zijn van overeenkomstige toepassing op de hoofddienstaanbieder.

HOOFDSTUK 6. TERUGSLUIS

Artikel 12 (meerjarenprogramma)

 • 1. Onze Minister stelt na overleg met de vervoerssector telkens voor een termijn van ten hoogste vijf jaar een meerjarenprogramma voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector vast.

 • 2. De uitvoering van het meerjarenprogramma wordt gefinancierd uit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing.

 • 3. In het programma wordt zo gedetailleerd als redelijkerwijs mogelijk is, de verdeling van de middelen ter bevordering van innovatie en verduurzaming van de vervoerssector aangegeven over afzonderlijke projecten, projectpakketten of beleidsterreinen.

 • 4. Het meerjarenprogramma maakt zichtbaar in welke mate de maatregelen efficiënt en effectief bijdragen aan innovatie en verduurzaming van de vervoerssector.

 • 5. Voor afloop van het meerjarenprogramma wordt de werking van het programma geëvalueerd met het oog op de doeltreffendheid en doelmatigheid.

 • 6. Het meerjarenprogramma wordt via elektronische weg bekendgemaakt. Van de bekendmaking wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.

 • 7. Onze Minister kan in afwijking van het eerste lid na overleg met de vervoerssector afzien van het vaststellen van een volgend meerjarenprogramma als de evaluatie, bedoeld in het vijfde lid, daartoe aanleiding geeft.

HOOFDSTUK 7. HANDHAVING

Artikel 13 (overtreding)

 • 1. Als overtreding wordt aangemerkt het niet naleven van de artikelen 4, tweede lid, onder a, b of c, of 8, eerste lid.

 • 2. Een overtreding als bedoeld in het eerste lid valt onder het begrip niet-betalen van wegentol, bedoeld in artikel 1 van de Wet implementatie EETS-richtlijn.

Artikel 14 (toezicht)

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe bij besluit van Onze Minister aangewezen ambtenaren.

 • 2. De toezichthouder is bevoegd op of aan de weg met behulp van een technisch hulpmiddel de gegevens van een motorrijtuig, vast te leggen en te verwerken. De volgende gegevens worden vastgelegd: het kenteken, de locatie, de datum en het tijdstip van vastlegging, de beeldopname van het motorrijtuig en de benodigde informatie uit de boordapparatuur. De toezichthouder verwerkt deze gegevens ten behoeve van het toezicht op de naleving en de handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

 • 3. De aanwezigheid van een technisch hulpmiddel wordt op duidelijke wijze kenbaar gemaakt.

 • 4. Ten behoeve van het op automatische wijze vaststellen van overtredingen, is de toezichthouder bevoegd:

  • a. de door Onze Minister verzamelde gegevens te verwerken, waaronder:

   • 1°. de gegevens, bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder b, Wet implementatie EETS-richtlijn;

   • 2°. de gegevens over de dienstverleningsovereenkomst en de melding, bedoeld in artikel 9, eerste lid;

   • 3°. de gevallen, bedoeld in artikel 4, vierde lid;

   • 4°. de informatie over ontheffingen en vrijstellingen als bedoeld in artikel 3;

  • b. de vastgelegde gegevens te verwerken.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de inzet en het kenbaar maken van het gebruik van een technisch hulpmiddel en het aanwijzen van de benodigde informatie uit de boordapparatuur, bedoeld in het tweede lid, en de wijze waarop de vastgelegde gegevens worden verwerkt.

 • 6. Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 15 (bestuurlijke boete voor een overtreding)

 • 1. Onze Minister kan aan de houder een bestuurlijke boete opleggen voor een overtreding als bedoeld in artikel 13. Daartoe kan Onze Minister de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid, verwerken.

 • 2. Het eerste lid is in ieder geval niet van toepassing in een geval als bedoeld in artikel 28 van de Wet implementatie EETS-richtlijn.

 • 3. Voor één feit dat valt onder meerdere omschrijvingen van overtredingen als bedoeld in artikel 13, eerste lid, kan slechts één bestuurlijke boete worden opgelegd. In dat geval is de ten hoogste op te leggen boete de hoogste boete van de afzonderlijke overtredingen.

Artikel 16 (hoogte bestuurlijke boete)

 • 1. De op grond van artikel 15, eerste lid, op te leggen boete bedraagt ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de tweede categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht.

 • 2. De betaling van de bestuurlijke boete geschiedt binnen twee weken nadat de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete onherroepelijk is geworden.

 • 3. Als de bestuurlijke boete niet tijdig is betaald, wordt de bestuurlijke boete van rechtswege met vijftig procent verhoogd en zendt Onze Minister de houder een eerste aanmaning. De betaling van het verhoogde bedrag geschiedt binnen vier weken na verzending van de eerste aanmaning.

