Besluit van 30 juni 2022, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 177), het Besluit van 10 juni 2022 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 246), artikel 2 van de Wet register onderwijsdeelnemers, en artikel 2, derde lid, van het Besluit register onderwijsdeelnemers

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 27 juni 2022, nr. WJZ/33138744 (9303), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel X van de Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 177), artikel II van het Besluit van 10 juni 2022 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 246), artikel 56 van de Wet register onderwijsdeelnemers en artikel 75 van het Besluit register onderwijsdeelnemers;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 177) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van:

 • a. artikel I, onderdeel C, onder 3 en 4, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022;

 • b. artikel I, onderdelen B, voor zover het betreft de toevoeging van artikel 11, eerste lid, onderdeel h, van de Wet register onderwijsdeelnemers, C, onder 1, Da en E, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 2022;

 • c. artikel I, onderdeel G, voor zover het betreft de invoeging van artikel 24b van de Wet register onderwijsdeelnemers, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2023;

 • d. de artikelen I, onderdeel A, onder 1, onderdeel a, II, onderdeel A, en VI, die in werking treden met ingang van 1 augustus 2023;

 • e. de artikelen I, onderdeel A, onder 1, onderdeel b, en onder 2, en II, onderdelen C, D, E, F en G, die in werking treden met ingang van 1 januari 2024.

Artikel 2

Het Besluit van 10 juni 2022 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 246) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van:

 • a. artikel I, onderdelen B, onder 1 en 2, C, E en L, onder 1 tot en met 3, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2022;

 • b. artikel I, onderdelen D, F, onder 2 en 3, G, H, en L, onder 4, dat in werking treedt met ingang van 1 oktober 2022;

 • c. artikel I, onderdeel J, voor zover het betreft de invoeging van artikel 41b van het Besluit register onderwijsdeelnemers, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2023;

 • d. artikel I, onderdelen B, onder 3 en 4, en F, onder 1, dat in werking treedt met ingang van 1 augustus 2023.

Artikel 3

Artikel 2 van de Wet register onderwijsdeelnemers treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Artikel 4

Artikel 2, derde lid, van het Besluit register onderwijsdeelnemers treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 30 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Uitgegeven de zevende juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de verschillende artikelen van de Wet van 20 april 2022 tot wijziging van de Wet register onderwijsdeelnemers en enkele andere wetten in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 177) (hierna: wijzigingswet) en van het Besluit van 10 juni 2022 tot wijziging van het Besluit register onderwijsdeelnemers in verband met het uitbreiden van de wettelijke grondslagen voor de verwerking van gegevens in het kader van het register onderwijsdeelnemers (Stb. 2022, 246) (hierna: wijzigingsbesluit).

Daarnaast regelt dit besluit de inwerkingtreding van de Wet register onderwijsdeelnemers (WRO) en het Besluit register onderwijsdeelnemers (BRO) voor Caribisch Nederland (vooralsnog alleen de bekostigde scholen op Bonaire).

Hierna worden de verschillende inwerkingtredingsdata voor de verschillende onderdelen toegelicht.

Artikelen 1 en 2 (inwerkingtreding wijzigingswet en wijzigingsbesluit)

De (verschillende onderdelen van de) wijzigingswet en het wijzigingsbesluit hangen met elkaar samen en moeten op hetzelfde tijdstip in werking treden. Om die reden worden hierna per tijdstip van inwerkingtreding de betreffende onderdelen van de wijzigingswet en het wijzigingsbesluit samen genoemd.

Inwerkingtreding dag na datum publicatie (artikel 1, aanhef, en artikel 2, aanhef)

Een aantal onderdelen van de wijzigingswet en het wijzigingsbesluit treedt de dag na de Staatsbladpublicatie van dit inwerkingtredingsbesluit in werking. Afwijking van de vaste verandermomenten is in die gevallen nodig, omdat het om reparaties gaat en die onderdelen zo snel mogelijk in werking moeten treden. Het gaat om de volgende wijzigingen:

 • artikel 18, derde lid, WRO en artikel 48, vierde lid, BRO (legalisatie diplomagegevens);

 • artikel 24a WRO en artikel 41a BRO (verstrekking aan pensioenuitvoerders);

 • artikel 30 WRO (gebruik gegevens voor de bepaling van het verschuldigde collegegeld);

 • technische wijzigingen: begripsbepaling «samenwerkingsverband» in artikel 1 WRO en artikel 1 BRO, artikel 11, eerste lid, onderdeel g, WRO, artikelen 24 en 25 WRO, artikel 18a Leerplichtwet 1969, en verder de artikelen I, onderdeel C, onder 2, III tot en met V, VII, en VIII tot en met X van de wijzigingswet.

