Besluit van 24 juni 2022 tot wijziging van het Besluit van 12 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met de actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (Stb. 2020, 235) (Stb. 2020, 469)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 21 juni 2022, nr. WJZ/32800875 (10727), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XIV van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (Stb. 2020, 235);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

In de aanhef van artikel 3 van het Besluit van 12 november 2020, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 1 juli 2020 tot wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het onderwijstoezicht en enkele andere wetten in verband met de actualisering van de deugdelijkheidseisen, het daarmee samenhangende onderwijstoezicht en vermindering van administratieve verplichtingen in het funderend onderwijs, alsmede reparatie van wetstechnische gebreken (actualisering deugdelijkheidseisen funderend onderwijs) (Stb. 2020, 235) (Stb. 2020, 469) wordt «1 augustus 2022» vervangen door «1 januari 2023».

Onze Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 24 juni 2022

Willem-Alexander

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Uitgegeven de zesde juli 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

In de nota van toelichting bij het inwerkingtredingsbesluit van de Wet actualisering deugdelijkheidseisen (Stb. 2020, 469) staat aangaande artikel 3 aangegeven dat dit artikel in samenhang met de Wet doorstroomtoetsen po moet worden behandeld, waarvoor de beoogde inwerkingtreding 1 augustus 2022 was. Op 8 februari 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet doorstroomtoetsen po (Stb. 2022, 135). Hiermee is de beoogde inwerkingtreding van deze wet verplaatst naar 1 januari 2023. De inwerkingtreding van artikel 3 wordt daarom middels dit wijzigingsbesluit in lijn gebracht met de nieuwe inwerkingtredingdatum van 1 januari 2023.

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

Naar boven