 • 4. Als de verhoogde bestuurlijke boete, bedoeld in het derde lid, niet binnen de in dat lid gestelde termijn betaald is, wordt de verhoogde bestuurlijke boete van rechtswege verder verhoogd met honderd procent van het bedrag van de verhoogde bestuurlijke boete en zendt Onze Minister de houder een tweede aanmaning. De betaling van de verder verhoogde bestuurlijke boete geschiedt binnen vier weken na verzending van de tweede aanmaning.

 • 5. Als de verder verhoogde bestuurlijke boete, bedoeld in het vierde lid, niet binnen de in dat lid gestelde termijn betaald is, is Onze Minister bevoegd tot de uitvaardiging van een dwangbevel.

 • 6. Artikel 4:113 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op de eerste en tweede aanmaning.

 • 7. Artikel 5:10, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing na de eerste aanmaning.

 • 8. Artikel 5:53 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op het opleggen van de bestuurlijk boete.

Artikel 17 (stilhouden en voorlopige maatregelen)

 • 1. Op de eerste vordering van een aangewezen ambtenaar als bedoeld in artikel 14, eerste lid, is de bestuurder van een vrachtwagen verplicht die te doen stilhouden.

 • 2. Als een vrachtwagen is stilgehouden met toepassing van het eerste lid, kan de bekendmaking van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 15 ook plaatsvinden door uitreiking van de beschikking door de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 14, eerste lid, aan de bestuurder als de kentekengegevens van de houder niet zijn te verifiëren. In dat geval geldt dat:

  • a. in afwijking van artikel 16, tweede lid, de beschikking onmiddellijk betaald moet worden;

  • b. de verhoging van de boete, bedoeld in artikel 16, derde lid, pas plaatsvindt nadat de bestuurlijke boete binnen twee weken na het onherroepelijk worden daarvan nog niet is betaald.

 • 3. De aangewezen ambtenaren, bedoeld in artikel 14, eerste lid, zijn bevoegd om in het geval, bedoeld in het tweede lid, of in het geval dat de houder geregistreerd staat voor het niet voldoen van een hem eerder opgelegde, onherroepelijke bestuurlijke boete voor een overtreding als bedoeld in artikel 13, eerste lid, bij wijze van voorlopige maatregel de vrachtwagen naar een door hen aangewezen plaats te doen overbrengen en in bewaring te stellen, dan wel aan de vrachtwagen een mechanisch hulpmiddel te doen aanbrengen, waardoor wordt verhinderd dat de vrachtwagen wordt weggereden. Zij kunnen vorderen dat, voordat de vrachtwagen aan de bestuurder wordt teruggegeven, naast de kosten van overbrenging en bewaring, eveneens het bedrag van de opgelegde bestuurlijke boete zal worden voldaan.

 • 4. Als twaalf weken na de aanvang van de voorlopige maatregel, bedoeld in het derde lid, de rechthebbende zijn vrachtwagen niet heeft afgehaald, wordt hij geacht zijn recht op de zaak te hebben opgegeven en is Onze Minister bevoegd de vrachtwagen om niet aan een derde in eigendom te doen overdragen, te verkopen of te doen vernietigen.

 • 5. Bij de beschikking, bedoeld in het tweede lid, wordt gewezen op de bevoegdheden, bedoeld in het derde en vierde lid.

 • 6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de overbrenging, bewaring, eigendomsoverdracht om niet, verkoop, vernietiging, de berekening van de kosten van overbrenging en bewaring, alsmede over hetgeen verder voor de uitvoering van dit artikel noodzakelijk is.

Artikel 18 (kwijtschelden bestuurlijke boete)

Onze Minister scheldt de bestuurlijke boete in ieder geval kwijt als degene aan wie de boete is opgelegd bezwaar tegen de bestuurlijke boete maakt en:

 • a. aannemelijk maakt dat tegen zijn wil door een ander van de vrachtwagen gebruik is gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen; of

 • b. een vrijwaringsbewijs als bedoeld in artikel 1 van het Kentekenreglement of een verklaring als bedoeld in de artikelen 31 tot en met 33 van het Kentekenreglement overlegt waaruit blijkt dat hij ten tijde van de opgelegde heffing geen houder meer was van de betrokken vrachtwagen.

HOOFDSTUK 8. BEZWAAR EN BEROEP

Artikel 19 (schorsende werking bezwaar en beroep tegen boete ex art. 15)

Als bezwaar wordt gemaakt of beroep wordt ingesteld tegen de beschikking tot het opleggen van de bestuurlijke boete, bedoeld in artikel 15, eerste lid, en die beschikking is niet bekendgemaakt met toepassing van artikel 17, tweede lid, wordt de werking van die beschikking geschorst totdat die onherroepelijk is.

Artikel 20 (opkomen tegen beschikking die direct is ingevorderd)

Het bezwaar en beroep tegen de beschikking tot het opleggen van een bestuurlijke boete die is bekendgemaakt met toepassing van artikel 17, tweede lid, richt zich ook tegen de voorlopige maatregel, bedoeld in artikel 17, derde lid.

