Besluit van 1 juli 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat van 29 juni 2022, nr. WJZ / 22262902;

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022.

Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2022

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens

Uitgegeven de zesde juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet Nationaal Groeifonds. De wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2022. Dit is geen vast verandermoment als bedoeld in aanwijzing 4.17, eerste lid, van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Evenmin wordt voldaan aan aanwijzing 4.17, vierde lid, op grond waarvan tussen de publicatiedatum en het tijdstip van inwerkingtreding een termijn van minimaal twee maanden in acht wordt genomen. Deze afwijkingen worden gerechtvaardigd op grond van de eerste uitzonderingsgrond van het vijfde lid, van aanwijzing 4.17, ter voorkoming van aanmerkelijke ongewenste publieke voor- of nadelen.

Zoals aangeven tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel1 kan alleen als de wet tijdig van kracht wordt, voor het jaar 2023 een begroting worden ingediend op basis van deze wet in plaats van een niet-departementale begroting. Hierdoor kan ook gebruik gemaakt worden van de grondslag die de wet biedt voor het tot stand brengen van een subsidieregeling, waarmee veldpartijen, dat wil zeggen (mkb-)ondernemers, kennisinstellingen en andere partijen, direct subsidie kunnen aanvragen bij het Nationaal Groeifonds. Bij tijdige inwerkingtreding kunnen veldpartijen in de derde ronde van het Nationaal Groeifonds gebruik maken van deze subsidieregeling.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens


X Noot
1

Kamerstukken II, 2021/22, 35 976, nr. 6, p. 2.

Naar boven