Inwerkingtreding per 1 augustus 2022 (artikel 1, onder a, artikel 2, onder a)

Met ingang van 1 augustus 2022 treden de bepalingen over legalisatie van bewijzen van inschrijving in werking. Het gaat om artikel 15, vierde lid, WRO en artikel 25, achtste lid, BRO. Daarnaast treedt een technische wijziging van artikel 2, derde lid, BRO in verband met de integratie van de WVO BES in de WVO 2020 in werking. Ook treedt dan de invoeging van een nieuw vierde lid in artikel 2 BRO in werking, dat de toepassing van het BRO in Caribisch Nederland vooralsnog beperkt tot Bonaire. Tot slot treedt met ingang van 1 augustus 2022 een technische wijziging van artikel 8 BRO in werking.

Inwerkingtreding per 1 oktober 2022 (artikel 1, onder b, en artikel 2, onder b)

Met ingang van 1 oktober 2022 treden de volgende onderdelen in werking: artikel 23 WRO en artikel 29a BRO (gegevensverstrekking aan instellingen voor hoger onderwijs en aangewezen organisaties t.b.v. onderzoeks- en verantwoordingsdoeleinden). De daarmee samenhangende (wijzigingen van) onderdelen die ook per 1 oktober 2022 in werking treden zijn: artikel 11, eerste lid, onderdeel h, WRO, artikel 15, tweede lid, en artikel 19, tweede lid, WRO, artikelen 23, 26, derde en vierde lid, BRO. Daarnaast zullen ook artikel 30 BRO (gegevensverstrekking aan samenwerkingsverbanden passend onderwijs) en een daarmee samenhangende wijziging van de tabel in de bijlage van het BRO op 1 oktober 2022 in werking treden.

Inwerkingtreding per 1 januari 2023 (artikel 1, onder c, en artikel 2, onder c)

Met ingang van 1 januari 2023 treden de artikelen 24b WRO en 41b BRO in werking. Deze bepalingen regelen de verstrekking van gegevens aan de Belgische toezichthouder op de leerplichtwetgeving (Agentschap voor Onderwijsdiensten).

Inwerkingtreding per 1 augustus 2023 en per 1 januari 2024 (artikel 1, onder d en e en artikel 2, onder d)

De aansluiting van de particuliere B3- en B4-scholen zal gefaseerd in werking treden. Met ingang van 1 augustus 2023 zullen die bepalingen in werking treden die de levering van basisgegevens door de particuliere B3- en B4-scholen (zowel in Europees Nederland als in Caribisch Nederland) regelen. Het gaat om: aanpassing van de begripsomschrijving van «bestuur» in artikel 1 WRO, aanpassing van artikel 2 BRO over de reikwijdte (invoeging nieuw derde lid over B3- en B4-scholen) en artikel 26, tweede lid, BRO (verstrekking aan inspectie gegevens onderwijsdeelnemers B4-scholen). Ook de daarvoor noodzakelijke technische wijzigingen van de Leerplichtwet 1969 (artikel 18) en de Leerplichtwet BES (artikel 31) treden per 1 augustus 2023 in werking.

De bepalingen die de gegevensuitwisseling regelen van de verzuimgegevens van B3- en B4-scholen zullen later, namelijk met ingang van 1 januari 2024, in werking treden: aanpassing van de begripsomschrijving van «bestuur» en «hoofd» in artikel 1 WRO en de noodzakelijke technische wijzigingen in de Leerplichtwet 1969 (artikel II wijzigingswet).

Artikelen 3 en 4 (inwerkingtreding artikel 2 WRO en artikel 2, derde lid, BRO)

Bij de inwerkingtreding van de WRO en het BRO op 1 juli 2020 was er voor gekozen om de inwerkingtreding voor Caribisch Nederland uit te stellen, omdat de scholen op de BES nog niet op basisregister onderwijs (BRON) waren aangesloten. In 2020 en 2021 is aan de hand van twee pilots verkend welke mogelijkheden en belemmeringen er zijn om bekostigde instellingen in Caribisch Nederland op het register onderwijsdeelnemers aan te sluiten. De conclusie van deze pilots was dat bekostigde onderwijsinstellingen in Caribisch Nederland gefaseerd kunnen worden aangesloten (Bonaire vanaf 1 augustus 2022 en Sint Eustatius en Saba naar verwachting in 2023). Reden voor deze fasering is dat Sint Eustatius en Saba niet het Europees-Nederlandse onderwijsstelsel hebben zoals Bonaire. Er zijn dan ook meer aanpassingen in het register onderwijsdeelnemers nodig om de gegevens van leerlingen goed in het register te kunnen verwerken. Om deze fasering voor Caribisch Nederland mogelijk te maken is in het BRO een bepaling opgenomen die de werking van het BRO in Caribisch Nederland – vooralsnog – beperkt tot Bonaire (artikel 2, vierde lid, BRO).

In de artikelen 3 en 4 van het onderhavige besluit wordt geregeld dat artikel 2 WRO en artikel 2, derde lid, BRO per 1 augustus 2022 in werking treden voor bekostigde scholen op Bonaire.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

Naar boven