HOOFDSTUK 9. GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 21 (bescherming persoonsgegevens, gebruikt door Onze Minister)

 • 1. Onze Minister is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen persoonsgegevens en de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid, die verwerkt worden voor:

  • a. de heffing en invordering van de vrachtwagenheffing;

  • b. de handhaving van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

 • 2. Onze Minister bewaart de persoonsgegevens:

  • a. bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder a:

   • 1°. totdat de termijn, bedoeld in artikel 3:307, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek is verstreken;

   • 2°. niet langer dan zeven werkdagen, voor zover uit de vergelijking van de vastgelegde gegevens met de informatie, bedoeld in het vijfde lid, blijkt dat de heffing op de juiste wijze is berekend door de dienstaanbieder;

  • b. bedoeld in het eerste lid, aanhef en onder b:

   • 1°. gedurende de termijn, bedoeld in artikel 5:45 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbinnen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd;

   • 2°. totdat, voor zover van toepassing, een onherroepelijke bestuurlijke boete is betaald; of

   • 3°. totdat de termijn van artikel 4:104 van de Algemene wet bestuursrecht is verstreken.

 • 3. Als de bestuurlijke boete op grond van artikel 18 wordt kwijtgescholden, worden de persoonsgegevens in afwijking van het tweede lid, onder b, onmiddellijk verwijderd.

 • 4. De persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, worden door Onze Minister beschikbaar gesteld voor opname in het register, bedoeld in artikel 24, eerste lid.

 • 5. De informatie, bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder b, van de Wet implementatie EETS-richtlijn die door de dienstaanbieder wordt verstrekt, wordt door Onze Minister niet langer dan zeven werkdagen bewaard.

 • 6. Dit artikel laat overige wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen onverlet.

Artikel 22 (bescherming persoonsgegevens, gebruikt door de toezichthouder)

 • 1. De toezichthouder is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen persoonsgegevens en de vastgelegde gegevens, bedoeld in artikel 14, tweede lid, die verwerkt worden voor:

  • a. het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet voor zover het de verwerking door of ten behoeve van de toezichthouder betreft;

  • b. het uitreiken van een bestuurlijke boete in een geval als bedoeld in artikel 17, tweede lid;

  • c. het informeren van houders van wie geen dienstverleningsovereenkomst is geregistreerd.

 • 2. De toezichthouder bewaart de persoonsgegevens:

  • a. bedoeld in het eerste lid, onder a, totdat, voor zover van toepassing, een onherroepelijke bestuurlijke boete is betaald of voor zover het de vastgelegde gegevens in artikel 14, tweede lid, betreft, niet langer dan zeven werkdagen;

  • b. bedoeld in het eerste lid, onder b, gedurende een termijn, bedoeld in artikel 5:45 van de Algemene wet bestuursrecht, waarbinnen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd;

  • c. bedoeld in het eerste lid, onder c, gedurende een termijn van maximaal vier weken voor het informeren van de houder van wie geen dienstverleningsovereenkomst is geregistreerd.

 • 3. De persoonsgegevens, bedoeld in het eerste lid, worden door de toezichthouder beschikbaar gesteld voor opname in het register, bedoeld in artikel 24, eerste lid.

 • 4. Dit artikel laat overige wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen onverlet.

Artikel 23 (bescherming persoonsgegevens, gebruikt door de dienstaanbieder)

 • 1. Een dienstaanbieder is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor:

  • a. het doorgeven van de gegevens, bedoeld in artikel 9, eerste lid;

  • b. de verlening van diensten als bedoeld in artikel 8, vijfde lid;

  • c. de verificatie van de informatie, bedoeld in artikel 21, vijfde lid.

 • 2. De dienstaanbieder bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het verrichten van de diensten, bedoeld in het eerste lid, onder a, b en c.

 • 3. Het is de dienstaanbieder verboden de door hem verwerkte persoonsgegevens voor de vrachtwagenheffing te verstrekken aan een derde, tenzij de houder daarvoor toestemming heeft gegeven.

 • 4. Dit artikel laat overige wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen onverlet.

Artikel 24 (register)

 • 1. Er is een register voor de vrachtwagenheffing waarin de gegevens worden verwerkt die nodig zijn voor een goede uitvoering van de vrachtwagenheffing.

 • 2. Onze Minister wijst bij besluit de beheerder van het register aan. De beheerder is verwerkingsverantwoordelijke voor het register.

 • 3. De persoonsgegevens uit het register worden uitsluitend gebruikt voor:

  • a. de goede uitvoering van het bepaalde bij of krachtens deze wet;

  • b. het beschikbaar stellen van gegevens uit het register vrachtwagenheffing aan Onze Minister en de toezichthouder die nodig zijn voor een goede uitoefening van hun taak in het kader van het bepaalde bij of krachtens deze wet.

 • 4. De beheerder bewaart de persoonsgegevens:

  • a. gedurende ten hoogste de termijnen, bedoeld in artikel 21, tweede lid;

  • b. gedurende ten hoogste de termijnen, bedoeld in artikel 22, tweede lid;

  • c. als de respectievelijke bewaartermijnen, bedoeld in onderdeel a of b, van elkaar verschillen en op dezelfde gegevens van toepassing zijn, gedurende de langste termijn.

 • 5. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de inrichting en het beheer van het register en de wijze van verstrekking van de in het register te verwerken gegevens.

HOOFDSTUK 10. WIJZIGING ANDERE WETTEN

Artikel 25 (wijziging Algemene wet bestuursrecht)

In artikel 1 van bijlage 2 bij de Algemene wet bestuursrecht wordt in de alfabetische volgorde ingevoegd:

Wet vrachtwagenheffing:

de artikelen 8, tweede lid, 9, tweede lid, en 12, eerste lid.

Artikel 26 (wijziging Invorderingswet 1990)

Artikel 9, achtste lid, van de Invorderingswet 1990 komt te luiden:

 • 8. In afwijking van het tweede lid is terstond invorderbaar een naheffingsaanslag ter zake van de belasting van personenauto’s en motorrijwielen, die is opgelegd aan een ander dan een vergunninghouder als bedoeld in artikel 8 van de Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992.

Artikel 27 (wijziging Wegenverkeerswet 1994)

In artikel 42, vierde lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 vervalt «, de Wet belasting zware motorrijtuigen» en wordt na «ViA15» ingevoegd «, de Wet vrachtwagenheffing».

Artikel 28 (wijziging Wegenwet)

1. In artikel 14, vijfde lid, van de Wegenwet wordt na «ViA15» ingevoegd «, en de heffing van de tarieven voor de vrachtwagenheffing, bedoeld in de Wet vrachtwagenheffing».

2. In artikel 16 van de Wegenwet wordt na «tol wordt geheven» ingevoegd «met uitzondering van de gemeentelijke wegen, genoemd in de bijlage bij de Wet vrachtwagenheffing».

Artikel 29 (wijziging Wet belasting zware motorrijtuigen)

 • 1. De Wet belasting zware motorrijtuigen wordt ingetrokken.

 • 2. De heffing van het gemeenschappelijk gebruiksrecht, bedoeld in artikel 3 van het op 9 februari 1994 te Brussel tot stand gekomen verdrag inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 1994, 69) wordt overeenkomstig artikel 17 van dat verdrag beëindigd.

Artikel 30 (wijziging Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994)

Artikel 25a van de Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 komt te luiden:

Artikel 25a
 • 1. Voor een vrachtauto bedraagt de belasting over een tijdvak van drie maanden:

  Bij een toegestane maximum massa in kilogrammen van

  Zonder koppelinrichting

  Met koppelinrichting

  Zonder luchtvering

  Met luchtvering

  Zonder luchtvering

  Met luchtvering

  Met aantal assen

  Met aantal assen

  Met aantal assen

  Met aantal assen

  2

  3

  4 of meer

  2

  3

  4 of meer

  2

  3 of meer

  2

  3 of meer

  Minder dan 12.000

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  nihil

  12.000 tot 13.000

  € 7,75

  13.000 tot 14.000

  € 21,50

  € 6,00

  € 7,75

  14.000 tot 15.000

  € 30,25

  € 6,00

  € 21,50

  € 6,00

  15.000 tot 16.000

  € 68,50

  € 13,50

  € 6,00

  € 30,25

  € 7,75

  € 6,00

  16.000 tot 17.000

  € 68,50

  € 13,50

  € 6,00

  € 30,25

  € 7,75

  € 6,00

  € 6,00

  17.000 tot 18.000

  € 68,50

  € 27,75

  € 11,75

  € 30,25

  € 13,50

  € 8,75

  € 6,00

  18.000 tot 19.000

  € 68,50

  € 27,75

  € 11,75

  € 30,25

  € 13,50

  € 8,75

  € 8,00

  € 6,00

  € 6,00

  19.000 tot 20.000

  € 68,50

  € 36,00

  € 15,25

  € 30,25

  € 27,75

  € 18,00

  € 8,00

  € 6,00

  € 6,00

  20.000 tot 21.000

  € 68,50

  € 36,00

  € 15,25

  € 30,25

  € 27,75

  € 18,00

  € 18,75

  € 12,00

  € 8,00

  € 6,00

  21.000 tot 22.000

  € 68,50

  € 55,50

  € 23,50

  € 36,00

  € 36,00

  € 23,25

  € 18,75

  € 12,00

  € 8,00

  € 6,00

  22.000 tot 23.000

  € 68,50

  € 55,50

  € 23,50

  € 36,00

  € 36,00

  € 23,25

  € 24,25

  € 15,50

  € 18,75

  € 13,25

  23.000 tot 25.000

  € 86,25

  € 86,25

  € 36,50

  € 55,50

  € 55,50

  € 36,00

  € 43,75

  € 28,00

  € 24,25

  € 17,25

  25.000 tot 27.000

  € 86,25

  € 86,25

  € 57,00

  € 55,50

  € 55,50

  € 36,50

  € 76,75

  € 49,25

  € 43,75

  € 31,00

  27.000 tot 29.000

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 57,00

  € 57,00

  € 57,00

  € 76,75

  € 49,25

  € 43,75

  € 31,00

  29.000 tot 31.000

  € 134,25

  € 134,25

  € 134,25

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 83,75

  € 53,75

  € 51,00

  € 36,00

  31.000 tot 33.000

  € 134,25

  € 134,25

  € 134,25

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 116,25

  € 74,75

  € 83,75

  € 59,00

  33.000 tot 36.000

  € 134,25

  € 134,25

  € 134,25

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 176,50

  € 113,50

  € 116,25

  € 81,75

  36.000 tot 37.000

  € 134,25

  € 134,25

  € 134,25

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 176,50

  € 113,50

  € 116,25

  € 81,75

  38.000 tot 40.000

  € 134,25

  € 134,25

  € 134,25

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 176,50

  € 157,00

  € 128,75

  € 113,50

  40.000 of meer

  € 134,25

  € 134,25

  € 134,25

  € 90,50

  € 90,50

  € 90,50

  € 232,25

  € 232,25

  € 157,00

  € 157,00

  waarbij voor de luchtvering geldt dat deze zich bevindt op de aangedreven assen en onder luchtvering mede wordt verstaan daaraan als gelijkwaardig erkende vering als bedoeld in bijlage I bij de richtlijn.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitvoering van dit artikel.

Artikel 31 (wijziging Wet overgang belastingheffing in euro’s)

Artikel 16 van de Wet overgang belastingheffing in euro’s vervalt.

Artikel 32 (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie)

In artikel 10, eerste lid, van de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging geldelijke sancties en beslissingen tot confiscatie wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel g door een puntkomma een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • h. door de bevoegde autoriteiten bij beschikking opgelegde bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Wet vrachtwagenheffing of als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet tijdelijke tolheffing Blankenburgverbinding en ViA15.

HOOFDSTUK 11. SLOTBEPALINGEN

Artikel 33 (spoedregeling)

 • 1. Onze Minister kan met het oog op de verkeersveiligheid, de bereikbaarheid of de toestand van de fysieke leefomgeving in spoedeisende gevallen die zijn ontstaan als gevolg van de vrachtwagenheffing, bij ministeriële regeling wegvakken aanwijzen waarvoor het tarief, bedoeld in artikel 5, eerste lid, komt te gelden of wegvakken die zijn opgenomen in de bijlage aanwijzen waarvoor in afwijking van artikel 5, eerste lid, een tarief van € 0,00 komt te gelden.

 • 2. De ministeriële regeling wordt niet eerder vastgesteld dan na overleg met de wegbeheerder. De ministeriële regeling treedt uiterlijk acht weken na de plaatsing ervan in de Staatscourant in werking.

 • 3. Na plaatsing in de Staatscourant van een krachtens het eerste lid vastgestelde ministeriële regeling wordt een voorstel van wet tot regeling van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal ingediend. Als een voorstel wordt ingetrokken of als een van de beide Kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de ministeriële regeling onmiddellijk ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet verheven, dan wordt de ministeriële regeling ingetrokken op het tijdstip van inwerkingtreding van die wet.

Artikel 34 (evaluatie)

Onze Minister zendt telkens na vier jaar aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Artikel 35 (overgangsrecht)

De bepalingen gesteld bij of krachtens de Wet belasting zware motorrijtuigen, artikel 9, achtste lid, onderdeel b, van de Invorderingswet 1990 en artikel 42, vierde lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994 zoals zij luidden voor de inwerkingtreding van de artikelen 26, 27 en 29 blijven van toepassing voor zover een belastbaar feit als bedoeld in artikel 2 van de Wet belasting zware motorrijtuigen heeft plaatsgevonden op een tijdstip voordat artikel 29 in werking is getreden.

Artikel 36 (inwerkingtreding)

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel 37 (citeertitel)

Deze wet wordt aangehaald als: Wet vrachtwagenheffing.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 22 augustus 2022

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, M.G.J. Harbers

Uitgegeven de dertigste augustus 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

BIJLAGE. Wegvakken waar de vrachtwagenheffing wordt geheven, behorende bij artikel 2, eerste lid, van de Wet vrachtwagenheffing.

Categorie

Aanduiding

Omschrijving (geldt voor beide rijrichtingen, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven)

Rijksweg

A1

knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Diemen – knooppunt Muiderberg – knooppunt Eemnes – knooppunt Hoevelaken – Barneveld – knooppunt Beekbergen – knooppunt Azelo

 

A1/A35

het wegvak tussen knooppunt Azelo en knooppunt Buren is aangegeven als A35

 

A1

knooppunt Buren – Duitse grens

 

A2

knooppunt Amstel – knooppunt Holendrecht – knooppunt Oudenrijn – knooppunt Everdingen – knooppunt Deil – knooppunt Empel – knooppunt Hintham – knooppunt Vught – knooppunt Ekkersweijer – knooppunt Batadorp – knooppunt De Hogt – knooppunt Leenderheide

 

N2

knooppunt Batadorp – knooppunt Leenderheide

 

A2

knooppunt Leenderheide – knooppunt Het Vonderen – knooppunt Kerensheide – knooppunt Kruisdonk – aansluiting Maastricht-Centrum Noord-aansluiting Maastricht – Centrum Zuid

 

N2

aansluiting Maastricht-Centrum Noord – aansluiting Maastricht-Centrum Zuid

 

A2

aansluiting Maastricht-Centrum Zuid – Belgische grens

 

A4

knooppunt De Nieuwe Meer – knooppunt Badhoevedorp – knooppunt De Hoek – knooppunt Burgerveen – aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk – knooppunt Prins Clausplein – knooppunt Ypenburg – knooppunt Kethelplein – knooppunt Benelux

 

A4/A29

knooppunt Sabina – knooppunt Zoomland

 

A4/A58

knooppunt Zoomland – knooppunt Markiezaat

 

A4

knooppunt Markiezaat – Belgische grens

 

A5

knooppunt De Hoek – knooppunt Raasdorp – knooppunt Coenplein

 

A6

knooppunt Muiderberg – knooppunt Almere – knooppunt Emmeloord – knooppunt Joure

 

A7

Zaandam (vanaf kilometer 4,0) – knooppunt Zaandam – aansluiting Den Oever – knooppunt Zurich – aansluiting IJlst

 

A7

aansluiting Sneek-Oost – knooppunt Joure

 

A7

knooppunt Joure – knooppunt Heerenveen – aansluiting Drachten – knooppunt Julianaplein

 

A7

aansluiting Westerbroek – knooppunt Zuidbroek – Duitse grens

 

A8

knooppunt Coenplein – knooppunt Zaandam – aansluiting Zaanstad-Noord

 

A9

knooppunt Diemen – knooppunt Holendrecht – knooppunt Badhoevedorp – knooppunt Raasdorp – knooppunt Rottepolderplein – knooppunt Velsen – knooppunt Beverwijk – knooppunt Kooimeer

 

A10

knooppunt Coenplein – knooppunt Watergraafsmeer – knooppunt Nieuwe Meer – knooppunt Coenplein

 

N11

aansluiting Zoeterwoude-Rijndijk – aansluiting A12 Bodegraven

 

A12

’s-Gravenhage (vanaf kilometer 3,3) – knooppunt Prins Clausplein – knooppunt Gouwe – knooppunt Bodegraven – knooppunt Oudenrijn – knooppunt Lunetten – knooppunt Maanderbroek – knooppunt Grijsoord

 

A12/A50

knooppunt Grijsoord – knooppunt Waterberg

 

A12

knooppunt Waterberg – knooppunt Velperbroek – knooppunt Oud-Dijk – Duitse grens

 

A13

knooppunt Ypenburg – knooppunt Doenkade – knooppunt Kleinpolderplein tot S113 Rotterdam (spoorovergang)

 

A15

aansluiting Oostvoorne (vanaf kilometer 25,1) – aansluiting Brielle – knooppunt Benelux – knooppunt Vaanplein – knooppunt Ridderkerk-Noord-knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting Papendrecht – knooppunt Gorinchem – knooppunt Deil – knooppunt Valburg – knooppunt Ressen – aansluiting Bemmel (N839)

 

A16

knooppunt Doenkade – knooppunt Terbregseplein – knooppunt Ridderkerk-Noord – knooppunt Ridderkerk-Zuid – aansluiting N3 – knooppunt Klaverpolder

 

A16/A59

knooppunt Klaverpolder – knooppunt Zonzeel

 

A16

knooppunt Zonzeel – knooppunt Princeville

 

A16/A58

knooppunt Princeville – knooppunt Galder

 

A16

knooppunt Galder – Belgische grens

 

A17/A59

knooppunt Klaverpolder – knooppunt Noordhoek

 

A17

knooppunt Noordhoek – knooppunt De Stok

 

A18

knooppunt Oud-Dijk – Varsseveld

 

A20

Aansluiting Westerlee- knooppunt Kethelplein – knooppunt Kleinpolderplein – knooppunt Terbregseplein – knooppunt Gouwe

 

A22

knooppunt Velsen – knooppunt Beverwijk

 

A27

knooppunt St.Annabosch – knooppunt Hooipolder – knooppunt Gorinchem – knooppunt Everdingen – knooppunt Lunetten – knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Eemnes – knooppunt Almere

 

A28

Waterlinieweg te Utrecht – knooppunt Rijnsweerd – knooppunt Hoevelaken – knooppunt Hattemerbroek – knooppunt Lankhorst – knooppunt Hoogeveen – knooppunt Assen – knooppunt Julianaplein

 

A29

knooppunt Vaanplein – knooppunt Hellegatsplein

 

A29/A59

knooppunt Hellegatsplein – knooppunt Sabina

 

A30

knooppunt Maanderbroek – aansluiting Barneveld

 

A32

knooppunt Lankhorst – knooppunt Heerenveen – aansluiting Wirdum

 

A35

aansluiting Wierden – aansluiting Almelo-West – knooppunt Azelo

 

A35/A1

knooppunt Azelo – knooppunt Buren

 

A35

knooppunt Buren – aansluiting Enschede-West – Enschede

 

A37

knooppunt Hoogeveen – knooppunt Holsloot – Duitse grens

 

A38

Rotterdamseweg te Ridderkerk – knooppunt Ridderkerk

 

A44

knooppunt Burgerveen – Wassenaar

 

N44

Wassenaar – N14

 

A50

John F. Kennedylaan te Eindhoven (tot Tempellaan) – aansluiting Ekkersrijt

 

A50

knooppunt Ekkersweijer – aansluiting Ekkersrijt – knooppunt Paalgraven – knooppunt Bankhoef – knooppunt Ewijk – knooppunt Valburg – knooppunt Grijsoord

 

A50/A12

het wegvak van knooppunt Grijsoord tot knooppunt Waterberg is aangegeven als A12

 

A50

knooppunt Waterberg – knooppunt Beekbergen – knooppunt Hattemerbroek

 

N50

knooppunt Hattemerbroek – aansluiting Ens

 

N50/A838

Aansluiting Ens – knooppunt Emmeloord

 

A58

knooppunt Batadorp – knooppunt De Baars – knooppunt St.Annabosch – knooppunt Galder

 

A58/A16

het wegvak tussen knooppunt Galder en knooppunt Princeville is aangegeven als A16

 

A58

knooppunt Princeville – knooppunt de Stok – knooppunt Zoomland

 

A58/A4

het wegvak tussen knooppunt Zoomland en knooppunt Markiezaat is aangegeven als A4

 

A58

knooppunt Markiezaat – Vlissingen (tot kilometer 171,3)

 

A59/A29

het wegvak tussen knooppunt Hellegatsplein en knooppunt Sabina is aangegeven als A29

 

A59

knooppunt Sabina – knooppunt Noordhoek

 

A59/A16

Het wegvak tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel is aangegeven als A16

 

A59/A17

Het wegvak tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt Klaverpolder is aangegeven als A17

 

A59

knooppunt Zonzeel – knooppunt Hooipolder – knooppunt Empel

 

A59/A2

het wegvak tussen knooppunt Empel en knooppunt Hintham is aangegeven als A2

 

A59

knooppunt Hintham – knooppunt Paalgraven

 

A65

knooppunt Vught – Vught

 

N65

Knooppunt Vught – aansluiting Berkel-Enschot

 

A65

aansluiting Berkel-Enschot – knooppunt De Baars

 

A67

Belgische grens – knooppunt De Hogt

 

A67/A2

het wegvak tussen knooppunt De Hogt en knooppunt Leenderheide dat is aangegeven als A2

 

A67

knooppunt Leenderheide – knooppunt Zaarderheiken – Duitse grens

 

A73

knooppunt Het Vonderen – knooppunt Tiglia – knooppunt Zaarderheiken – knooppunt Rijkevoort – knooppunt Neerbosch – knooppunt Ewijk

 

A73

knooppunt Neerbosch – Nijmegen (tot kilometer 108,6)

 

A74

Duitse grens- knooppunt Tiglia

 

A76

Belgische grens – knooppunt Kerensheide – knooppunt Kunderberg – Duitse grens

 

A77

knooppunt Rijkevoort – Duitse grens

 

A79

knooppunt Kruisdonk – knooppunt Kunderberg

 

A200

aansluiting Halfweg – knooppunt Rottepolderplein – aansluiting Haarlem-Centrum (tot kilometer 11,8)

 

A205

aansluiting Haarlem – knooppunt Rottepolderplein

 

A208

aansluiting Velserbroek (vanaf kilometer 7,3) – knooppunt IJmuiden

 

A838

Het wegvak van aansluiting Ens – knooppunt Emmeloord is aangegeven als N50

     
 

A256

Goes – knooppunt De Poel

Provinciale weg

A325

Arnhem Nijmeegseplein – knooppunt Ressen

 

A326

Knooppunt Bankhoef – Palkerplein te Wijchen

 

A348

Knooppunten Velperbroek – Ellecom

 

N201

N212 – A2 aansluiting Vinkeveen

 

N201

A2 aansluiting Vinkeveen – A27 aansluiting Hilversum

 

N207

A4 aansluiting Burgerveen – A12 aansluiting Gouda (via N452 en N451)

 

N209

N11 aansluiting Hazerswoude – A12 aansluiting Bleiswijk

 

N209

A12 aansluiting Bleiswijk – A13 aansluiting Berkel en Rodenrijs

 

N212

N201 – A12 aansluiting Harmelen (via N198 en N419)

 

N214

A15 aansluiting Papendrecht – A27 aansluiting Noordeloos

 

N221

N237 Stichtse Rotonde – A28 aansluiting Maarn

 

N225

A50 aansluiting Renkum – N781 Diedenweg te Wageningen

 

N230

A2 aansluiting Maarsen – A27 aansluiting Maarssen

 

N235

Verzetslaan te Purmerend – N247 Het Schouw

 

N237

de Berekuil, Waterlinieweg Utrecht – Stichtse Rotonde (N221)

 

N244

N243 knooppunt Hoorn – N246

 

N246

A8 aansluiting Zaanstad-Noord (Coentunnelweg) – N244 Westgraftdijk

 

N247

N235 Het Schouw – A10 aansluiting Volendam

 

N260

A58 aansluiting Gilze – N282

 

N263

A16 aansluiting Breda – Belgische Grens

 

N268

A4 aansluiting Dinteloord – A17 aansluiting Roosendaal-Noord

 

N278

Belgische Grens – Tongerseweg, Prins Bisschopssingel, J.F. Kennedybrug, J.F. Kennedysingel – A2 aansluiting Maastricht – Zuid

 

N279

A50 aansluiting Veghel – A67 aansluiting Asten

 

N280

A2 aansluiting Kelpen-Oler – A73 aansluiting Roermond

 

N280

A73 aansluiting Roermond – Duitse Grens

 

N281

A76 aansluiting Voerendaal – A76 aansluiting Simpelveld

 

N282

A27 aansluiting Breda-Noord – N260

 

N285

A59 aansluiting Terheijden – A17 aansluiting Zevenbergen

 

N321

A73 aansluiting Cuijk – N324 Grave

 

N322

N323 – A50 knooppunt Ewijk

 

N323

A15 aansluiting Echteld – N322

 

N324

A59 aansluiting Oss-Oost – N321 Grave

 

N325

A12 Knooppunt Velperbroek – A325 Nijmeegseplein Arnhem

 

N401

A2 aansluiting Breukelen – N212

 

N470

A4 aansluiting Delft – A13 aansluiting Delft Zuid

 

N640

A58 aansluiting Etten-Leur-West (A58) – A17 aansluiting Oudenbosch (via N641)

 

N641

A17 aansluiting Oudenbosch – N268 Oud Gastel

 

N781

A12 aansluiting Wageningen – N225 Ritsma Bosweg te Wageningen

     

Gemeentelijke weg

Rotterdam

 
 

Parallelroute A15 Rotterdam (I)

Route in beide rijrichtingen van Aansluiting A15 Havens 5700–6200, Rijnweg tot Moezelweg, Moezelweg van Rijnweg tot Saarweg, Saarweg, Rotonde Saarweg, Calandbrug, Merseyweg, Droespolderweg, Botlekweg van Droespolderweg tot Oude Maasweg, Clydeweg tussen Botlekweg en Botlekweg, Oude Maasweg tussen Botlekweg en Oude Maaspad, Oude Maaspad, Plaatweg tot aansluiting (toerit) A15 Botlekbrug

 

Parallelroute A15 Rotterdam (II)

Route in beide rijrichtingen van aansluiting (toerit) A15 Botlekbrug, Vondelingenweg van kilometer 3.0 (aansluiting 3225–4000) tot Groene Kruisweg

 

Parallelroute A15 Rotterdam (III)

Vondelingenweg tussen kilometer 4,8 en A15 Li 48,9c

Vondelingenweg tussen kilometer 4,8 en A15 Re 48,85b

     
 

Maastricht

 
 

Belgische Grens – Aansluiting A2 Maastricht Noord

Route in beide rijrichtingen van de Belgische grens via de Via Regia tot Nobellaan, Nobellaan, Fagotstraat, Frans van de Laarplein, Fort Willemweg, Noorderbrug, Viaductweg tot A2 aansluiting Maastricht – Noord

 

Belgische grens – Noorderbrug

Route in beide rijrichtingen van de Belgische grens via Brusselseweg tot Belvédèrelaan, Belvédèrelaan tot Noorderbrug

     
 

’s-Hertogenbosch

 
 

’s-Hertogenbosch, Vlijmenseweg – Randweg

A59 aansluiting ’s-Hertogenbosch-West – A65 aansluiting Vught-Centrum

     
 

Utrecht

 
 

Utrecht, Waterlinieweg

Rotonde N237 de Berekuil – A12 aansluiting Houten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 35 910

Naar boven